Konferencje

„W kręgu dramatu obyczajowego”. Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

„W kręgu dramatu obyczajowego". Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

Nałęczów, 11-12 czerwca 2018

Organizatorzy:Pracownia Historii Dramatu 1864–1939, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW

oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia Muzeum Stefana Żeromskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcemy zastanowić się nad fenomenem dramatu obyczajowego w XIX i XX wieku. Wówczas to formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Pobierz:

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

D Y S L O K A C J E.

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Warszawa, 5–6 marca 2018 roku

Zapraszamy Państwa do namysłu nad jedną z najtrudniejszych do scalenia i jednorodnego opisu dziewiętnastowiecznych dekad. Zależy nam na tym, by traktować ją całościowo i autonomicznie, dlatego zachęcamy do uchwycenia dynamiki jej stawania się i do opisania ówczesnej teraźniejszości uwarunkowanej tym, co się już zdarzyło i otwartej na nadchodzące nieznane. Nie interesuje nas sytuowanie lat 60. XIX wieku „wobec romantyzmu i pozytywizmu", lecz uwolnienie tego dziesięciolecia od gotowych formuł historycznoliterackich.

Pobierz:

KONFERENCJA "CONVENTION AND REVOLUTION, LIFE WRITING BY WOMEN IN THE 1800s AND 1990s"

KONFERENCJA "NEOFILOLOGIA: PERSPEKTYWY TRANSDYSCYPLINARNOŚCI"

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji

"Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności"

która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 2.000 znaków ze spacjami) na adres: transdyscyplinarnosc@gmail.com do 30 listopada 2017 r.

Pobierz:

 

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej

"Leśmian w Europie i na świecie"

organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski).
 
Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.
 
Pobierz:

KONFERENCJA: "DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"

Retoryka wartości - Konferencja

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativumobejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. 

Propozycje referatów należy nadesłać do 15.10.2017 r., wypełniając formularz rejestracyjny.

Więcej na stronie  Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW.

KONFERENCJA: "SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

Spory romantyczne i spory o romantyzm

organizowaną przez Wydział Polonistyki UW oraz Wydział Artes Liberales UW. Konferencja odbędzię się 10-11 października 2017 r. w gmachu Artes Liberales przy ul. Dobrej 72. Szczegółowy program w załącznikach.
 
Pobierz:
program cz.1  [JPG]
program cz.2  [JPG]

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Logopedia - tradycja i perspektywy rozwoju.

W czterdziestolecie utworzenia studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Pamięci Doc. Dr Marii Przybysz-Piwko.

 
Konferencja odbędzie się 29-30 września 2017 r. w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie. Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/

DRAMATY CYPRIANA NORWIDA. TEKSTY - KONTEKSTY - INTERTEKSTY

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty

organizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Konferencja odbędzię się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2017 roku na adres: dramat.polon@uw.edu.pl

Abstrakt

Aktywność dramaturgiczna Cypriana Norwida – co łatwo może umknąć uwadze –  jest równie imponująca, co Norwidowska aktywność poetycka, dramat Norwida zaś – podobnie wieloaspektowy, co rozbudowana teoria języka poetyckiego w Vade-mecum. Mimo to – w obrębie współczesnego stanu badań na temat Norwidowskiej dramaturgii odczuwalny pozostaje stale wyraźny niedosyt refleksji tematycznej i teoretycznej. W 46 lat po opublikowaniu przez Irenę Sławińską kanonicznej Reżyserskiej ręki Norwida warto chyba powrócić do fundamentalnych pytań tego pisarstwa. Do jakiego właściwie przewrotu w łonie XIX-wiecznego polskiego (i europejskiego) dramatu chciał Norwid swoim projektem dramaturgicznym doprowadzić? Na czym polegał w tym względzie jego program reformatorski? Idąc dalej, jakie były jego najatrakcyjniejsze, najbardziej innowacyjne cechy? Co stanowiło z kolei najbardziej kłopotliwy mankament, także w wymiarze realizacyjnym Norwidowskiej wizji „Tragedii-Białej"? Czy prekursorstwo Norwida w obrębie dramaturgii jest w jakiejś mierze czymś kłopotliwym, także w aspekcie Norwidowskiej wizji teatru?

Naszej refleksji – jak wierzymy – towarzyszyć będzie również namysł nad typologią i klasyfikacją Norwidowskich dramatów. Czy istnieje Norwidowski dramat ekonomiczny albo Norwidowska komedia społeczna? Czy Pierścień Wielkiej-Damy to dramat mogący pretendować do wymiaru „polskiego dramatu symbolistycznego"? Co z Norwidowską tragedią historyczną i Norwidowskimi misteriami, jaki u ich podstaw tkwił zamysł – pisarski oraz realizacyjny (Tyrtej, Kleopatra i Cezar, Wanda, Krakus). Jak na nowo – w duchu najnowszych badań w obrębie teorii dramatu – zreinterpretować Zwolona? Co wreszcie począć w tej sytuacji z klasyfikacyjnymi „rozstrzygnięciami kanonicznymi", zwłaszcza z podziałem na dramaturgię historyczną Norwida (w tym dramaturgię antyczną reprezentowaną przez Tyrteja) i dramaturgię współczesną? Gdzie szukać (nowych) patronów tych dwóch niesprowadzalnych do siebie typów Norwidowskiego dramatopisarstwa?

            Chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące kręgi tematyczne rozważań. Jesteśmy jednocześnie otwarci na Państwa autorskie propozycje:

 • teoria i praktyka Norwidowskiego dramatu;
 • Norwidowska koncepcja teatru oraz wizja metateatralności;
 • typologizacja dramatów Norwida;
 • dramat Norwidowski – nowe odczytania;
 • Norwidowska koncepcja misterium (Wanda, Zwolon);
 • Norwidowska koncepcja tragedii historycznej (Tyrtej, Kleopatra i Cezar);
 • dramat Norwida w świetle polskiej i europejskiej linii rozwojowej dramatu II połowy XIX wieku;
 • Norwid-dramaturg, Norwid-reformator teatru? (kreacja i figura biograficzna, projekt twórczy, specyfika warsztatu);
 • istotne, choć zapoznane paralele z dramaturgią Norwida w obrębie rozwoju dramatu polskiego (Norwid – Fredro, Norwid – Wyspiański etc.);
 • Norwidowski „brulion dramatyczny" jako dokument techniki „pisania dramatycznego" Norwida (dramaty w świetle autorskich odpisów, rzutów, dodatków i notatek: dodatki do Kleopatry i Cezara, dwie wersje Aktora, Tyrtej etc.);
 • „reżyserska ręka Norwida" po latach: dramaturgia Norwida w świetle kanonicznego stanu badań, reinterpretacje;
 • intertekstualność dramatu Norwidowskiego, w tym m.in. szekspiryzm w dramatach Norwida;
 • dramaty Norwida w perspektywie recepcji;
 • dramaty Norwida na scenie polskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Na Państwa zgłoszenia tematów i abstraktów na adres: dramat.polon@uw.edu.pl oczekujemy do dnia 15 września 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

KONFERENCJA: DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN

KONFERENCJA: NIEPEŁNOSPRAWNI I SZTUKA (26-27 października 2017)

CALL FOR PAPERS: "SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM (DAWNE I NOWE)"

 

Wydział „Artes Liberales" i Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Polskim Towarzystwem Studiów nad Europejskim Romantyzmem zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Spory romantyczne i spory o romantyzm (dawne i nowe)" (Warszawa, 10-11 października 2017). Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2017.

Pobierz:

KONFERENCJA ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ KRAJE BAŁTYCKIE

Marszałek Senatu, Stanisław Karczewski zaprasza na konferencję

Odzyskiwanie niepodległości przez kraje bałtyckie

organizowaną przez Kaszubski Zespół Parlamentarny i Pracownię Polsko-Bałtyckich Kontaktów Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Konferencja odbędzie się 25 maja 2017 r., w sali nr 217, w godz. 11:00 – 16:00, w siedzibie Senatu (Warszawa, Wiejska 6, wejście B II).

PROGRAM KONFERENCJI

 • Otwarcie konferencji: Marszałek Stanisław Karczewski
 • Słowo wstępne: Senator Kazimierz Kleina
 • Wypowiedzi ambasadorów Litwy, Łotwy i Estonii 
 • Konstytucja Łotwy a Konstytucja Rzeczypospolitej - dr Piotr Zientarski, Senator RP
 • Wypróbowana przyjaźń. Polacy na Łotwie i ich udział w odzyskiwaniu przez Łotwę niepodległości - dr Monika Michaliszyn (Kierownik Pracowni Polsko - Bałtyckich Kontaktów Kulturowych UW)
 • Wyśpiewać wolność. Odzyskiwanie niepodległości przez Litwinów na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych - mgr Dorota Tryk (absolwentka Zakładu Bałtystyki UW, przedstawicielka mniejszości polskiej na Litwie).
 • Trudne początki estońskiej nieodległości w 1918 r. - mgr Marta Laskowska (Koło Naukowe Historyków UW, absolwentka Katedry Hungarystyki UW).
 • Pytania, dyskusja.
 • Podsumowanie: dr M. Michaliszyn, Senator K. Kleina,
Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o informację mailową na adres: bss@senat.gov.pl  (obowiązuje podanie imienia, nazwiska i numeru PESEL; prosimy o nadesłanie zgłoszeń do dnia 23 maja br.)

KONFERENCJA "OKOLICE ZEGADŁOWICZA"

Instytut Filologii Polskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacja „Czartak" w Gorzeniu Górnym zapraszają na konferencję naukową Okolice Zegadłowicza, która odbędzie się w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej (ul. Zamkowa 1) 10–12 maja 2017 roku. Honorowy patronat nad konferencją objęli: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Jacek Popiel, Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Barbara Wożniak oraz Wójt Gminy Mucharz Wacław Wądolny. Konferencja przybliża związanego z Beskidami znanego twórcę z okresu dwudziestolecia międzywojennego, lokując jego twórczość w perspektywie biografii i geografii, a także związków z beskidzką kulturą i przyrodą. Związki Zegadłowicza z okolicą podkreślają na plakacie konferencji sylwetki budowli: gorzeńskiego dworku, legendarnego mucharskiego Czartaka, suskiego zamku. Konferencja ma charakter otwarty. Zapraszamy do wysłuchania wystąpień referentów z wielu ośrodków akademickich.

Pobierz program. [PDF]

KONFERENCJA: MIASTA/AWANGARDY

CONVENTION AND REVOLUTION - Konferencja

SEMINARIUM: "PROZA SZALOMA ASZA WOBEC HISTORII I ETHOSU POLSKIEGO"

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje - Konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje

odbywającą się w dniach 3-4 kwietnia 2017 roku

w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie

Pomimo nieustających wysiłków historyków literatury i teatru na kartach historii dramatu nie brakuje licznych „białych plam". Skierować myśl badawczą ku pocztowi genialnych twórców i ich wybitnych dzieł – to przedsięwzięcie wygodne i mało ryzykowne. Jednak zdecydowanie większą wartość dla nauki dostrzegamy w próbach eksploracji terytoriów nieznanych. Zainspirowani tą ideą, metaforycznie łapiemy wiatr w żagle i wyruszamy na odkrycie nowych lądów. Nasza konferencja jest następstwem zamiaru wznowienia i kontynuacji dwutomowego zbioru studiów Zapomniany dramat wydanego w 2010 r. pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej. Zarówno dramaturgia polska, jak i obca obfituje w tytuły niegdyś cieszące się ogromną atencją krytyki i publiczności, jednak współcześnie pozostające w cieniu zapomnienia. Na odkrycie czekają dzieła niedoczytane i niezrozumiałe w swojej epoce. Nieobecne w kanonie literatury i na scenach teatralnych ze względu na ich „słabą" wartość. Również dramaty uproszczone, przeinaczone, a niekiedy zideologizowane na potrzeby władzy i jej propagandy. Chcielibyśmy pogłębić studia nad dramatem zapomnianym nie tylko o pozostających na obrzeżach kanonu twórców i ich dzieła, lecz także o nowe konteksty i sposoby zapomnienia, marginalizacji, wykluczenia dramatu.

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy poddać refleksji następujące zagadnienia         

 • dramaty zapomniane, niedoczytane i pominięte w twórczości uznanych autorów;
 • twórcy nieobecni w refleksji literaturoznawczej swojej epoki i dzisiejszej;
 • dramaty popularne i wystawiane za granicą, lecz zmarginalizowane w twórczości narodowej;
 • przestrzenie zapomnienia i wykluczenia dramatu;
 • sposoby wartościowania twórczości i kryjące się za nimi przesłanki;
 • współczesne reinterpretacje dramaturgii epok minionych;
 • dramaty niewystawione – problem spóźnionych inscenizacji lub ich brak;
 • dramaty zaginione, rękopisy i scenopisy odnalezione;
 • dramaty uwikłane w politykę historyczną i ideologię;
 • drugie i kolejne życia dramatów zapomnianych – wznowienia recepcji;
 • zjawisko „mód" na czytanie i inscenizowanie konkretnych dzieł;
 • dramat jako forma komunikacji grup wykluczonych – interpretacje twórczości zmarginalizowanych grup społecznych, np. kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych.

Przedmiotem naszej konferencji chcielibyśmy uczynić dramat polski i obcy od umownej granicy 1864 roku do czasów współczesnych. Zależy nam na poświęceniu maksymalnej uwagi prezentacji zapomnianego dramatu i podjęciu wspólnej próby jego reinterpretacji. Dlatego też w programie konferencji przewidujemy dłuższy niż zazwyczaj czas wystąpień (ok. 30 minut) oraz pozostawienie miejsca na polemiki i dyskusje. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, zamierzona długość artykułów to ok. 15 stron.

Termin i miejsce konferencji: 3-4 kwietnia 2017 r., sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Organizator: Pracownia Historii Dramatu przy ILP UW

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

sekretarze konferencji: Michał Zdunik, Joanna Dobrowolska.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Z tego względu nie gwarantujemy więc noclegu i wyżywienia oraz nie zwracamy kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem (ok. 2000 znaków) prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2017 roku na nasz adres internetowy: dramat.polon@uw.edu.pl. Na gotowe teksty czekamy do 30 września 2017 roku.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,
Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

 • fonetyka i patofonetyka,
 • świadomość językowa, w tym fonologiczna,
 • ortofonia i grafetyka,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • kształtowanie się systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zaburzenia mowy i jej rozwoju, a szczególnie afazja oraz niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej: Centrum Logopedyczne IPS UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna
 • lub poczty elektronicznej: konferencjalogopedycznauw@gmail.com

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna