Konferencje

KONFERENCJA "KATEGORIA EKSPERYMENTU W LITERATURZE"

KONFERENCJA "(NIE)OPOWIEDZIANE. POLSKIE DOŚWIADCZENIE UPOKORZENIA I WSTYDU OD CZASU ROZBIORÓW DO DZISIAJ"

KONFERENCJA "PRZYGODA W NIEZNANYM KRAJU"

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję „Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku. Część pierwsza: powieściopisarki", która odbędzie się w Warszawie w dniach 7-8 lutego 2019. Termin nadsyłania abstraktów: 31 grudnia 2018 r.

Pobierz:

Zaproszenie [PDF]

XXVI KONFERENCJA POLSKO-CZESKA, 24-25 WRZEŚNIA 2018 R.

24 i 25 września Wydział Polonistyki UW zaprasza na XXVI Konferencję Polsko-Czeską Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze.
Obrady toczą się na Wydziale Polonistyki w dwóch równoległych blokach: literaturoznawczym i językoznawczym.

Część językoznawcza:
Człowiek – jego właściwości i zachowania widziane przez pryzmat języka
Člověk – jeho vlastnosti a chování prizmatem jazyka

Część literaturoznawcza:
Rewolucje w polskiej i czeskiej literaturze i sztuce 1918-1939
Revoluce v polské a české literatuře a umění 1918-1939

Pobierz

KONFERENCJA JĘZYKOZNAWCZO-LITERATUROZNAWCZA

Instytut Języka Polskiego UW, Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Języka Polskiego zapraszają na konferencję naukową:

„LITERACKI HOMO LOQUENS"

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 września w sali nr 4 na Wydziale Polonistyki. Wezmą w niej udział literaturoznawcy i językoznawcy, a także poloniści uczący w warszawskich szkołach różnych szczebli.

Głównym celem konferencji jest uzasadnienie tezy, że literatura istnieje poprzez język, który nie jest bytem samym w sobie, ale stanowi źródło człowieczeństwa. Przekonanie, że człowiek jako istota mówiąca jest obecny w każdym dziele literackim, pozwala sądzić, że jego odkrycie w gąszczu słów, a także między słowami, stanie się kluczem do zupełnie nowej interpretacji tekstu artystycznego.

Pobierz:

VII KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU "GLOSA DO LEKSYKOGRAFII"

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego
i Laboratorium Semiotycznym Wydziału „Artes Liberales" UW
wraz z Fundacją Języka Polskiego
zapraszają na VII konferencję naukową z cyklu

GLOSA DO LEKSYKOGRAFII

„Leksykografia w różnych kontekstach".
 
Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 24–25 września 2018 roku. Gośćmi konferencji wygłaszającymi wykłady plenarne będą prof. Piotr Żmigrodzki oraz dr. Paweł Rutkowski.
 
Celem spotkania jest przyjrzenie się funkcjonowaniu dorobku leksykograficznego z rozmaitych perspektyw. Zachęcamy badaczy z Polski i z zagranicy do zgłaszania referatów dotyczących zarówno leksykografii dawnej, jak i współczesnej.
 
Szczegółowe informacje o wykładach i referatach, jak również wstępny program konferencji można pobrać poniżej.
Korespondencję w sprawach konferencyjnych prosimy kierować pod adresem: konferencja.slowniki.polon@uw.edu.pl.

Aktualne informacje zamieszczamy również na stronie: www.konferencjaglosa.uw.edu.pl

Zapraszamy do udziału!

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Mirosław Bańko

dr Monika Kresa

dr Ewelina Kwapień

dr Ewa Rudnicka

dr Izabela Stąpor

dr Magdalena Wanot-Miśtura

Pobierz

SEMINARIUM "MEDYCYNA NARRACYJNA"

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium

Medycyna narracyjna.

Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji"

które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 r.

na Uniwersytecie Warszawskim

Narrative medicine, podejście w medycynie, dowartościowujące rozmowę z pacjentem oraz jego opowieść o doświadczeniu choroby, opracowane przez Ritę Charon i jej współpracowników z Uniwersytetu Columbia, rozwijane jest od kilkunastu lat na świecie.

Interdyscyplinarne seminarium „Medycyna narracyjna" to pierwsze w Polsce wydarzenie poświęcone tej problematyce. Spotkanie będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń polskich naukowców oraz lekarzy, którzy w swojej pracy badawczej lub praktyce klinicznej podejmują tematykę opowiadania o chorobie.

Chcielibyśmy spojrzeć na medycynę narracyjną z dwóch perspektyw: medycznej i humanistycznej, oraz zastanowić się nad możliwościami jej stosowania w polskiej opiece medycznej.

Proponujemy następujące zakresy tematyczne:

 • literaturoznawczo-filozoficzne podstawy koncepcji narrative medicine w ujęciu Rity Charon

 • medycyna narracyjna w praktyce klinicznej na świecie i w Polsce

 • kształcenie kompetencji komunikacyjnych studentów kierunków medycznych z wykorzystaniem podejścia narracyjnego (doświadczenia i perspektywy)

 • narracja jako narzędzie terapeutyczne w psychoterapii i w medycynie

 • filologiczne korzenie i inspiracje medycyny narracyjnej

 • rola języka w medycynie narracyjnej

 • psychologiczne i socjologiczne aspekty medycyny opartej na narracji

 • literackie doświadczenia lekarzy

Zapraszamy do nadsyłania propozycji 20-minutowych wystąpień. Adres do korespondencji to: medycynanarracyjna@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 kwietnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia wybranych abstraktów.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Wymagana jest jednak rejestracja, tzn. przesłanie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie: http://komunikacjamedyczna.pl. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, napoje i przerwy kawowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Językiem konferencji jest język polski.

Pobierz formularz zgłoszeniowy. [docx]

Terminarz:

Nadsyłanie propozycji wystąpień – do 8 kwietnia 2018

Powiadomienie o przyjęciu wystąpienia – do 30 kwietnia 2018

Rozesłanie programu seminarium – do 13 maja 2018

Zgłaszanie udziału biernego – do 20 maja 2018


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej

Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego PAN

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Komitet organizacyjny:

dr Marta Chojnacka-Kuraś – przewodnicząca

dr Antonina Doroszewska

mgr Agnieszka Kostrowiecka – sekretarz

 

Komitet Naukowy:

prof. Jarosław Barański

dr Antonina Doroszewska

prof. Jan Doroszewski

dr Aldona Katarzyna Jankowska – przewodnicząca 

mgr Agnieszka Kaluga

prof. Marek Kulus

dr hab. Lena Magnone

prof. Jerzy Majkowski

prof. Roman Ossowski

prof. Tadeusz Parnowski

prof. Tomasz Pasierski

prof. Krystyna Waszakowa


 

KONFERENCJA "DOŚWIADCZENIE (AUTO)BIOGRAFICZNE A TOŻSAMOŚĆ"

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

„W kręgu dramatu obyczajowego”. Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

„W kręgu dramatu obyczajowego". Stefan Żeromski i inni (XIX-XX wiek)

Nałęczów, 11-12 czerwca 2018

Organizatorzy:Pracownia Historii Dramatu 1864–1939, Instytut Literatury Polskiej, Wydział Polonistyki UW

oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie, Filia Muzeum Stefana Żeromskiego

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcemy zastanowić się nad fenomenem dramatu obyczajowego w XIX i XX wieku. Wówczas to formę dramatyczną, tak pasującą, by ukazać rozdarcie, rozchwianie, poszukiwanie tożsamości, redefiniowanie dotychczasowych struktur społecznych, sięgali niemal wszyscy. Wybitni i mniej wybitni twórcy dramatyczni, ale również uznani prozaicy czy poeci. Forma dramatyczna kusiła, by przez nią wyrazić przetaczającą się przez europejską kulturę przemianę.

Pobierz:

Dyslokacje. Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

D Y S L O K A C J E.

Literatura i kultura lat 60. XIX wieku między polityką a prywatnością

Warszawa, 5–6 marca 2018 roku

Zapraszamy Państwa do namysłu nad jedną z najtrudniejszych do scalenia i jednorodnego opisu dziewiętnastowiecznych dekad. Zależy nam na tym, by traktować ją całościowo i autonomicznie, dlatego zachęcamy do uchwycenia dynamiki jej stawania się i do opisania ówczesnej teraźniejszości uwarunkowanej tym, co się już zdarzyło i otwartej na nadchodzące nieznane. Nie interesuje nas sytuowanie lat 60. XIX wieku „wobec romantyzmu i pozytywizmu", lecz uwolnienie tego dziesięciolecia od gotowych formuł historycznoliterackich.

Pobierz:

KONFERENCJA "CONVENTION AND REVOLUTION, LIFE WRITING BY WOMEN IN THE 1800s AND 1990s"

KONFERENCJA "NEOFILOLOGIA: PERSPEKTYWY TRANSDYSCYPLINARNOŚCI"

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji

"Neofilologia: perspektywy transdyscyplinarności"

która odbędzie się w dniach 3-4 marca 2018 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem w języku polskim lub angielskim (do 2.000 znaków ze spacjami) na adres: transdyscyplinarnosc@gmail.com do 30 listopada 2017 r.

Pobierz:

 

KONFERENCJA "LEŚMIAN W EUROPIE I NA ŚWIECIE"

Zapraszamy do uczestctwa w międzynarodowej konferencji naukowej

"Leśmian w Europie i na świecie"

organizowanej przez Zakład Komparatystyki w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (Oddział Warszawski).
 
Konferencja odbędzie się 23-24 października 2017 w Warszawie.
 
Pobierz:

KONFERENCJA: "DOŚWIADCZENIE WIARY W KULTURACH I LITERATURACH SŁOWIAŃSKICH W ŚWIETLE MYŚLI POSTSEKULARNEJ"

Retoryka wartości - Konferencja

Zapraszamy do udziału w XVI konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowanej we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i adresowana jest do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativumobejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. 

Propozycje referatów należy nadesłać do 15.10.2017 r., wypełniając formularz rejestracyjny.

Więcej na stronie  Zakładu Retoryki i Mediów IPS UW.

KONFERENCJA: "SPORY ROMANTYCZNE I SPORY O ROMANTYZM"

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową

Spory romantyczne i spory o romantyzm

organizowaną przez Wydział Polonistyki UW oraz Wydział Artes Liberales UW. Konferencja odbędzię się 10-11 października 2017 r. w gmachu Artes Liberales przy ul. Dobrej 72. Szczegółowy program w załącznikach.
 
Pobierz:
program cz.1  [JPG]
program cz.2  [JPG]

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

 
Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej

Logopedia - tradycja i perspektywy rozwoju.

W czterdziestolecie utworzenia studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Pamięci Doc. Dr Marii Przybysz-Piwko.

 
Konferencja odbędzie się 29-30 września 2017 r. w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Karowej 20 w Warszawie. Więcej informacji: http://www.ips.polon.uw.edu.pl/

DRAMATY CYPRIANA NORWIDA. TEKSTY - KONTEKSTY - INTERTEKSTY

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Dramaty Cypriana Norwida. Teksty - konteksty - interteksty

organizowanej przez Pracownię Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW. Konferencja odbędzię się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Zgłoszenia można nadsyłać do 15 września 2017 roku na adres: dramat.polon@uw.edu.pl

Abstrakt

Aktywność dramaturgiczna Cypriana Norwida – co łatwo może umknąć uwadze –  jest równie imponująca, co Norwidowska aktywność poetycka, dramat Norwida zaś – podobnie wieloaspektowy, co rozbudowana teoria języka poetyckiego w Vade-mecum. Mimo to – w obrębie współczesnego stanu badań na temat Norwidowskiej dramaturgii odczuwalny pozostaje stale wyraźny niedosyt refleksji tematycznej i teoretycznej. W 46 lat po opublikowaniu przez Irenę Sławińską kanonicznej Reżyserskiej ręki Norwida warto chyba powrócić do fundamentalnych pytań tego pisarstwa. Do jakiego właściwie przewrotu w łonie XIX-wiecznego polskiego (i europejskiego) dramatu chciał Norwid swoim projektem dramaturgicznym doprowadzić? Na czym polegał w tym względzie jego program reformatorski? Idąc dalej, jakie były jego najatrakcyjniejsze, najbardziej innowacyjne cechy? Co stanowiło z kolei najbardziej kłopotliwy mankament, także w wymiarze realizacyjnym Norwidowskiej wizji „Tragedii-Białej"? Czy prekursorstwo Norwida w obrębie dramaturgii jest w jakiejś mierze czymś kłopotliwym, także w aspekcie Norwidowskiej wizji teatru?

Naszej refleksji – jak wierzymy – towarzyszyć będzie również namysł nad typologią i klasyfikacją Norwidowskich dramatów. Czy istnieje Norwidowski dramat ekonomiczny albo Norwidowska komedia społeczna? Czy Pierścień Wielkiej-Damy to dramat mogący pretendować do wymiaru „polskiego dramatu symbolistycznego"? Co z Norwidowską tragedią historyczną i Norwidowskimi misteriami, jaki u ich podstaw tkwił zamysł – pisarski oraz realizacyjny (Tyrtej, Kleopatra i Cezar, Wanda, Krakus). Jak na nowo – w duchu najnowszych badań w obrębie teorii dramatu – zreinterpretować Zwolona? Co wreszcie począć w tej sytuacji z klasyfikacyjnymi „rozstrzygnięciami kanonicznymi", zwłaszcza z podziałem na dramaturgię historyczną Norwida (w tym dramaturgię antyczną reprezentowaną przez Tyrteja) i dramaturgię współczesną? Gdzie szukać (nowych) patronów tych dwóch niesprowadzalnych do siebie typów Norwidowskiego dramatopisarstwa?

            Chcielibyśmy zaproponować Państwu następujące kręgi tematyczne rozważań. Jesteśmy jednocześnie otwarci na Państwa autorskie propozycje:

 • teoria i praktyka Norwidowskiego dramatu;
 • Norwidowska koncepcja teatru oraz wizja metateatralności;
 • typologizacja dramatów Norwida;
 • dramat Norwidowski – nowe odczytania;
 • Norwidowska koncepcja misterium (Wanda, Zwolon);
 • Norwidowska koncepcja tragedii historycznej (Tyrtej, Kleopatra i Cezar);
 • dramat Norwida w świetle polskiej i europejskiej linii rozwojowej dramatu II połowy XIX wieku;
 • Norwid-dramaturg, Norwid-reformator teatru? (kreacja i figura biograficzna, projekt twórczy, specyfika warsztatu);
 • istotne, choć zapoznane paralele z dramaturgią Norwida w obrębie rozwoju dramatu polskiego (Norwid – Fredro, Norwid – Wyspiański etc.);
 • Norwidowski „brulion dramatyczny" jako dokument techniki „pisania dramatycznego" Norwida (dramaty w świetle autorskich odpisów, rzutów, dodatków i notatek: dodatki do Kleopatry i Cezara, dwie wersje Aktora, Tyrtej etc.);
 • „reżyserska ręka Norwida" po latach: dramaturgia Norwida w świetle kanonicznego stanu badań, reinterpretacje;
 • intertekstualność dramatu Norwidowskiego, w tym m.in. szekspiryzm w dramatach Norwida;
 • dramaty Norwida w perspektywie recepcji;
 • dramaty Norwida na scenie polskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 9-10 października 2017 roku w Warszawie (Sala Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim). Na Państwa zgłoszenia tematów i abstraktów na adres: dramat.polon@uw.edu.pl oczekujemy do dnia 15 września 2017 roku. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

 

KONFERENCJA: DŁUGIE ŻYCIE JANE AUSTEN