Program niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku filologia polska

Każdy student, który planuje odbyć trzyletnie studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska i uzyskać tytuł zawodowy licencjata, musi zaliczyć co najmniej 180 punktów ECTS.

Program studiów - studia I stopnia

Rok studiów: I

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Wprowadzenie do nauki o literaturze

 

 

 

 

10

 

 

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Wstęp do językoznawstwa synchronicznego

 

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Propedeutyka języka łacińskiego

 

 

 

 

40

 

 

 

40

5

Zaliczenie na ocenę

Tradycje antyczne i biblijne w literaturze

 

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Historia literatury polskiej: staropolska i oświecenie

40

 

 

40

 

 

 

80

10

Egzamin

Poetyka i analiza dzieła literackiego

20

 

 

40

 

 

 

60

10

Egzamin

Kultura języka polskiego I

20

 

 

20

 

 

 

40

5

Egzamin

Gramatyka opisowa języka polskiego I

40

 

 

40

 

 

 

80

10

Egzamin

Historia literatury polskiej 1918-1945

20

 

 

 

 

 

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

Historia filozofii

40

 

 

 

 

 

 

40

3

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

20

20

 

20

 

 

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

Technologie informacyjne

 

 

 

20

 

 

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

Szkolenie BHP

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

Podstawy ochrony własności intelektualnej

 

 

 

4

 

 

 

4

0,5

Zaliczenie

Warsztat pracy naukowej 

 

 

 

 

 

20

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

 

Rok studiów: II

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Historia literatury polskiej: romantyzm

40

 

 

40

 

 

 

80

10

Egzamin

Gramatyka opisowa języka polskiego II

20

 

 

20

 

 

 

40

4

Zaliczenie na ocenę

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego

20

 

 

20

 

 

 

40

3

Zaliczenie na ocenę

Kultura języka polskiego II

20

 

 

30

 

 

 

50

5

Egzamin

Historia literatury polskiej 1945-1989

20

 

 

 

 

 

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

Teoria literatury

20

 

 

40

 

 

 

60

7

Egzamin

Analiza komparatystyczna

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na cenę

Komparatystyka

20

 

 

20

 

 

 

40

4

Egzamin

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

40

 

 

40

2

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

20

20

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacje zawodowe (do wyboru, na studiach niestacjonarnych studenci mogą wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalizacji)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Język reklamy

 

 

 

10

 

 

 

10

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język mediów

 

 

 

10

 

 

 

10

1,5

Zaliczenie na ocenę

Język filmu

 

 

 

10

 

 

 

10

1,5

Zaliczenie na ocenę

Retoryka w komunikowaniu publicznym

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Egzamin

Wprowadzenie do nauki o mediach

10

 

 

 

 

 

 

10

1

Zaliczenie na ocenę

Sztuka prezentacji i emisja głosu

 

 

 

 

 

20

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Polonista na rynku mediów

 

 

 

10

 

 

 

10

2,5

Zaliczenie na ocenę

Poetyka i krytyka reklamy

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Egzamin

Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Funkcjonowanie wydawnictwa Organizacja, marketing,  prawo autorskie

 

 

 

10

 

 

 

10

1,5

Zaliczenie na ocenę

Informacja naukowa w pracy redaktora i edytora

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu I

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Wprowadzenie do edytorstwa

 

 

 

20

 

 

 

20

4

Egzamin

Historia edycji polskiej literatury pięknej

 

 

 

20

 

 

 

20

4

Egzamin

Wprowadzenie do edytorstwa leksykograficznego

10

 

 

 

 

 

 

10

1,5

Egzamin

Specjalizacja nauczycielska

Pedagogika dla nauczycieli

30

 

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Psychologia dla nauczycieli

30

 

 

 

 

 

 

30

1

Egzamin

Psychologia

 

 

 

30

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania

 

 

 

30 ( w tym 10 godz. e-learning)

 

 

 

30

1,5

Zaliczenie na ocenę

Podręczniki i programy polonistyczne w szkole podstawowej. Prawo oświatowe

 

 

 

15 (w tym 8 godz. e-learning)

 

 

 

15

1

Zaliczenie na ocenę

Literatura dla dzieci i młodzieży

 

 

 

30 (w tym 10 godz. e-learning)

 

 

 

30

3

Egzamin

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie literackie

 

 

 

40 (w tym 10 godz. praktyk śródrocznych)

 

 

 

40

3

Zaliczenie na ocenę

Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej (kształcenie językowe)

 

 

 

40 (w tym 10 godz. praktyk śródrocznych)

 

 

 

40

3

Zaliczenie na ocenę

Dydaktyczny warsztat polonisty z elementami edukacji medialnej

 

 

 

30 (w tym 10 godz. e-learning

 

 

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

 

Rok studiów: III

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć- liczba godzin

Razem -liczba godzin

Punkty ECTS

Forma zaliczenia

Wykład

Konwersatorium

Seminarium

Ćwiczenia

Lektorat

Warsztat

Praktyki

Gramatyka historyczna języka polskiego

20

 

 

40

 

 

 

60

10

Egzamin

Historia literatury polskiej po 1864 r.

40

 

 

40

 

 

 

80

10

Egzamin

Historia literatury polskiej po 1989 r.

20

 

 

 

 

 

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

Dialektologia

 

 

 

10

 

 

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Seminarium licencjackie oraz egzamin licencjacki

 

 

40

 

 

 

 

40

10

Egzamin

Lektorat języka nowożytnego

 

 

 

 

40

 

 

40

2

Zaliczenie na ocenę

Lektorat języka nowożytnego (lub egzamin certyfikacyjny z języka obcego)

 

 

 

 

40

 

 

 

2

Egzamin

Stylistyka

 

 

 

10

 

 

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów

20

20

 

20

 

 

 

20

4

Zaliczenie na ocenę

Praktyki kierunkowe

 

 

 

 

 

 

40

40

2

Zaliczenia

Specjalizacje zawodowe (do wyboru, na studiach niestacjonarnych studenci mogą wybrać jedną z dwóch oferowanych specjalizacji)

Specjalizacja: filologia dla mediów

Argumentacja w działaniu: warsztaty z debat i negocjacji

 

 

 

 

 

20

 

20

2

Zaliczenie na ocenę

Laboratorium badawcze

 

 

 

 

 

10

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Scenariusze dzieł filmowych

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Egzamin

Literackie konteksty Internetu

 

 

 

10

 

 

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Warsztat autor mediów społecznościowych

 

 

 

 

 

10

 

10

1,5

Zaliczenie na ocenę

Kształtowanie wizerunku publicznego

 

 

 

10

 

 

 

10

1,5

Zaliczenie na ocenę

Twórcze pisanie

 

 

 

 

 

10

 

10

2

Egzamin

Specjalizacja: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów

Dzieje edycji książki

20

 

 

 

 

 

 

200

3

Egzamin

Komputerowa edycja i przygotowanie językowe tekstu do druku

 

 

 

 

 

10

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Redakcja językowa tekstu II

 

 

 

20

 

 

 

20

3

Zaliczenie na ocenę

Historia polskich edycji literatury powszechniej (wraz z elementami translatologii)

 

 

 

20

 

 

 

20

4

Egzamin

Typografia i projektowanie książki

 

 

 

 

 

10

 

10

2

Zaliczenie na ocenę

Specjalizacja nauczycielska

Pedagogiczny warsztat nauczyciela polonisty

         

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Psychologiczny warsztat nauczyciela polonisty

         

30

 

30

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

           

40

40

2

Zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe w szkole podstawowej

           

120

120

4

Egzamin

Emisja głosu i technika mowy

         

20

 

20

1

Zaliczenie na ocenę

Gatunki wypowiedzi w szkole. Warsztat dla nauczycieli

         

30

   

3

Zaliczenie na ocenę

 

Moduły podlegające wyborowi przez studenta:                         

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie w wymiarze 9 ECTS
  • lektoraty języka nowożytnego w wymiarze 4 ECTS
  • egzamin certyfikacyjny z języka obcego w wymiarze 2 ECTS
  • specjalizacje zawodowe w wymiarze 31 ECTS
  • seminaria licencjackie w wymiarze 10 ECTS
  • praktyki kierunkowe w wymiarze 2 ECTS

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów wynosi 58 ECTS, co stanowi 33,33% wszystkich punktów ECTS koniecznych do uzyskania na studiach pierwszego stopnia.

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk społecznych: minimum 5 ECTS. Punkty te student musi uzyskać na zajęciach z puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich lub na zajęciach z psychologii i dydaktyki ogólnej (pedagogiki) w ramach specjalizacji nauczycielskiej.
  • Wymiar zasady i forma odbywania praktyk: jak na studiach stacjonarnych.