OGŁOSZENIA

seminarium magisterskie „Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy”

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM serdecznie zaprasza Państwa Studentów I roku 2. poziomu studiów na nowo otwarte seminarium magisterskie

„Glottodydaktyka polonistyczna – język polski jako obcy".

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych:

 • nauczaniem cudzoziemców języka polskiego i kultury polskiej,
 • testowaniem poziomu biegłości językowej obcokrajowców,
 • możliwościami wykorzystania wiedzy o kulturze w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Seminarium będzie prowadził dr Piotr Kajak we wtorki, w godz. 13.15 - 14.45.

Realizacja przedmiotów ogólnouniwersyteckich

W związku z rozpoczynającą się na początku czerwca I turą rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na konieczność realizacji przedmiotów ogólnouniwersyteckich w ramach przedmiotów spoza kierunku studiów.

Jednocześnie przypominam, że studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia I lub II stopnia na kierunku "filologia polska", są zobowiązani do realizacji 5 punktów ECTS w ramach oferty zajęć ogólnouniwersyteckich z tzw. koszyka nauk społecznych.

Studentów innych roczników również namawiam do korzystania z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich ze wspomnianego koszyka.

dr Łukasz Ksiażyk

Prodziekan ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich

PROPOZYCJE LABORATORIUM CYFROWE HUMANISTYKI CYFROWEJ

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW:
 
Czy gry komputerowe są grami? 5 czerwca (poniedziałek), 18.00-19.30, Wydział Neofilologii UW
Wykład otwarty LaCH UW z cyklu poza interfejsem: informatyka i humanistyka
Zapraszamy na ostatni w tym semestrze wykład otwarty poświęcony krytycznej analizie kultury cyfrowej. Tym razem bliżej przyjrzymy się grom komputerowym i metodom ich badania, a naszym gościem będzie dr Paweł Schreiber (UKW), juror Paszportów Polityki 2016 w kategorii kultura cyfrowa.
Więcej informacji na stronie LaCH UW: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/gry-komputerowe-sa-grami/
Oraz w wydarzeniu na portalu Facebok: https://www.facebook.com/events/1897168150515447/?fref=ts
 
Warsztaty z archiwizacji internetu, 8 czerwca (czwartek), 11.00-14.00, siedziba LaCH UW
Zapraszamy na pierwsze z cyklu szkoleń z metod archiwistyki Webu. Będzie dotyczyć ono zaawansowanych metod korzystania z Wayback Machine., m.in. poprawnego wyszukiwania i opisywania zbiorów, analizowania nagłówków HTTP, korzystania z API oraz pobierania kopii serwisów zabezpieczonych w Wayback Machine. Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja. Więcej informacji i formularz rekrutacyjny na stronie LaCH UW: http://lach.edu.pl/blog/warsztaty/warsztaty-metod-archiwistyki-webu/

POROZMAWIAJMY O PRZYSZŁEJ USTAWIE

BWR na prośbę Władz Rektorskich współorganizuje spotkania warsztatowe na temat nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, przygotowywanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy nauczycieli akademickich, pracowników administracji oraz studentów i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego. Terminy spotkań, formularz rejestracyjny oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: www.nowaustawa.uw.edu.pl

Pytania prosimy kierować pod adresem: nowaustawa@uw.edu.pl

Pierwsze spotkanie już 23 maja w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota. Kolejne 24 maja w budynku przy ul. Dobrej 55 oraz 2 czerwca na Służewcu w budynku Wydziału Zarządzania.

Zobacz plakat.

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LEGALIZACJI POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Sekcja Zagraniczna Biura Spraw Studenckich wspólnie z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji organizuje spotkania informacyjne dotyczące zagadnień związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Polski.
 
Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji omówią podczas spotkań między innymi następujące zagadnienia:
§  Różnice pomiędzy wizą studencką a zezwoleniem na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.
§  Zezwolenie na pobyt stały w Polsce.
§  Podjęcie stażu/praktyk podczas studiów.
§  Podjęcie pracy podczas studiów i po studiach.
§  Legalizacja pobytu na podstawie polskiego pochodzenia.
§  Uprawnienia wynikające z posiadania Karty Polaka oraz polskiego pochodzenia.
 
 Zaplanowano dwa spotkania:
 • spotkanie przeprowadzone w języku angielskim odbędzie się w środę 24 maja 2017 r. o godz. 14.15;
 • spotkanie w języku rosyjskim odbędzie się w piątek 26 maja 2016 r. o godz. 14.15.
Obydwa spotkania będą miały miejsce na Kampusie Głównym i potrwają ok. 60 minut.
 
Informacja o dokładnym miejscu spotkań zostanie przesłana mailem do zarejestrowanych uczestników.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod tym linkiem: spotkanie anglojęzyczne lub po tym linkiem: spotkanie rosyjskojęzyczne.   
 
Rejestracja na spotkanie 24 maja (język angielski) potrwa do 22 maja, natomiast na spotkanie, które odbędzie się 26 maja (język rosyjski) – do 24 maja.

Erasmus+ - kwalifikacja dodatkowa (tura ogólnouniwersytecka)

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW do wzięcia udziału w kwalifikacji na dofinansowane częściowe studia zagraniczne w semestrze zimowym 2017/2018. Szczegóły w załącznikach.
Zaopiniowane przez właściwego koordynatora zgłoszenia przyjmuje Biuro Współpracy z Zagranicą UW do dnia 6 lipca 2017 roku.
Uwaga! Minimalna średnia uzyskana w poprzednim roku akademickim uprawniająca do kwalifikacji to 3,51.
 
Pobierz

OFERTA EDUKACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WARSZAWIE

Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował specjalną bezpłatną ofertę edukacyjną dla szkół wyższych województwa mazowieckiego.
 
Celem projektu jest umożliwienie studentom opanowania umiejętności efektywnego korzystania z zasobów informacyjnych statystyki publicznej w pracy naukowej oraz karierze zawodowej. Oferowane zajęcia przybliżają skomplikowaną strukturę baz i banków danych oraz umożliwiają uczestnikom samodzielne generowanie i tworzenie zestawień informacji statystycznych. Proponowane są również zajęcia warsztatowe dotyczące badań ankietowych, które zachęcą studentów do stawiania pytań i hipotez oraz ich samodzielnej weryfikacji przy wykorzystaniu metody ankietowej.
 
Szczegóły oferty znajdują się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/studenci

DZIEŃ WOLNY DLA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

Zgodnie zarządzeniem Dziekana Wydziału Polonistyki UW z 31 marca 2017 r. :
 1. Dzień 14 kwietnia 2017 r. jest dniem wolnym dla pracowników administracji, bibliotek i obsługi do odpracowania w terminie uzgodnionym z kierownikiem jednostki organizacyjnej.
 2. W dniach od 14 kwietnia 2017 r. do 17 kwietnia 2017 r. zamknięte będą budynki zajmowane przez jednostki organizacyjne Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 3. Od dnia 18 kwietnia 2017 r. wszystkie jednostki organizacyjne pracują w pełnym zakresie.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z EŁKIEM

Prezydent miasta Ełku zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową zo tematyce związanej z Ełkiem. Konkurs organizowany jest po raz dziesiąty. Do udziału zaproszeni są autorzy prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchacze studiów podyplomowych. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2017 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.elk.pl.

Oferta stypendium

Program "TopMinds"

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators zachęca do udziału w programie "TopMinds". Jest to program szkoleniowo-mentoringowy skierowany do studentów i doktorantów polskich uczelni, którzy planują swoją karierę w nauce, biznesie czy administracji publicznej. 
 

Program oferuje udział w mentoringu indywidualnym, spotkaniach i wykładach z przedstawicielami różnych zawodów oraz szkoleniach z rozwijania kompetencji interpersonalnych. Rekrutacja potrwa do 10 lutego 2017.

Szczegółowe informacje: http://topminds.pl/

Polsko-Belgijskie Studia Stosowane - kwalifikacje 2017

 
Ruszyła rekrutacja na program Polsko-Belgijskich Studiów Stosowanych. Warunkiem przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej 23 lutego 2017 r. (godz. 14.00)  w gabinecie Dyrekcji Instytutu Polonistyki Stosowanej jest złożenie w sekretariacie IPS-u (pok. 7A) w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2017 r. następujących dokumentów w języku polskim:
 1. curriculum vitae,
 2. podanie z uzasadnieniem wyjazdu oraz wstępnymi informacjami o pracy magi-sterskiej;
 3. opinia krajowego promotora pracy magisterskiej (lub samodzielnego pracownika dydaktyczno-naukowego, jeśli promotor nie jest samodzielnym pracownikiem);
 4. potwierdzona na poziomie B2 znajomość wybranego języka oficjalnego Króle-stwa Belgii (francuskiego, niderlandzkiego bądź niemieckiego) lub języka świato-wego używanego powszechnie w tym kraju (języka angielskiego); 
 5. zaświadczenie o średniej ocen z I stopnia studiów.
 
 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Prezesom wszystkich kół naukowych działających na naszym wydziale uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia dziekanowi sprawozdania z działalności koła w roku 2016 i przedstawienia planów naukowych na rok 2017.

Dokument ten powinien zostać zaakceptowany i podpisany przez opiekuna koła, a następnie złożony przez prezesa koła u prodziekana ds. studenckich do piątku 27 stycznia 2017 roku. Złożenie sprawozdania i przedstawienie planów naukowych na najbliższy rok jest warunkiem dofinansowania koła z funduszu dziekańskiego.

Studenci IKP zapraszają na akcję IKP DLA ALEPPO.

Podpinanie egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych

Erasmus+ - spotkanie informacyjne

Zapraszamy studentów i doktorantów Wydziału Polonistyki UW na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na zagraniczne studia częściowe, praktyki studenckie i praktyki absolwenckie. Spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2016 roku (wtorek) o godzinie 17.00 w sali numer 4 gmachu głównego Wydziału Polonistyki UW.

University of Toronto: stypendia na staże naukowe oraz studia II i III stopnia

Program Języka Polskiego i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Torontońskim (Polish Language and Literature Program at the University of Toronto) utworzył stypendia dla studentów z Polski: 
 
1) stypendium dla studentów studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających (na kierunkach humanistycznych) na krotkoterminowy staż naukowy na UofT (Visiting Graduate Student Award)
 
2) stypendium dla studentów rozpoczynających studia doktoranckie lub magisterskie uzupełniające na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na UofT (Graduate Student Scholarship)
 
Szczegóły w załącznikach.

SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT PRAW CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

 
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Network on Humanitarian Action  (NOHA) zapraszają wszystkich zainteresowanych studentów na spotkanie informacyjne na temat praw cudzoziemców w Polsce. Spotkanie odbędzie się 17 listopada o godz. 15.00 w Collegium Iuridicum II (ul Lipowa 4) w Sali nr 1.3. Poprowadzi je inspektor Gerard Bah – Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. Ochrony Praw Człowieka.
 
The workshop on the rights of foreigners in Poland
 
The Institute of International Relations UW and the Network on Humanitarian Action (NOHA) would like to invite all interested students to the workshop on the rights of foreigners in Poland. The workshop will be conducted by lieutenant colonel Gerard Bah – Human Rights Special Adviser to the Police Commissioner in Kielce. It will be a unique chance to discuss very important issues such as racism, hate speech, discrimination, and stereotypes. After the workshop, there will be time for Q&A session with Inspector Bah.
The meeting will take place on November 17th at 3 p.m. in room 1.3, Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) – the same building as the University of Warsaw Library. We are really counting on your presence at the workshop!
 
 
Pobierz plakat [PDF].

UDZIAŁ W PROGRAMIE MOST W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKAD. 2016/2017

Osoby zainteresowane podjęciem studiów na innej uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 mogą rejestrować się pomiędzy 31 października a 30 listopada 2016 r. w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/, wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Student powinien udać się z wnioskiem do prodziekana, dyrkektora albo kierownika ds. studenckich danej jednostki w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w programie MOST.

Zgodnie z pkt. 3.1. Regulaminu programu MOST: "studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia (...)". Pkt 3.2. Regulaminu stanowi: "warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni (...)".

Po uzupełnieniu wszystkich formalności student zobowiązany jest przekazać wniosek do koordynatora programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim - Pani Joanny Waszkiewicz (Biuro Spraw Studenckich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pok. 21) do 2 grudnia 2016 r.

Student ma prawo wybierać przedmioty z programu studiów zamieszczonego na stronie internetowej jednostki z dowolnego semestru bądź roku. Może także, będąc przypisanym do jednego kierunku, sporadycznie wybrać przedmioty z innego, pokrewnego.

Więcej informacji o programie MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Pobierz broszurę informacyjną.

RUSZYŁA REJESTRACJA NA STUDIA 2016/2017

UWAGA, KANDYDACI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017!

6 czerwca 2016r. (poniedziałek) ruszyła rejestracja na studia I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) na Wydziale Polonistyki.

Rejestracja na studia I stopnia potrwa do 8 lipca 2016r.

Rejestracja na studia II stopnia potrwa do 10 lipca 2016r.

Wszystkie potrzebne informacje związane z rejestracją można znaleźć na stronie:

http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/rekrutacja-krok-po-kroku/

Zachęcamy do dokładnego i uważnego przeczytania informacji i postępowania zgodnie  z podanymi wskazówkami.

Więcej szczegółów odnośnie do studiów, jakie można podjąć na Wydziale Polonistyki można znaleźć na stronie:

https://irk.uw.edu.pl/