Mobilność pracowników

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ (STA) W KRAJACH PARTNERSKICH (POZA UE) 2019/2020 I 2020/21

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów [pdf] 

Pozostałe  informacje oraz aktualne formularze są dostępne na stronie BWZ [link]

Uwaga! Sekretariaty Jednostek organizacyjnych Wydziału proszone są o sporządzenie zbiorczych list rankingowych. Listy należy przekazać wydziałowemu koordynatorowi mobilności (p. Marcie Jaworek) w formie elektronicznej oraz w tradycyjnej (wydruk opatrzony podpisem Dyrekcji Jednostki i  - w przypadku IKP, ISZiP, IFK - koordynatora mobilności) razem z (przygotowanymi zgodnie z zaleceniami BWZ) indywidualnymi programami nauczycieli i pozostałymi dokumentami do dnia 25.11.2019.

 • Forumularz STA (kraje partnerskie) [docx]
 • Lista rankingowa [xlsx]

Każdy nauczyciel akademicki może ubiegać się o stypendium Erasmus STA/KA107/2019 na maksymalnie 2 wyjazdy typu STA w krajach partnerskich zrealizowane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. w czasie, kiedy w uczelniach partnerskich prowadzone są zajęcia dydaktyczne.

Dokumenty wymagane od kandydatów:

1. Prawidłowo i szczegółowo wypełniony (całość w języku angielskim) indywidualny program nauczania (Staff Mobility For Teaching) z wpisanymi datami pobytu w uczelni partnerskiej, zawierający podpis nauczyciela akademickiego, podpis i pieczątkę kierownika jednostki organizacyjnej UW, podpis przedstawiciela uczelni partnerskiej oraz pieczęć urzędową tej uczelni;

2. List motywacyjny zawierający uzasadnienie wyboru zagranicznej uczelni partnerskiej z uwzględnieniem współpracy naukowej: Dokument w formie opisowej, w języku polskim, do 4 000 znaków, mieszczący się na jednej stronie.

3. Życiorys naukowy w języku angielskim: Dokument opisujący przebieg kariery zawodowej oraz naukowej powinien być w formie syntetycznej, pisany w punktach z podziałem na bloki tematyczne, chronologicznie od najnowszych osiągnięć do najstarszych.

Elementy, które powinny być zawarte w tym dokumencie:

a) dane osobowe,

b) informacja o doświadczeniu zawodowym – za okres ostatnich 5 lat,

c) informacja o wykształceniu,

d) informacje dodatkowe – za okres ostatnich 5 lat:

 • lista publikacji naukowych,
 • udział w konferencjach naukowych i lista wygłoszonych referatów na konferencjach,
 • udział w stażach naukowych,
 • członkostwo w gremiach naukowych,
 • nagrody naukowe.

Na dole dokumentu należy zamieścić klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Uczelnie biorące udział w tej edycji kokursu:

 • Peking University – Chińska Republika Ludowa, Pekin (1 stypendium)
 • University of Montenegro – Czarnogóra, Podgorica (1 stypendium)
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – Gruzja, Tbilisi (1 stypendium)
 • Airlangga University –Indonezja, Surabaja (1 stypendium)
 • University of Tehran– Iran, Teheran (2 stypendia)
 • Tel Aviv University – Izrael, Jeruzalem, Tel Awiw, Ben-Gurion University of Negev– Izrael, Beer Szewa (łącznie 2 stypendia)
 • University of Jordan – Jordania, Amman (1 stypendium)
 • Tribhuvan University – Nepal, Katmandu (2 stypendia)
 • Southern Federal University– Rosja, Rostowie nad Donem (1 stypendium)
 • Northeastern Illinois University – Stany Zjednoczone, Chicago (1 stypendium)

 

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ (STA) 2019/2020

Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów [pdf]
 
Pozostałe  informacje oraz aktualne formularze są dostępne na stronie BWZ [link]
 
Uwaga! Sekretariaty Jednostek organizacyjnych Wydziału proszone są o sporządzenie zbiorczych list rankingowych. Listy należy przekazać wydziałowemu koordynatorowi mobilności (p. Marcie Jaworek) w formie elektronicznej do dnia 14.10.2019 oraz w formie tradycyjnej (wydruk opatrzony podpisem Dyrekcji Jednostki i  - w przypadku IKP, ISZiP, IFK - koordynatora mobilności) razem z (przygotowanymi zgodnie z zaleceniami BWZ) indywidualnymi programami nauczycieli.

UWAGA! Za wiążącą zgodę uczelni partnerskiej na przeprowadzenie zajęć w ramach STA uznajemy skan podpisanego i opieczętowanego przez odpowiedniego przedstawiciela uczelni partnerskiej indywidualnego porozumienia STA.
Nauczyciele, którzy uzyskają zgodę uczelni partnerskiej po wyznaczonym przez BWZ pierwszym terminie zgłoszeń, powinni składać podpisane przez Dyrekcję/Kierownika Jednostki indywidualne programy nauczania bezpośrednio u koordynatora wydziałowego.
 

WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT) NIENACZYCIELI i NAUCZCYCIELI AKADEMICKICH 2019/2020


Procedura i kryteria kwalifikacji, organizacja i zasady finansowania wyjazdów [pdf]

Pozostałe  informacje oraz aktualne formularze są dostępne na stronie BWZ [link]
 

Uwaga! Sekretariaty Jednostek organizacyjnych Wydziału proszone są o sporządzenie zbiorczych list rankingowych. Listy należy przekazać wydziałowemu koordynatorowi mobilności (p. Marcie Jaworek) w formie elektronicznej do dnia 21.10.2019 oraz w formie tradycyjnej (wydruk opatrzony podpisem Dyrekcji Jednostki i  - w przypadku IKP, ISZiP, IFK - koordynatora mobilności) razem z (przygotowanymi zgodnie z zaleceniami BWZ) indywidualnymi programami szkoleniowymi.

UWAGA! Za wiążącą informację o przyjęciu na szkolenie uznajemy skan podpisanego i opieczętowanego indywidualnego porozumienia STT.
Osoby, które uzyskają potwierdzenie przyjęcia na szkolenie po wyznaczonym przez BWZ pierwszym terminie zgłoszeń, powinny składać podpisane przez Dyrekcję/Kierownika Jednostki indywidualne programy bezpośrednio u koordynatora wydziałowego.