Procedura składania rozpraw doktorskich

1 października 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) uruchomiła Repozytorium UW (depot.ceon.pl). Celem Repozytorium jest gromadzenie, upowszechnianie i promocja dorobku naukowego naszego uniwersytetu. Zaczynamy od tworzenia kolekcji doktoratów.

Pragniemy zatem poinformować, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 35 z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie elektronicznych wersji rozpraw doktorskich, dopuszczonych do publicznej obrony na Uniwersytecie Warszawskim, od 1 października 2012 r. wszyscy doktoranci mają obowiązek złożenia pracy w Repozytorium UW, w celu umożliwienia zainteresowanym zapoznania się z nią, najpóźniej na 10 dni przed terminem obrony.

Elektroniczną wersję pracy wraz z recenzjami (w formacie. pdf) należy umieścić na portalu https://depotuw.ceon.pl zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. Doktorant umieszcza pracę samodzielnie i jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie Oświadczenia, które stanowi załącznik do w/w Zarządzenia nr 35.

Po złożeniu doktoratu w Repozytorium i zatwierdzeniu go przez redaktorów, doktoranci otrzymują od Repozytorium zaświadczenie, które wraz z oświadczeniem składają w dziekanacie Wydziału Polonistyki.

Jednocześnie Repozytorium UW wysyła do Dziekanatu potwierdzenie (e-mail), że osoby faktycznie zdeponowały doktorat na stronie depotuw.ceon.pl.

Dopiero po spełnieniu powyższych formalności dziekanat będzie mógł wysłać zawiadomienia w sprawie obrony doktorskiej. Po obronie praca może być publicznie dostępna w Internecie ze strony Repozytorium UW, o ile autor udzieli licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY).

Prace bez licencji CC-BY będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników z komputerów znajdujących się na terenie UW.