Konferencje

Konferencja "Znaki kultury/znaki natury. Semiotyka i poetyka (wobec) zrównoważonego rozwoju"

Konferencja „Piotr Chmielowski. Dziewiętnastowieczność bez granic”

Konferencja „Praktyki autorefleksji…”

oraz

WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM

zapraszają na konferencję naukową

Usytuowania.

Praktyki autorefleksji w XX- i XXI-wiecznym dyskursie humanistycznym

 w kontekście badań postzależnościowych

Poznań, 13-14 listopada 2023

Punktem wyjścia refleksji konferencyjnej jest metafora „wiedzy usytuowanej". Donna Haraway użyła jej w eseju pt. Wiedze usytuowane. Kwestia nauki w feminizmie i przywilej ograniczonej/częściowej perspektywy, upominając się o uwzględnienie w dyskursie naukowym punktu widzenia osoby mówiącej. Wiedza usytuowana lokuje się pomiędzy złudzeniem naukowego obiektywizmu a radykalnym konstruktywizmem, postrzegającym dyskurs naukowy jako wytwór retoryki. Znajduje zastosowanie w szczególności wtedy, kiedy mówimy o kwestiach związanych z polityką i etyką, kiedy podmiot zadaje pytania dotyczące relacji władzy i jej konstruktów: płci, rasy, klasy i innych.

Zmiana w refleksji nad usytuowaniem osób tworzących dyskurs nauk humanistycznych i społecznych zachodzi na naszych oczach. Coraz częściej gotowi jesteśmy przyznać, że obszar, który opisuje humanistyka, nie jest racjonalny, spójny i homogeniczny, ale fragmentaryczny, jednostkowy i zmysłowy. Podkreślenie roli subiektywnego doświadczania świata nie oznacza jednak porzucenia teorii i uogólniania. Antropolożka Kirsten Hastrup, mimo sceptycyzmu wobec pozytywistycznej wizji nauki, deklarowała, że w jej przekonaniu istnieje: „przestrzeń dyskursywna, w której równie racjonalne sposoby mówienia o otoczeniu mogą być sobie przeciwstawiane w sposób sensowny. Doświadczenie względności nie pociąga za sobą absolutnej niewspółmierności".

W antropologii impulsem do takiego przewartościowania stały się trudne do zracjonalizowania zjawiska, które może oddać jedynie dyskurs zapośredniczony przez mówiące „ja", „ja" etnologa, który wchodzi w rolę informatora.. Coraz więcej naukowców i naukowczyń podąża śladem Didiera Eribona i mówi o swoim usytuowaniu w historii, społeczeństwie i przestrzeni.

            W literaturoznawstwie początek tej zmiany wyznacza kryzys modelu strukturalistycznego; kolejne wynikają ze stopniowo rozwijającego się paradygmatu nowej humanistyki. Nowa humanistyka i jej poszukujące, otwarte na transdyscyplinarność metody to wyrazista i energiczna próba praktykowania teorii przy jednoczesnym jej stwarzaniu. Daje się więc czytać przede wszystkim jako perspektywa spojrzenia na dany problem, co wynika też z miejsca, jakie zajmuje badacz i badaczka: nie chodzi o przyjmowanie zewnętrznego punktu widzenia, ale o to, żeby być w środowisku, w którego badania jest się zaangażowanym. W pracach tematyzujących podejście nowohumanistyczne wybrzmiewa też ważny aspekt czynnościowy humanistyki: uczestnictwo w tworzeniu społecznych dyskursów. Brać w czymś udział, to kłócić się, nie zgadzać, szukać konsensusu, inspirować się sobą, a nie tylko tłumaczyć, czyli objaśniać.

Dokonywane pod auspicjami gry z instancjami nadawczo-odbiorczymi literackie eksperymenty autotematyczne drugiej połowy XX wieku zastąpiła autorefleksja badaczy i badaczek literatury nad narzędziami i teoriami, którymi się posługujemy. Niekiedy wzbraniamy się przed adaptowaniem metod z Zachodu w obawie o ich adekwatność i naszą potencjalną „autokolonizację". Strategią przeciwną jest próba wypracowania własnych strategii badawczych, dostosowanych do półperyferyjnego kontekstu obszaru, w którym jesteśmy umiejscowieni.

Piętnaście lat temu badania postzależnościowe natrafiły właśnie na taką krytykę, ale skutecznie otworzyły też nowe ścieżki dostępu do zawartych w rodzimej literaturze i kulturze projektów tożsamościowych, form postrzegania rzeczywistości społecznej i politycznej, które zawierały i zawierają rozmaite ślady uwikłania w dyskursy władzy i podporządkowania. Jako jeden z najgorętszych tematów ówczesnej polskiej humanistyki tworzący się dyskurs postzależnościowy niósł ze sobą wyraziste przekonania, również o roli humanistyki.

 

Proponujemy dyskusję skupioną wokół następujących zagadnień:

 

- usytuowań refleksji związanych z polityką i etyką, pytań dotyczących relacji władzy oraz jej konstruktów: płci, rasy, klasy i innych;

- (nie)autorefleksyjności  polskiej humanistyki; sposobów jej godzenia się ze statusem wiedzy usytuowanej

- form przecięcia literatury i dyskursu naukowego: autobiografii, autoetnografii i biografii akademickich;

- tematyzowania akademii jako pola negocjacji i sporu o władzę: od powieści akademickiej do działań performatywnych;

- dyskusji nad pochodzeniem praktyk i narzędzi badawczych, sporów o tożsamość metodologii;

- literatury i sztuki autotematycznej.

 

Zgłoszenia wystąpień prosimy przesyłać do 30 kwietnia 2023 pod adresy organizatorek konferencji. Opłata konferencyjna wynosi  400 PLN i nie obejmuje kosztów noclegu.

 

 

prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak

mzudniak@amu.edu.pl

dr Emilia Kledzik

emilia.kledzik@amu.edu.pl

 

Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku

PRACOWNIA ANTROPOLOGICZNYCH PROBLEMÓW LITERATURY

WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU  WARSZAWSKIEGO

zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze polskiej XX i XXI wieku

organizowanej 23-24 października 2023 roku

        Europa sąsiaduje z Azją, Europa Środkowa – ze Wschodnią i Zachodnią. Polska z Rosją i Niemcami, ale nie tylko z nimi. Kraków z Nową Hutą, dwór ze wsią, Nalewki z Placem Krasińskich, Pawlaki z Kargulami. Gdzie spojrzeć – sąsiad. Aż nieswojo się robi. A jeszcze Jak dobrze mieć sąsiada (to Osiecka), a jeszcze Sąsiedzi… ( to Gross).  No i listopad sąsiaduje z październikiem i grudniem, a wiek dwudziesty z dziewiętnastym i dwudziestym pierwszym. Sąsiedztwa poziome (w przestrzeni) i „pionowe" (w czasie), sąsiedztwa międzyludzkie i nie tylko… Sąsiedztwa naturalne, z wyboru, z konieczności, z przypadku, powstałe w efekcie przemieszczeń, a więc skłaniające do myślenia o nowym sąsiedztwie, pamiętania o starym…. Ciekawe, nieoczywiste, trudne, (nie)chciane...

        Interesująca wydaje się sama RELACJA SĄSIADOWANIA nas z nimi, ich z nami, tego z tamtym, wytwarzająca sfery kontaktu, przestrzenie pograniczne i graniczne, generująca stereotypy wizerunkowe, spory, próby przepracowania złego sąsiedztwa, sytuacje układania się słabszego z silniejszym, rodzące ambicje dominatorskie, a także chęci ustanawiania stref wpływu, co pociąga za sobą wytwarzanie rozmaitych form translacji owego wpływu (adaptowania się do niego lub odrzucania), stawiania mu oporu.

       Ważne i warte nazwania są MECHANIZMY DZIAŁAJĄCE POMIĘDZY sąsiadami i ich afektywne podłoże: przemoc, nienawiść, resentyment, uznanie, dialog, separowanie się, naśladowanie, sojusze sytuacyjne, przyjaźnie i zdrady.

          Na zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami, przesyłane na adres: h.gosk@uw.edu.pl czekamy  do 31 marca 2023 r.  Program spotkania pojawi się do końca kwietnia 2023 r.. Planujemy publikację  tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje w punktowanych czasopismach naukowych. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.  Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www. http://ilp.uw.edu.pl/konferencje/

 

Pobierz:

W imieniu organizatorów                    

 /Hanna Gosk/

 

Konferencja naukowa „Obszary ekopoetyki”

Zakład Komparatystyki ILP Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk zapraszają do udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „Obszary ekopoetyki", która odbędzie się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 24-25 października 2022 (konferencja będzie miała formę zdalną).

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/1151382455641876?ref=newsfeed

Pobierz

Nasze obrady śledzić można na platformie Zoom.
 

Link 1:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/95511790222?pwd=UmpScWZ1ZGJnT0xZL2JiQnB0T0IvZz09

Meeting ID: 955 1179 0222

Passcode: 104741

Opening of the conference

Ekopoezja (Ecopoetry)

Plenary lecture

Ekoprzekład (Ecotranslation)

Posthuman media

Ekolektura (Ecoreading)

Link 2:

https://us06web.zoom.us/j/6165095747?pwd=NytaYy9jWVVjSmpxZ0NONUMvbWJmQT09

Metting ID: 616 509 5747

Heslo: 1111

Bioetika I (Bioetics I)

Bioetika II (Bioetics II)

Ecopoetics

Bioetika III (Bioetics III)

Link 3:

https://uw-edu-pl.zoom.us/j/92086942285?pwd=ZDlzVW5JSloyNkZ0c0J4T3I2N3JZUT09

Meeting ID: 920 8694 2285

Passcode: 736733

Opening of the meeting 25.10 – Ivan Lacko

Wspólnoty więcej-niż-ludzkie (More-then-human communities)

Języki i dyskursy (Languages and discourses)

Poetyka katastrofy (The poetics of catastrophe)

oraz na stronie https://www.facebook.com/Obszaryekopoetyk

 

 

Konferencja „Genologie romantyczne – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu”

W imieniu Zakładu Literatury Romantyzmu serdecznie zapraszamy na konferencję „Genologie romantyczne – w dwusetną rocznicę narodzin polskiego romantyzmu", która odbędzie się 11–13 października 2022 r.

Romantyzm, pojmowany jako początek nowego myślenia o człowieku i świecie, był także „przewrotem kopernikańskim" w refleksji o literaturze. Ważnym zwiastunem zmian artystyczno-światopoglądowych było powstawanie nowych gatunków literackich oraz twórcze modyfikowanie zastanych form wypowiedzi.

Mimo że problematyka romantycznej genealogii wydaje się szczególnie interesująca, nie wszystkie jej konteksty i aspekty zostały wystarczająco rozpoznane. Dlatego podczas październikowej konferencji podejmiemy namysł nad romantycznym gatunkiem. Przyjrzymy się, w jaki sposób romantycy przyswajali i przekształcali formy klasyczne, takie jak sonet, oda, hymn, epos, bajka, epigramat, przypowieść, poemat, tragedia, komedia, jak tworzyli nowe formy gatunkowe.

Założenia konferencji wynikają z jednej strony z potrzeby objęcia refleksją początków polskiego romantyzmu jako radykalnego przełomu w myśleniu o gatunkach, swobodzie twórczej wyrażającej się w hybrydyczności form artystycznych, skłonności do rozpatrywania literatury w kategoriach szeroko pojmowanego „dzieła otwartego", z drugiej – z dojmującego braku komplementarnych opracowań na temat genologii romantycznej. Romantycy nie pisali podręczników poetyki, stworzyli jednak własne wyraziste formuły tworzenia gatunków. Burząc schematy, budowali nowe normy i wzorce. Dali początek nowoczesnemu pojmowaniu gatunku jako wyrazu nie tylko konwencji, lecz także oryginalności twórczej, indywidualizmu, fantazji, szeroko pojętej artystycznej osobowości.

Pobierz

Kontakt do organizatorów:

genologie.romantyczne@gmail.com

 

Konferencja „Time as a Category of Measurement, Transfer and Experience in 19th and early 20th century Europe”

Serdecznie zapraszamy na organizowaną przez Instytut Kultury Polskiej konferencję „Time as a Category of Measurement, Transfer and Experience in 19th and early 20th century Europe", która odbędzie się w dniach 22–23 września 2022 r.

"As Time Goes by"?

Time as a Category of Measurement, Transfer and Experience in 19th and early 20th century Europe

Download

Time had long been crucial for history, religion, philosophy, travelling, art, business, the sciences, and everyday experience. However, the 19th century brought an essential change: vast local times became the subject of measurement and standardisation. The process concluded with the embodied idea of universal time: the same for all the inhabitants of the Earth. 

A London conference in 1884 adopted a universal day of 24 hours beginning at Greenwich midnight. By about 1900, almost all countries had adopted a standard time zone. Some of them used an hourly offset from GMT. Despite "structural" decisions – the variety of local times was an important factor of the everyday experience of individuals and communities for many decades onward.

The idea of the conference focuses on time as an element of human experience, a category of culture and a tool used for designing and governing the lives of people and societies. Those themes also refer to broader reflection concentrated on the 19th century as the beginning of rapid globalisation – contrary to the typical focus on the development of nationalism separating societies and states in all possible dimensions: political, social, cultural ones. 

We want to look at how people of the long 19th century and early 20th century tried to include, invent, and change time in different ways and with different tools: clocks, time zones, telegraphs, travelling, modern media, and how these mechanisms of measuring and controlling time gained importance for everyday life, public and cultural discourses, and political conflicts. Time measurements should serve as perfect focal points within and between communities.

The time went by – but loaded with many social functions and symbolic meanings. The power over it was technical; it created a mechanism of influencing the lifestyle of individuals and communities, effective leverage working for changing inherited from past feudal schemes of prestige and power, changing theatre of royal courts into a unified, standardised time of the working classes. 


 

 

Konferencja „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii”

XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

„Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii"

organizowana przez

Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

we współpracy z

Zakładem Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

oraz

Sekcją Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka

odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2021 roku w formie zdalnej.

Cykliczne konferencje logopedyczne wpisują się w ponad czterdziestoletnią tradycję ośrodka warszawskiego. W tym roku zapraszamy do przesyłania wystąpień i propozycji warsztatów o następującej tematyce:

 • zaburzenia rozwojowe i nabyte mowy i języka u dzieci i młodzieży,
 • język i komunikacja w okresie późnej dorosłości – norma i patologia,
 • percepcja słuchowa jako podstawa kompetencji językowej i komunikacyjnej,
 • trudności w czytaniu i pisaniu jako przedmiot logopedii,
 • milczenie i mówienie nie tylko w kontekście niepłynności mówienia,
 • norma – odchylenie od normy – zaburzenie w kontekście wielojęzyczności,
 • zaburzenia komunikacji w ASD – objaw osiowy czy peryferyjny.


Chęć bezpłatnego udziału biernego w konferencji można zgłaszać do 30 listopada 2021 r., wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

https://forms.gle/mk4Di7j7GPaQVQXv7

Komitet Organizacyjny Konferencji

 • Prezes Towarzystwa Kultury Języka, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta
 • Kierownik Zakładu Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, dr hab. Olga Jauer-Niworowska
 • Kierownik Zakładu Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Instytutu Rozwoju Człowieka i Edukacji Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, dr Danuta Emiluta-Rozya

Zobacz program konferencji. [PDF]

Zachęcamy do udziału w konferencji!

Archeologia i filologia klasyczna - konferencja

Konferencja „Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku”

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych  z siedzibą na Wydziale Polonistyki UW

 i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję naukową 

„Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej

 od XIX do XXI wieku"

która zostanie przeprowadzona zdalnie w dniach 15-17 listopada br.  Link i kody, dzięki którym można wziąć udział w spotkaniu, zostaną podane w tygodniu poprzedzającym konferencję na stronach współorganizatorów przedsięwzięcia:  

cbdp.polon.uw.edu.pl oraz polonistyka.uj.edu.pl

Zobacz PROGRAM konferrencji. [PDF]

KONFERENCJA "LITERATURE AND PHILOSOPHY"

W dniach 4-5 września 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja "Literature and Philosophy. Research Methods, Figures and Forms of Thoughts", organizowana przez Pracownię Badań Kontekstowych i Literaturoznawczych Studiów Translatologicznych działającą przy Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW. Obrady odbędą się za pośrednictwem platformy Google Meet meet.google.com/nsj-cimu-pph.

Pobierz program konferencji [PDF].

II KONFERENCJA: ARCHEOLOGIA I FILOLOGIA KLASYCZNA

Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą dorobku i współpracy archeologii klasycznej w badaniach filologicznych oraz filologii klasycznej w badaniach archeologicznych. Konferencja odbędzie się 24 września 2021 r. na platformie Google Meet. Zgłoszenia - krótki abstrakt (do 300 słów) oraz afiliację - prosimy przesłać na adres konferencja.f.a@gmail.com do 10 września 2021 r. Szczegóły: https://fb.me/e/5i4U3mHbr.

Taktylność i kinetyczność - konferencja

Zakład Komparatystyki oraz Pracownia Badań Instersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugim spotkaniu konferencyjnym w cyklu Poszerzanie poetyki, zatytułowanym Taktylność i kinetyczność, odbywającym się 14–15 września 2020. Obrady prowadzimy za pomocą platformy Google Meet, można do nas dołączyć pod adresem: https://meet.google.com/jhg-utnn-iyg

Pobierz

Z wyrazami szacunku – organizatorzy:

Prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Dr Robert Birkholc

Dr Weronika Lipszyc

Konferencja Naukowa „Po transformacji?”

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury

Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski

zaprasza na konferencję naukową

Po transformacji?

Literackie idiomy procesów i zjawisk rzeczywistości III RP

25-26 maja 2020 roku

sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski UW

Od powstania III Rzeczpospolitej minęło ponad trzydzieści lat. Pierwsza dekada jej istnienia to czas wieloimiennych, najbardziej widocznych zmian transformacyjnych, na drugą przypadło budowanie przestrzeni głównych stronnictw politycznych uwodzących obywateli swoimi wizjami skoku cywilizacyjnego, kształtu tożsamości zbiorowej i zestawów wartości odpowiadających XXI wiekowi w wersji polskiej. Zjawiskom tym towarzyszy upowszechnienie wpływów globalnej nowoczesności, której istotnym elementem stała się komunikacja internetowa. Zaś trzecia dekada suwerenności RP stanowi z wielu względów wyjątkowe dziesięciolecie. Warto sobie uświadomić, że od końca XVIII wieku Polacy nie mieli okazji doświadczyć trzeciej dziesiątki lat wolności, więc też nie ma ona w przeszłości odpowiednika, z którym można by ją porównać.

Rzeczywistość III Rzeczpospolitej skłania do zadawania jej pytań; podejmowania prób problematyzacji zjawisk oraz procesów, które się na nią składają. Jedno z pierwszych dotyczy zagadnienia transformacji ustrojowo-cywilizacyjnej, z jej procesualnością i cezurami/„etapami" (do 1999 roku, do 2004 roku? Później?), jak również okresu „po transformacji", jeśli uznać ją za zakończoną.

Znaki szczególne transformacji to nie tylko cezury, ale także idiomy jej literackiego dyskursu. Toposy, obrazy, sposoby kreacji bohatera tworzą wyraziste reprezentacje często trudno zauważalnych, bo rozciągniętych w czasie procesów. Przekształcenia figur literackich mogą stanowić istotny wyznacznik wewnętrznych granic wielkiej (czy aż tak) zmiany. Proponujemy poszukiwanie nowych idiomów transformacji oraz weryfikację tych, które stały się już  ikoniczne. Próbę odpowiedzi na pytanie, czy literatura jako mimesis procesu  zdolna jest ukazywać społeczne przeobrażenia, szczególnie te, które nie zostały jeszcze nazwane.

Możemy również zaryzykować wejście w niepomyślane rzeczywistości – niezapisane w literaturze naszych czasów. Zastanowić się nad tym, jakich tematów nie chciały ukazywać transformacyjne i potransformacyjne: proza, poezja, dramat. Jakie lęki, ambicje, wyzwania, oglądy rzeczywistości nie znalazły tekstowych reprezentacji i dlaczego?

Refleksja, którą proponujemy, rozwijałaby się więc w trzech polach tematycznych:

1. Transformacja. Próba syntezy i weryfikacja. Literackie idiomy, procesy decydujące o tym, że w okresie zapoczątkowanym rokiem 1989 da się wyodrębnić cezury problemowe;

2. Po transformacji. Próba opisu czasu rządzącego się nowymi regułami, rodzącego nowe zjawiska i problemy. Refleksja nad możliwościami dyskursywizacji procesu przejścia okresu transformacji w okres po/(post)transformacyjny. Odpowiedź na pytanie, czy wiązki po/(post)transformacyjnych zagadnień już wytworzyły własne środki wyrazu, „poetyki", sposoby narratywizacji, nazywania tego, co wydaje się przezroczyste lub nie posiada własnego słownika;

3. Niepomyślane transformacji. Introspekcje, oglądy. Wskazanie opowieści, które dotykają źle widocznych, a newralgicznych ogniw procesów zachodzących w rzeczywistości lub… sygnalizujących treści nieprzepracowane, nadal szukające własnego głosu.     

Zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o przesyłanie zgłoszeń

na adres: h.gosk@uw.edu.pl  lub  pawlowskilukasz2@wp.pl

do 31 grudnia 2019.

Pobierz kwestionariusz zgłoszeniowy [DOC].

Opłata konferencyjna, pokrywająca koszty organizacyjne oraz stanowiąca zaczątek funduszu na publikację książkową, wynosi 400 zł. Organizatorzy zapewniają rezerwację miejsc noclegowych w hotelu UW.

Serdecznie zapraszamy

Prof. dr hab. Hanna Gosk

Dr Łukasz Pawłowski

 

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki UW

Jak badać Oświecenie? - Konferencja

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w obradach międzynarodowej konferencji metodologicznej "Jak badać Oświecenie? How to study the Enlightenment? Comment étudier les Lumières?", która w dniach 4-5 czerwca 2019 roku odbędzie się w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego. 
 
Organizatorem tego naukowego wydarzenia, w którym wezmą udział badacze z ośmiu krajów europejskich, jest Pracownia Rękopisów i Ineditów z lat 1700-1850 działająca przy Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki UW.
 
Zapraszamy serdecznie!
 
Organizatorzy:
Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
Dr Agata Wdowik
Mgr Edyta Pętkowska
 
Pobierz

Imponderabilia Teatralne - Konferencja

W imieniu Koła Naukowego Teatrologów Uniwersytetu Jagiellońskiego proszę o udostępnienie informacji o
VI Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej

Imponderabilia Teatralne: Non-fiction, (auto)biografie i przeciwhistorie w teatrze współczesnym

która odbędzie się 1 i 2.06 na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. 
 
Pobierz

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZA "AREA SLAVICA"

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku", która odbędzie się 17 i 18 września 2019.
 

Uwaga! Przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń to 23 kwietnia 2019 r.!

Pobierz:

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Instytut Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej

i

Stowarzyszenie na rzecz Języka i Języków (Gesellschaft für Sprache und Sprachen, GeSuS)

serdecznie zapraszają na 27. doroczną konferencję GeSuS

Badania nad językiem i językami: dyscypliny i interdyscyplinarność

Warszawa, 30.05.2019 – 01.06.2019

Tegoroczna konferencja dotyczy dyscyplin związanych z badaniami nad językiem i językami oraz interdyscyplinarności sensu largo.

W dyskusjach na temat szeroko rozumianej interdyscyplinarności jako tendencji współczesnej nauki, widocznych jest wiele podejść do badań określanych jako interdyscyplinarne: od opracowywania wspólnych pojęć, zapożyczania pojęć wypracowywanych w innych dziedzinach nauki, poprzez równoległe realizowanie podobnych projektów badawczych, po przekształcanie różnych elementów teorii i metodologii określonych dyscyplin naukowych.

Refleksją przewodnią konferencji jest przede wszystkim pytanie o obecną praktykę w obrębie określonych dyscyplin, ale i interdyscyplinarność w praktyce. Celem dyskusji jest wskazanie potencjałów i ograniczeń w tym zakresie. Do debaty na ten temat zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych postrzegających postawę interdyscyplinarną, będącą często koniecznością, zarówno produktywnie jak i krytycznie. Co więcej, termin interdyscyplinarność niekoniecznie musi być rozumiany jako dialog pomiędzy różnymi dyscyplinami, ale może również dotyczyć twórczej wymiany i współpracy osób reprezentujących subdyscypliny nadrzędnych dziedzin nauki, takich jak językoznawstwo, pedagogika, psychologia czy socjologia. W kontekście zbliżającej się konferencji zarysowują się następujące aspekty tak naszkicowanego zagadnienia:

 • język jako „szczególny" przedmiot refleksji interdyscyplinarności w kontekście takich (sub)dyscyplin jak lingwistyka stosowana, dydaktyka języków obcych, (krytyczna) analiza dyskursu, translatoryka, językoznawstwo kognitywne, socjolingwistyka, semiotyka społeczna itp.
 • wartość dodana podejść interdyscyplinarnych i specjalizacji w zakresie badań nad językiem i językami
 • typowe i nietypowe zagadnienia interdyscyplinarności, takie jak edukacja, migracje, polityka, media, kultura, literatura
 • praktyka pracy interSUBdyscyplinarnej
 • praktyka pracy dziedzinowej i interdyscyplinarnej
 • teoretyczne i empiryczne możliwości poszerzenia obecnie praktykowanej dyscyplinarności i interdyscyplinarności
 • granice pracy dyscyplinarnej i interdyscyplinarnej
 • dialog między dyskursami naukowymi i pozanaukowymi

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną: RK.konferencje@polsl.pl. Propozycję referatów w języku angielskim, niemieckim, polskim lub ukraińskim (w formie abstraktu, ok. 300 słów) prosimy przesyłać do 31.03.2019 r. Prelegentki oraz prelegenci zostaną powiadomieni o akceptacji wystąpienia najpóźniej do 15.04.2019 r.

 

Dr hab. Przemysław E. Gębal, prof. UW

Instytut Polonistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Dr Łukasz S. Kumięga

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

Dr Monika J. Nawracka

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska

 

KONFERENCJA: "PRZYGODA W NIEZNANYM KRAJU"

Zakład Literatury i Kultury II Połowy XIX Wieku wraz z Kołem Naukowym Literatury Kobiet UW serdecznie zaprasza na konferencję naukową „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku", która odbędzie się w dniach 7-8 lutego 2019 roku w Starej BUW w sali 308 (kampus centralny UW). Zaprosiliśmy badaczki i badaczy do przeprowadzenia rekonesansu wśród zapomnianych powieści autorek XIX wieku: w „Bibliografii polskiej XIX stulecia" Karola Estreichera znajduje się ponad 550 nazwisk, pseudonimów i kryptonimów kobiecych, spośród których zaledwie kilka (kilkanaście?) przedostało się do historycznoliterackiego kanonu. Na wzór Dale Spender, autorki monografii „Mothers of the Novel: 100 Good Women Writers before Jane Austen", postawiliśmy sobie za cel sprawdzenie, co kryje się poza tym głównym nurtem historycznoliterackiej narracji.
 
Więcej informacji na temat konferencji: https://literaturykobiet.wordpress.com/2019/01/27/program-konferencji/ „
Pobierz

KONFERENCJA: "ANTAGONIZM WIESZCZÓW"

Zakład Literatury Romantyzmu oraz Instytut Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW zapraszają na konferencję "Antagonizm wieszczów. Spór i legenda", która odbędzie się 10-11 stycznia 2019 r. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Potockich.

Pobierz