PRACE NAUKOWE POWSTAŁE W TRAKCIE PŁATNEGO URLOPU DLA CELÓW NAUKOWYCH

Rok akademicki 2015/2016

Ewelina Kwapień

dr Włodzimierz Pessel

Rok akademicki 2014/2015

Agnieszka Mikołajczuk

Barbara Milewska-Waźbińska

Elżbieta Kaczmarska

Metody ustalania ekwiwalentów czasowników wyrażających stany emocjonalne w przekładzie czesko-polskim:

Rok akademicki 2013/2014

Andrzej Markowski

Rok akademicki 2012/2013

Maria Olszewska

Stanisław Dubisz

Mieczysław Dąbrowski

Fantazmat żydowski w literaturze polskiej

Marek Swidzinski

Rok akademicki 2011/2012

Elżbieta Sękowska

Jadwiga Linde-Usiekniewicz

From Conflict Through Compromise to Collaboration: Semantics, Syntax And Information Structure in Natural Languages

Agata Chałupnik

Rok akademicki 2010/2011

Bogdan Owczarek

Krystyna Waszak

 

50% koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania z płatnego urlopu naukowego


Zgodnie z zarządzeniem nr 4 Rektora UW z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie trybu ustalania wynagrodzenia objętego 50% stawką kosztów uzyskania przychodów zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów możliwe jest w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania z płatnego urlopu naukowego, pod warunkiem stworzenia przez pracownika w czasie urlopu utworu i przeniesienia praw autorskich do niego na Uniwersytet.

W załączeniu przekazuję do stosowania wzór oświadczenia dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu na Uniwersytet Warszawski. Oświadczenie będzie podstawą do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania z płatnego urlopu naukowego.

Oświadczenia, odpowiednio uzupełnione przez pracownika i dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej, proszę przekazywać bezpośrednio do Kwestury UW-Dział Płac, która będzie dokonywała stosownych korekt.

PROREKTOR
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Wzór oświadczenia:

 

ZARZĄDZENIE NR 4 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie trybu ustalania wynagrodzenia objętego 50% stawką kosztów uzyskania przychodów


Na podstawie § 35 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2006 r. Nr 7A, poz. 94 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1

  1. Od przychodów uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego z tytułu korzystania z praw autorskich, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przysługuje stawka 50% kosztów uzyskania przychodów.
  2. Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów możliwe jest również w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu korzystania z płatnego urlopu naukowego, pod warunkiem stworzenia przez pracownika w czasie urlopu utworu i przeniesienia praw autorskich do niego na Uniwersytet.
  3. Od wynagrodzenia wypłacanego za czas urlopu wypoczynkowego oraz urlopów dla poratowania zdrowia, macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, urlopu okolicznościowego, szkoleniowego, opieki nad zdrowym dzieckiem, nieobecności w pracy z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki na chorym członkiem rodziny, koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% nie przysługują.

§2

  1. Zastosowanie stawki 50% kosztów uzyskania przychodów przy przekazywaniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych następuje na podstawie oświadczenia złożonego przez danego pracownika, przyjętego przez dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej, w którym ustalono procentowy udział pracy twórczej w działalności naukowej i dydaktycznej tego pracownika. Oświadczenie dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej przyjmuje Rektor. Łączny udział honorarium za pracę twórczą w otrzymywanym wynagrodzeniu nie może przekroczyć 95%.
  2. Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej prowadzi w porozumieniu z pracownikiem ewidencję jego prac lub czynności stanowiących podstawę do zastosowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50%.

§3

  1. Warunkiem zastosowania stawki 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich jest złożenie przez pracownika najpóźniej do dnia 5 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy oświadczenia według załączonego do zarządzenia wzoru. Pracownikom, którzy nie złożą w terminie oświadczenia, zaliczka na podatek dochodowy zostanie naliczona bez uwzględnienia 50% kosztów uzyskania przychodów.
  2. W przypadku zmiany w otrzymywanym wynagrodzeniu udziału procentowego honorarium za pracę twórczą w rozumieniu prawa autorskiego, pracownik obowiązany jest złożyć nowe oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej do 5-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego zmiana ta ma obowiązywać.


§4

Traci moc zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie obowiązku ustalania dla nauczycieli akademickich wysokości wynagrodzenia zasadniczego za działalność prowadzoną w ramach stosunku pracy (tekst jednolity Monitor UW z 2009 r. Nr 3, poz. 51).

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z tym, że oświadczenia za rok podatkowy 2010, o których mowa w § 2 powinny być złożone najpóźniej do dnia 10 lutego 2010 r.

Rektor
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow