OGŁOSZENIA


Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkół Doktorskich UW

Zarząd Samorządu Doktorantów UW zaprasza na spotkanie informacyjne dla kandydatów do Szkół Doktorskich UW. Spotkanie odbędzie się 18 czerwca 2019 r. o godz. 17.30 w budynku Samorządu Studentów przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 (Mały Dziedziniec), sala nr 200 (II piętro).


Rekrutacja do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół doktorskich UW w roku akademickim 2019/2020 dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.uw.edu.pl/rekrutacja-do-szkol-doktorskich-uw/.
 

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. 

W tym roku wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców składane są poprzez Biuro Obsługi Badań. O stypendium mogą ubiegać się doktoranci oraz młodzi naukowcy.

Poniżej znajduje się kilka pomocnych adresów oraz kontaktów w sprawie składania wniosków:

 1. Link do Biura Obsługi Badań:
  http://bob.uw.edu.pl/stypendia-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r/
   
 2. Informacje na Stronie MNiSW dotyczące tego stypendium:
  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2019-r
   
 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000658/O/D20190658.pdf
   
 4. Kontakty do osób zajmujących się tym zagadnieniem w BOB:
  Pani Marta Ambroziak: marta.ambroziak@adm.uw.edu.pl
  Pani Anna Wawryszewicz: anna.wawryszewicz@adm.uw.edu.pl
UWAGA! Pierwszy termin składania wniosków mija z dniem 24 maja 2019 r.
 

Listy rankingowe


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o obowiązujących terminach składania wniosków o poszczególne stypendia.

1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w macierzystych jednostkach (instytuty, katedra) upływa 03.09.2018 r. Oprócz samego wniosku należy złożyć dokumenty niezbędne do rozliczenia roku, tj. sprawozdanie doktoranta, arkusz oceny praktyk dydaktycznych oraz zaświadczenia potwierdzające aktywność naukową (publikacje, konferencje, itd.).

2. Termin składania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w sekretariacie studiów doktoranckich upływa 22.10.2018 r.

3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w sekretariacie studiów doktoranckich upływa 22.10.2018 r.  

4. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w sekretariacie studiów doktoranckich upływa 21.09.2018 r. W sekretariacie należy złożyć wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Informację o zasadach ubiegania się o stypendium znajdą Państwo na stronie: http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/stypendia/stypendia-ministra/.

Wnioski o przyznanie ww. stypendiów należy zarejestrować przez USOSweb.   

Doktoranci, którzy nie będą ubiegać się o przyznanie stypendium doktoranckiego powinni złożyć arkusz sprawozdania, arkusz oceny praktyk dydaktycznych oraz zaświadczenia potwierdzające aktywność naukową (publikacje, konferencje, itd.) najpóźniej do dnia 30.09.2018 r.


Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypeium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/19.


Doktoranci I roku

W związku z koniecznością złożenia deklaracji o wyborze tematu oraz opiekuna rozprawy doktorskiej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza i dostarczenie do sekretariatu studiów doktoranckich do dnia 29 marca 2019 r.
 

Szanowni Państwo,

Komisja Stypendialna zwraca się z uprzejmą prośbą do osób starających się o stypendium socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości o sprawdzenie przed złożeniem wniosku czy podanie zawiera następujące dokumenty:

 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów każdej pełnoletniej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego,
 2. oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu, według wzoru http://oks.uw.edu.pl/files/akademiki/dochod_nieopodatkowany.pdf każdej pełnoletniej osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego,
 3. zaświadczenie z ZUS o wysokości całkowitej składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r. lub w przypadku doktoranta informacje, że składka ta jest opłacana przez UW.

Składanie kompletnych wniosków znacznie przyśpiesza proces przyznawania stypendiów.


Formularz Sprawozdania Doktoranta

jest już dostępny do pobrania.


Szanowni Państwo,

w związku z § 11 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim, stanowiącym załącznik do uchwały nr 494 Senatu UW z dnia 18 kwietnia 2012 r. (Monitor UW Nr 4 poz. 88 z poźn. zm.) uprzejmie przypominam, iż program studiów doktoranckich obejmuje m.in. obowiązek realizacji praktyk dydaktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin rocznie. Praktyki powinny być realizowane pod opieką i w obecności opiekuna naukowego albo promotora lub doświadczonego nauczyciela akademickiego, w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Uczelni lub uczestniczenia w ich prowadzeniu. Praktyki te podlegają ocenie i mają charakter nieodpłatny.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone samodzielnie przez doktorantów nie zwalniają z obowiązku odbycia praktyk dydaktycznych.


Ogłoszenie Komisji Stypendialnej

Podania o stypendia socjalne, specjalne i zapomogi należy składać do 10 dnia miesiąca, od którego świadczenie ma być wypłacane. Podania o stypendia dla najlepszych doktorantów należy składać do 30 października. Wzory wniosków i regulamin znajdują się na stronie Biura ds. Studiów Doktoranckich www.studiadoktoranckie.uw.edu.pl w zakładce stypendia z Funduszu Pomocy Materialnej.

Dyżur: środa godz. 17:00-18:00 s. 3 (po uprzednim kontakcie mailowym na adres: komisja.wp.@gmail.com)