Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowany od roku akademickiego 2009/2010 na kierunku filologia polska
w ramach specjalności „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej"


  1. Proponowany plan studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.
  2. Studia na kierunku filologia polska są trzyletnimi studiami pierwszego stopnia (licencjackimi). Od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Polonistyki UW rozpoczynają się studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, polono-classica i logopedia.
  3. Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia licencjackie na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej", musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia pierwszego stopnia

Rok I

Grupa treści podstawowych (90 godz.)

nauki pomocnicze filologii polskiej: podstawy przygotowania i edycji tekstu - 15 godz. warsztatu [ 3 ECTS]
nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o języku - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
dziedzictwo antyczne i biblijne w kulturze nowożytnej - 30 godz. wykładu [ 6 ECTS]
łacina w językach i kulturze nowożytnej - 30 godz. wykładu [ 6 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (330 godz.)

literatura i kultura epok dawnych - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 7 ECTS]
poetyka z elementami teorii literatury - 60 godz. ćwiczeń, EGZAMIN [ 10 ECTS]
kultura języka polskiego - 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu, EGZAMIN [ 11 ECTS]
gramatyka opisowa I - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu [ 5 ECTS]
propedeutyka komparatystyki - 30 godz. wykładu [ 3 ECTS]

Inne (128 godz.)

lektorat języka nowożytnego I - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 2 ECTS]
technologie informacyjne - 30 godz. kurs internetowy [ 2 ECTS]
szkolenie BHP - 4 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]
podstawy ochrony własności intelektualnej - 4 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]

łącznie na I roku studiów pierwszego stopnia: 548 godzin oraz 60 ECTS (w tym MINIMUM trzy egzaminy)

Rok II

Grupa treści podstawowych (90 godz.)

wiedza o kulturze - 30 godz. wykładu [ 3 ECTS]
filozofia dla literatury - 30 godz. wykładu [ 2 ECTS]
historia Polski na tle historii powszechnej - 30 godz. wykładu [ 2 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (345 godz.)

literatura i kultura romantyzmu - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 4 ECTS]
literatura i kultura po 1864 r. - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 4 ECTS]
gramatyka opisowa II - 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu, EGZAMIN [ 12 ECTS]
wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego - 30 godz. ćwiczeń, 15 godz. wykładu [ 5 ECTS]
analiza porównawcza tekstów literackich - 30 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
korespondencja sztuk (literatura-muzyka-sztuki plastyczne) - 30 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]

Inne (210 godz.)

lektorat języka nowożytnego I - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
lektorat języka nowożytnego II - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]
wychowanie fizyczne - 60 godz. ćwiczeń [ 0 ECTS]

łącznie na II roku studiów pierwszego stopnia: 645 godzin bez specjalizacji oraz 43 ECTS + 17 ECTS z puli specjalizacyjnej
(w tym MINIMUM trzy egzaminy, nie licząc egzaminów specjalizacyjnych)

Rok III

Grupa treści kierunkowych (360 godz.)

literatura i kultura XX wieku - 30 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu, EGZAMIN [ 7 ECTS]
literatura i kultura najnowsza - 30 godz. wykładu [ 2 ECTS]
komparatystyka mediów - 30 godz. ćwiczeń [ 3 ECTS]
literatury europejskie w ujęciu porównawczym - 30 godz. ćwiczeń, 60 wykładu, EGZAMIN [ 7 ECTS]
blok A - 15 godz. wykładów i 15 godz. warsztatów [ 3 ECTS]
blok B - 15 godz. wykładów i 15 godz. warsztatów [ 3 ECTS]
seminarium licencjackie - 60 godz. oraz egzamin licencjacki [ 10 ECTS]

Inne (150 godz. + 4 tygodnie)

lektorat języka nowożytnego II - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
EGZAMIN certyfikacyjny z języka obcego [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]
wychowanie fizyczne - 60 godz. ćwiczeń [ 0 ECTS]
praktyki kierunkowe - minimum 4 tygodnie [ 4 ECTS]

łącznie na III roku studiów pierwszego stopnia: 510 godzin bez specjalizacji oraz 46 ECTS + 14 ECTS za przedmioty specjalizacyjne
(w tym MINIMUM dwa egzaminy, nie licząc egzaminów specjalizacyjnych oraz egzaminu dyplomowego )
Na poziomie licencjackim student ma obowiązek zdać dodatkowo jeden egzamin spośród przedmiotów specjalnościowych:
Propedeutyka komparatystyki, korespondencja sztuk, komparatystyka mediów lub zagadnienia translatologiczne (Blok B)

PODSUMOWANIE:

Grupa treści podstawowych: 90+90 =180 godz. i 24 ECTS W standardach: minimum 180 godz. i 24 ECTS
Grupa treści kierunkowych: 330+345+360=1035 godz. i 100 ECTS W standardach: minimum 420 godz. i 57 ECTS
Inne:128+210+150=488 godz. i 21 ECTS W standardach: minimum 270 godz. i 12 ECTS
Przedmioty specjalizacyjne: 270 lub 360 godz. i 31 ECTS W standardach: nie policzono
Praktyki kierunkowe: minimum 4 tygodnie i 4 ECTS W standardach: minimum 4 tygodnie

SUMA BEZ SPECJALIZACJI: 1703 godz. + godziny specjalizacyjne + praktyki

Bloki A,B:


  1. A1. Metodologia, teoria i historia przekładu - 15 godz. wykładu
    A2. Warsztaty translacyjne (przekład tekstu literackiego, naukowego, tekstów użytkowych- pisemny i ustny, porównawcza analiza przekładów - 15 godz.

  2. B1.Teoria i historia sztuk plastycznych i muzycznych w kontekście porównawczym - 15 godz. wykładu
    B2.Warsztaty artystyczne (przekład intersemiotyczny, porównawcza analiza sztuk i wersji przekładów) - 15 godz.