Kierunek logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Studia na kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna na Wydziale Polonistyki mają charakter akademicki i zawodowy.

Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą bowiem wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk medycznych, psychologii i pedagogiki. Program studiów stworzony został z uwzględnieniem dorobku dziedzin nauk humanistycznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych.

W czasie studiów pierwszego stopnia na kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna student uzyskuje kwalifikacje do wykonywania dwóch zawodów:

1. nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej (klasy IV–VIII).

2. nauczyciela logopedy:

 • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych,
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych;
 • w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W ramach przygotowania do zawodu nauczyciela języka polskiego student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • literaturoznawstwa (przedmioty historyczno- i teoretycznoliterackie)
 • językoznawstwa (przedmioty z zakresu wiedzy o dziejach i współczesności języka polskiego)
 • dydaktyki nauczania / uczenia się języka polskiego

W ramach przygotowania do zawodu logopedy student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • językoznawczych podstaw logopedii
 • psychologicznych i pedagogicznych podstaw logopedii
 • medycznych podstaw logopedii
 • praktycznego postępowania logopedycznego (poznaje zasady i metody postępowania logopedycznego głównie w zakresie terapii oraz narzędzia do badań logopedycznych; poznaje zasady współpracy z rodzicami dzieci, innymi nauczycielami, lekarzem, psychologiem i pedagogiem).

Absolwenci studiów na kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna zdobywają umiejętności w zakresie:

1. wykorzystania badań przesiewowych i logopedycznych technik diagnostycznych w celu rozpoznania podstawowych cech wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy i języka rejestrowanych u dzieci, które mogą być uczniami w szkole masowej

2. opisu i kwalifikacji wad wymowy

3. usprawniania narządów artykulacyjnych i usuwania wad wymowy

4. realizacji podstawy programowej z języka polskiego w klasach IV-VIII z uwzględnieniem potrzeb uczniów z trudnościami w komunikacji językowej

5. współpracy z lekarzem, psychologiem i pedagogiem w celu ustalania metod i trybu postępowania terapeutycznego w zakresie komunikacji (werbalnej i niewerbalnej).

W programie studiów prócz różnorodnych przedmiotów obowiązkowych znajdują się także przedmioty do wyboru. Studenci mogą zapisać się na zajęcia wprowadzające tematykę m.in. nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego w klasie szkolnej czy kulturowych kontekstów kształcenia.

Studenci kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna przygotowują się do prowadzenia badań w zakresie prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka: zbierania materiału badawczego w grupie dzieci oraz jego analizowania, co pozwala na poznawanie charakterystycznych zachowań rozwojowych u dzieci w danym wieku. Badania prowadzone są także w ramach seminariów licencjackich, których uczestnicy rejestrują oraz analizują zachowania językowe i pozajęzykowe m.in. u dzieci z dyslalią lub/i opóźnionym rozwojem mowy. Na ćwiczeniach i seminariach językoznawczych i literaturoznawczych studenci wykonują samodzielne działania prowadzące do pogłębienia wiedzy na temat wybranych zagadnień z metodyki nauczania języka i literatury w szkole podstawowej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może np. kontynuować studia na drugim stopniu na kierunkach logopedia ogólna i kliniczna i/lub filologia polska prowadzonych przez Wydział Polonistyki UW.

 

W ramach studiów studenci realizują:

 • praktyki logopedyczne w wymiarze 90 godzin w placówkach oświatowych (poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach) i innych jednostkach organizacyjnych (gabinetach logopedycznych, żłobkach, fundacjach itp.)
 • praktyki pedagogiczne w wymiarze 30 godzin w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą
 • praktyki nauczycielskie w wymiarze 120 godzin w szkołach podstawowych.

Aktualny program studiów na rok akademicki 2019/2020 znajduje się TUTAJ.

Zajęcia na kierunku logopedia szkolna i dydaktyka polonistyczna realizowane są w budynkach dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego (Kampus Główny i okolice).