Prawa i obowiązki studenta

REGULAMIN STUDIÓW

Najważniejszym z perspektywy studenta aktem prawnym jest Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim ponieważ jest to dokument określający funkcjonowanie studenta na uczelni. Zawiera m.in. zasady podejmowania studiów, prawa i obowiązki studenta, organizację studiów, zasady dotyczące zaliczania przedmiotów oraz etapów studiów. Niżej przedstawiamy jego najważniejsze punkty.

PRAWA STUDENTA

1. Studenci mają prawo do poszanowania swojej godności przez każdego członka wspólnoty Uniwersytetu.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa kilka osób i instytucji, do których można się zwrócić po wsparcie lub pomoc. Najważniejsze informacje na ten temat opisane zostały w zakładce ,,Gdzie znajdę wsparcie".

2. Studenci mają prawo:

 • Brać udział za pośrednictwem swoich przedstawicieli (samorząd studencki) w podejmowaniu uchwał przez organy kolegialne Uniwersytetu na zasadach określonych w Statucie.
 • Zgłaszać postulaty dotyczące programów i planów studiów oraz innych spraw związanych z przebiegiem studiów i rozwojem osobistym studentów.
 • Dokonywać ewaluacji procesu kształcenia (na koniec każdych zajęć przeprowadzana jest ankieta ewaluacyjna, w której ocenia się zajęcia pod kątem merytorycznym i organizacyjnym).

3. Studenci mogą zrzeszać się w uczelnianych organizacjach studenckich, w szczególności w kołach naukowych.

4. Na zasadach określonych w Regulaminie, uchwałach Senatu, zarządzeniach Rektora oraz w sylabusach przedmiotów studenci mają prawo w szczególności do:

 • Zdobywania wiedzy i umiejętności oraz rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie z pełnej oferty dydaktycznej Uniwersytetu, w tym do udziału w zajęciach z innych kierunków studiów lub innych etapów studiów niż ten, na który jest wpisany.
 • Korzystania z konsultacji prowadzonych przez nauczycieli akademickich w czasie ich dyżurów dostępnych dla studentów wszystkich form studiów.
 • Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach i egzaminach. Student ma obowiązek niezwłocznego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach objętych planem studiów na zasadach określonych w sylabusie przedmiotu. Prośbę o usprawiedliwienie nieobecności student kieruje bez zbędnej zwłoki do prowadzącego zajęcia, rzetelnie i wiarygodnie uprawdopodobniając przyczyny nieobecności (np. przedstawiając zwolnienie lekarskie).
 • Otrzymania uzasadnienia oceny wystawionej przez nauczyciela akademickiego.
 • Wglądu do aktów normatywnych dotyczących praw i obowiązków studentów (dostępne na stronach UW).
 • Przeszkolenia przez samorząd studencki w zakresie praw i obowiązków studenta. Szkolenie odbywa się co roku w ramach dnia adaptacyjnego po inauguracji roku akademickiego, ale samorząd nieustannie pozostaje do dyspozycji studentów.
 • Otrzymywania stypendiów i innych świadczeń finansowych na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności Regulaminu świadczeń dla studentów.

OBOWIĄZKI STUDENTA

1. Do obowiązków studentów należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania i Regulaminem, a w szczególności:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności;
 • poszanowanie godności wszystkich członków wspólnoty Uniwersytetu i dobrych obyczajów akademickich;
 • dbanie o dobre imię Uniwersytetu;
 • etyczne uzyskiwanie zaliczeń zajęć oraz przygotowywanie prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem praw autorskich;
 • przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów obowiązujących na Uniwersytecie.

2. Studenci mają obowiązek:

 • uczestniczyć w zajęciach i zaliczeniach oraz przystępować do egzaminów zgodnie z programem i planem studiów;
 • terminowo wypełniać powinności wobec Uniwersytetu, w szczególności wnosić należne opłaty, zapisywać się na zajęcia objęte planem studiów oraz dokonywać podpięć;
 • powiadomić niezwłocznie władze jednostki dydaktycznej o zmianie nazwiska, adresu i innych istotnych danych, zwłaszcza mających wpływ na uzyskiwanie stypendiów i innych rodzajów świadczeń finansowych;
 • korzystać z przyznanego konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem oraz informatycznego systemu obsługi studiów.

ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW

W zaliczaniu kolejnych przedmiotów pomaga znajomość programu studiów, a przede wszystkim zapoznanie się z sylabusem przedmiotu, który określa m.in. zasady zaliczenia, przewidywane efekty uczenia się oraz metody i kryteria oceniania.

Nie można zmienić zasad zaliczenia w trakcie roku akademickiego, chyba że prowadzący uzyska zgodę wszystkich uczestników danych zajęć.

Zgodnie z regulaminem:

 1. Studenci mają obowiązek uzyskiwać zaliczenia wszystkich przedmiotów, na które zostali zapisani w danym cyklu dydaktycznym (z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem, że udział w zajęciach nieobjętych planem studiów bieżącego etapu lub rezygnacja z zaliczenia przedmiotu objętego planem studiów nie zmieniają wymagań, jakie trzeba spełnić, by zaliczyć ten etap studiów).
 2. Studenci mają prawo zrezygnować z przedmiotu, jeśli zostały zmienione terminy prowadzenia zajęć, osoba prowadzącego lub zasady zaliczania – w terminie 14 dni od tej zmiany. W tym samym terminie studenci o swojej rezygnacji informują KJD.
 3. Niezależnie od ust. 2 studenci mają prawo zrezygnować z zaliczania przedmiotu do dnia określonego w organizacji roku akademickiego jako termin rezygnacji z zaliczania przedmiotu w danym semestrze.

W trakcie studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia studentowi takie prawo przysługuje jeden raz. Studentowi jednolitych studiów magisterskich prawo to przysługuje dwa razy.

EGZAMINY

 1. Obowiązują dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu w jednym cyklu dydaktycznym. Terminy te przypadają odpowiednio w sesji egzaminacyjnej głównej i w sesji egzaminacyjnej poprawkowej, wyznaczonych dla cyklu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia z danego przedmiotu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności jeżeli wyznaczona data egzaminu pozostaje w kolizji z datą innego egzaminu, KJD na wniosek studenta może zmienić datę jego egzaminu.
 3. Studenci mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną (tzw. egzamin w terminie zerowym). Studenci mogą przystąpić do egzaminu przed sesją egzaminacyjną nie wcześniej niż dwa tygodnie przed zaliczeniem semestru pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w sylabusie danego przedmiotu. Decyzję o dopuszczeniu studenta do egzaminu podejmuje egzaminator.
 4. Ramowe zasady, w szczególności warunki przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną, określa rada dydaktyczna w porozumieniu z właściwym organem samorządu studentów. Uchwały Rady Dydaktycznej znajdują się tutaj
 1. Studenci mają prawo wystąpić z prośbą o zmianę egzaminatora lub egzaminatorów, w wypadku gdy zachodzą okoliczności mogące rodzić obawy co do zachowania fachowości, bezstronności lub obiektywności przy ocenianiu studenta przez danego egzaminatora. Decyzję o zmianie egzaminatora podejmuje KJD na pisemną prośbę studenta i w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu. Student powinien złożyć pisemny wniosek co najmniej dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu. W uzasadnionych wypadkach KJD może podjąć decyzję o zmianie egzaminatora, nawet jeśli student złożył wniosek później niż dwa tygodnie przed wyznaczoną datą egzaminu.
 2. Odpowiednio wcześnie KJD po konsultacji z Radą Samorządu Studentów ogłasza harmonogram sesji egzaminacyjnej.
 3. Studenci mogą przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, jeśli wcześniej nie zdawali egzaminu z tego przedmiotu lub uzyskali z niego ocenę niedostateczną.
 4. Warunkiem dopuszczającym do egzaminu z danego przedmiotu może być uzyskanie zaliczeń zajęć składających się na ten przedmiot lub spełnienie innych warunków opisanych w sylabusie przedmiotu. Np. do egzaminu z historii literatury na kierunku filologia polska jest dopuszczony student, który napisał pracę roczną i tym samym zaliczył ćwiczenia.
 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie powoduje utratę tego terminu egzaminu i skutkuje brakiem oceny. Jeśli student zrezygnuje z egzaminu w pierwszym terminie, nadal przysługuje mu termin w sesji poprawkowej.
 6. W przypadku nieobecności na egzaminie usprawiedliwionej przez KJD, w szczególności spowodowanej chorobą, studentowi przysługuje dodatkowy termin egzaminacyjny. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające tę nieobecność powinno zostać przedłożone KJD w terminie siedmiu dni roboczych od wskazanej w nim daty zakończenia zwolnienia. Dodatkowy termin egzaminacyjny w odniesieniu do danego egzaminu może zostać przyznany tylko raz w danym etapie studiów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach KJD może przyznać kolejny termin egzaminacyjny.
 7. Studenci mają prawo wglądu do ocenianej pracy egzaminacyjnej lub zaliczeniowej oraz do uzyskania uzasadnienia jej oceny. Wgląd do pracy zapewnia się studentowi nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia wystawienia oceny. W przypadku egzaminu ustnego uzasadnienie oceny przedstawia się wraz z jej wystawieniem.

POWTARZANIE ROKU I WARUNKI

 1. Student, który nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów danego etapu studiów, może na swój wniosek zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów nie przekracza 1/3 łącznej liczby punktów ECTS objętych planem studiów danego etapu.
 2. Student nie może zostać warunkowo wpisany na kolejny etap studiów, jeżeli nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany, otrzymując zgodę na warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów lub skierowanie na powtarzanie etapu studiów w przypadku, o którym mowa poniżej.
 3. Student, który nie zaliczył wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów danego lub poprzedniego etapu studiów, może na swój wniosek zostać skierowany na powtarzanie etapu studiów, jeżeli:
 • łączna liczba punktów ECTS przypisanych do niezaliczonych przedmiotów przekracza 1/3 łącznej liczby punktów ECTS objętych planem studiów danego etapu studiów lub niezaliczenie przedmiotów uniemożliwia realizację programu studiów na kolejnym etapie studiów albo
 • nie zaliczył ostatniego etapu studiów albo
 • nie zaliczył przedmiotów, do których zaliczenia był zobowiązany otrzymując zgodę na warunkowe wpisanie na kolejny etap studiów.
 1. Skierowanie na powtarzanie etapu studiów nie przysługuje studentowi, który już raz został skierowany na powtarzanie tego samego etapu studiów.
 2. Student skierowany na powtarzanie etapu studiów może uczestniczyć w zajęciach przewidzianych w planie studiów dla następnych etapów studiów, jeżeli KJD wyrazi na to zgodę.

URLOPY W CZASIE STUDIÓW

 1. KJD może przyznać studentowi urlop:
 • zdrowotny, ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność;
 • naukowy, przeznaczony w szczególności na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań naukowych;
 • okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Studiów oraz na stronie Biura Spraw Studenckich.

STYPENDIA

Na Uniwersytecie Warszawskim studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Znajdują się wśród nich:

 • stypendium socjalne (w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości);
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 • zapomoga;
 • stypendium rektora.

Zasady ich przyznawania określone są w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Na naszym wydziale stypendiami oraz sprawami socjalnymi zajmuje się mgr Jolanta Przygocka (j.d.przygocka@uw.edu.pl).