Program studiów pierwszego stopnia stacjonarnych realizowany od roku akademickiego 2007/2008 na kierunku filologia polska
w ramach specjalności „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej"


  1. Proponowany plan studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.
  2. Studia na kierunku filologia polska są trzyletnimi studiami pierwszego stopnia (licencjackimi). Od roku akademickiego 2010/2011 na Wydziale Polonistyki UW rozpoczynają się studia drugiego stopnia (magisterskie) na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej, polono-classica i logopedia.
  3. Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia licencjackie na kierunku filologia polska w ramach specjalności „Literatura polska i język polski w cywilizacji europejskiej", musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

Studia pierwszego stopnia

Rok I

Grupa treści podstawowych (120 godz.)

nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o języku - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
historia filozofii do XVII w. - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
historia do XVII w. - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
tradycje antyczne/biblijne w literaturze - 15 godz. ćwiczeń, 45 godz. wykładu, EGZAMIN [ 8 ECTS]

Grupa treści kierunkowych (315 godz.)

historia literatury staropolskiej i oświecenia - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 12 ECTS]
poetyka z elementami teorii literatury - 60 godz. ćwiczeń [ 6 ECTS]
kultura języka polskiego - 60 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu, EGZAMIN [ 10 ECTS]
gramatyka opisowa I - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu [ 5 ECTS]
literatura światowa do XVII w. - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]

Inne (98 godz.)

przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 2 ECTS]
technologie informacyjne - 30 godz. kurs internetowy [ 2 ECTS]
szkolenie BHP - 4 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]
podstawy ochrony własności intelektualnej - 4 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]
historia muzyki do XVII w. - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
historia sztuki do XVII w. - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]

Egzamin z historii filozofii trzeba zdać do końca III roku, przy czym materiał obejmuje tematykę zajęć z bieżącego roku studiów.
Podobnie - egzamin z historii.
łącznie na I roku studiów pierwszego stopnia: 533 godzin oraz 60 ECTS (w tym MINIMUM trzy egzaminy)

Rok II

Grupa treści podstawowych (90 godz.)

wiedza o kulturze I - 30 godz. ćwiczeń, 30 godz. wykładu [ 6 ECTS]
historia XVIII-XIX w. - 15 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]
historia filozofii XVIII-XIX w. - 15 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]

Grupa treści kierunkowych - (270 godz.)

historia literatury polskiej romantyzmu - 60 godz. ćwiczeń, EGZAMIN [ 8 ECTS]
gramatyka opisowa II - 60 godz. ćwiczeń, 60 godz. wykładu EGZAMIN [ 12 ECTS]
wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego - 30 godz. ćwiczeń, 15 godz. wykładu [ 4 ECTS]
literatura światowa XVIII-XIX w. - 15 godz. wykładu [ 1 ECTS]
analiza dzieła literackiego - 30 godz. ćwiczeń, EGZAMIN [ 5 ECTS]

Inne (180 godz.)

lektorat języka nowożytnego - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]
wychowanie fizyczne - 60 godz. ćwiczeń [ 0 ECTS]
historia muzyki XVIII-XIX w. - 15 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]
historia sztuki XVIII-XIX w. - 15 godz. wykładu [ 0,5 ECTS]

łącznie na II roku studiów pierwszego stopnia: 540 godzin bez specjalizacji oraz 43 ECTS + 17 ECTS z puli specjalizacyjnej
(w tym MINIMUM trzy egzaminy, nie licząc egzaminów specjalizacyjnych)

Rok III

Grupa treści podstawowych (105 godz.)

propedeutyka języka łacińskiego - 60 godz. ćwiczeń [ 4 ECTS]
historia Polski - 30 godz. wykładu [ 4 ECTS]
historia filozofii XX w. - 15 godz. wykładu [ 1 ECTS]

Grupa treści kierunkowych - przedmioty i godziny wynikające ze standardów (225 godz.)

historia literatury polskiej po 1864 - 60 godz. ćwiczeń, EGZAMIN [ 8 ECTS]
historia literatury polskiej współczesnej I - 60 godz. wykład [ 4 ECTS]
literatura światowa XX w. - 15 godz. wykładu [ 2 ECTS]
seminarium licencjackie - 60 godz. oraz egzamin licencjacki [ 10 ECTS]

Inne (180 godz. + 4 tygodnie)

lektorat języka nowożytnego - 60 godz. ćwiczeń [ 2 ECTS]
EGZAMIN certyfikacyjny z języka obcego [ 2 ECTS]
przedmiot ogólnouniwersytecki - 30 godz. wykładu/ćwiczeń [ 3 ECTS]
wychowanie fizyczne - 60 godz. ćwiczeń [ 0 ECTS]
praktyki kierunkowe - minimum 4 tygodnie [ 4 ECTS]
historia muzyki XX w. - 15 godz. wykładu [ 1 ECTS]
historia sztuki XX w. - 15 godz. wykładu [ 1 ECTS]

łącznie na III roku studiów pierwszego stopnia: 480 godzin bez specjalizacji oraz 46 ECTS + 14 ECTS za przedmioty specjalizacyjne
(w tym MINIMUM dwa egzaminy, nie licząc egzaminów specjalizacyjnych ani egzaminu dyplomowego)

PODSUMOWANIE:

Grupa treści podstawowych: 120+90+105 =315 godz. i 32 ECTS W standardach: minimum 180 godz. i 24 ECTS
Grupa treści kierunkowych: 315+270+195=780 godz. i 89 ECTS W standardach: minimum 420 godz. i 57 ECTS
Inne: 98+180+180=458 godz. i 24 ECTS W standardach: minimum 270 godz. i 12 ECTS
Przedmioty specjalizacyjne: 270 lub 360 godz. i 31 ECTS W standardach: nie policzono
Praktyki kierunkowe: minimum 4 tygodnie i 4 ECTS W standardach: minimum 4 tygodnie

SUMA BEZ SPECJALIZACJI: 1553 godz. + godziny specjalizacyjne + praktyki