Program studiów doktoranckich

Program studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

I. Uwagi wstępne

 1. Wydział Polonistyki UW prowadzi studia doktoranckie na kierunkach: filologia polska, filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, slawistyka, kulturoznawstwo - wiedza o kulturze i logopedia w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa.
 2. Podstawy organizacyjne i programowe określa Regulamin Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (Uchwała Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 kwietnia 2012 r.).
 3. Za organizację studiów doktoranckich oraz realizację programu odpowiadają urząd dziekański oraz - bezpośrednio - kierownik Studiów Doktoranckich, który w tym zakresie współpracuje z kierownikami wewnętrznych jednostek organizacyjnych Wydziału.
 4. Celem studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki jest wyposażenie ich absolwentów w wysoką wiedzę specjalizacyjną a zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie z uwzględnieniem tradycji rodzimej uczelni i wydziału.
 5. Przyjmuje się, że studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki kończą się obroną przygotowanej przez doktoranta rozprawy doktorskiej i uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych.
 6. Studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki są prowadzone w trybie stacjonarnym. Obowiązek realizacji programu studiów jest jednakowy zarówno dla doktorantów stypendiowanych, jak i niestypendiowanych (różnice odnoszą się do uczestnictwa w toku dydaktycznym, por. pkt. III).
 7. Sprawy szczegółowe są określone w Zasadach studiów doktoranckich na Wydziale Polonistyki UW.

II. Program zajęć dydaktycznych [1]

Ogólna liczba godzin - wykłady, konwersatoria, seminaria dla doktorantów: 330 w ciągu 4 lat studiów

 1. Proseminarium doktoranckie (wspólne dla doktorantów poszczególnych specjalności: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej) - 30g.
 2. Seminarium doktoranckie - 90 g
 3. Historia i metodologia badań: (a) literaturoznawczych, (b) językoznawczych, (c) kulturoznawczych - 60 g.
 4. Przedmioty do wyboru (konwersatoria, wykłady - mogą być realizowane poza Wydziałem)- 60 g.
 5. Dydaktyka szkoły wyższej - 15 g.
 6. Metodyka szkoły wyższej - 15 g
 7. Przedmioty ogólnouniwersyteckie- 60 g.
 8. Język obcy (fakultatywnie i na zasadach dofinansowania obecnie obowiązujących)
 9. Praktyki dydaktyczne - min. 40 g.

III. Uczestnictwo w toku dydaktycznym (praktyki dydaktyczne):

Doktoranci są zobowiązani do uczestniczenia w toku dydaktycznym kierunku i/lub specjalności studiów w wymiarze:

 1. doktoranci otrzymujący stypendium - do 90 godzin w ciągu roku
 2. doktoranci nieotrzymujący stypendium - 10 godzin w ciągu roku

[1] Opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim z dnia 18 kwietnia 2012 r. § 11, ust. 1, 2, 3,4.


Efekty kształcenia

 1. Doktorant uzyskuje wiedzę na temat najnowszych kierunków i tendencji w badaniach nad wybraną przez siebie dziedziną nauk humanistycznych.
 2. Doktorant zostaje przygotowany do samodzielnego prowadzenia różnego typu zajęć akademickich. Również do kierowania powstawaniem prac dyplomowych na I i II stopniu studiów.
 3. Doktorant zostaje przygotowany do prowadzenia zajęć animacyjnych mających na celu wprowadzenie zdobyczy nauki do świadomości społecznej i życia kulturalnego.