Konferencje

CONVENTION AND REVOLUTION - Konferencja

SEMINARIUM: "PROZA SZALOMA ASZA WOBEC HISTORII I ETHOSU POLSKIEGO"

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje - Konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję naukową

Dramaty zapomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje

odbywającą się w dniach 3-4 kwietnia 2017 roku

w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie

Pomimo nieustających wysiłków historyków literatury i teatru na kartach historii dramatu nie brakuje licznych „białych plam". Skierować myśl badawczą ku pocztowi genialnych twórców i ich wybitnych dzieł – to przedsięwzięcie wygodne i mało ryzykowne. Jednak zdecydowanie większą wartość dla nauki dostrzegamy w próbach eksploracji terytoriów nieznanych. Zainspirowani tą ideą, metaforycznie łapiemy wiatr w żagle i wyruszamy na odkrycie nowych lądów. Nasza konferencja jest następstwem zamiaru wznowienia i kontynuacji dwutomowego zbioru studiów Zapomniany dramat wydanego w 2010 r. pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej. Zarówno dramaturgia polska, jak i obca obfituje w tytuły niegdyś cieszące się ogromną atencją krytyki i publiczności, jednak współcześnie pozostające w cieniu zapomnienia. Na odkrycie czekają dzieła niedoczytane i niezrozumiałe w swojej epoce. Nieobecne w kanonie literatury i na scenach teatralnych ze względu na ich „słabą" wartość. Również dramaty uproszczone, przeinaczone, a niekiedy zideologizowane na potrzeby władzy i jej propagandy. Chcielibyśmy pogłębić studia nad dramatem zapomnianym nie tylko o pozostających na obrzeżach kanonu twórców i ich dzieła, lecz także o nowe konteksty i sposoby zapomnienia, marginalizacji, wykluczenia dramatu.

Podczas naszego spotkania chcielibyśmy poddać refleksji następujące zagadnienia         

 • dramaty zapomniane, niedoczytane i pominięte w twórczości uznanych autorów;
 • twórcy nieobecni w refleksji literaturoznawczej swojej epoki i dzisiejszej;
 • dramaty popularne i wystawiane za granicą, lecz zmarginalizowane w twórczości narodowej;
 • przestrzenie zapomnienia i wykluczenia dramatu;
 • sposoby wartościowania twórczości i kryjące się za nimi przesłanki;
 • współczesne reinterpretacje dramaturgii epok minionych;
 • dramaty niewystawione – problem spóźnionych inscenizacji lub ich brak;
 • dramaty zaginione, rękopisy i scenopisy odnalezione;
 • dramaty uwikłane w politykę historyczną i ideologię;
 • drugie i kolejne życia dramatów zapomnianych – wznowienia recepcji;
 • zjawisko „mód" na czytanie i inscenizowanie konkretnych dzieł;
 • dramat jako forma komunikacji grup wykluczonych – interpretacje twórczości zmarginalizowanych grup społecznych, np. kobiet, mniejszości narodowych i etnicznych.

Przedmiotem naszej konferencji chcielibyśmy uczynić dramat polski i obcy od umownej granicy 1864 roku do czasów współczesnych. Zależy nam na poświęceniu maksymalnej uwagi prezentacji zapomnianego dramatu i podjęciu wspólnej próby jego reinterpretacji. Dlatego też w programie konferencji przewidujemy dłuższy niż zazwyczaj czas wystąpień (ok. 30 minut) oraz pozostawienie miejsca na polemiki i dyskusje. Planujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej, zamierzona długość artykułów to ok. 15 stron.

Termin i miejsce konferencji: 3-4 kwietnia 2017 r., sala im. J. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa.

Organizator: Pracownia Historii Dramatu przy ILP UW

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

sekretarze konferencji: Michał Zdunik, Joanna Dobrowolska.

Nie pobieramy opłaty konferencyjnej. Z tego względu nie gwarantujemy więc noclegu i wyżywienia oraz nie zwracamy kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy razem z abstraktem (ok. 2000 znaków) prosimy przesłać do dnia 28 lutego 2017 roku na nasz adres internetowy: dramat.polon@uw.edu.pl. Na gotowe teksty czekamy do 30 września 2017 roku.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka,
Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

zapraszają do wzięcia udziału w

XV Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej pt.

LOGOPEDIA – TRADYCJA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W 40-LECIE UTWORZENIA STUDIÓW LOGOPEDYCZNYCH

W UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

PAMIĘCI DOC. DR MARII PRZYBYSZ-PIWKO

Konferencja odbędzie się w dniach 2930 września 2017 r.

w Centrum Logopedycznym Uniwersytetu Warszawskiego

przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna jest organizowana w 40. rocznicę powołania studiów logopedycznych w Uniwersytecie Warszawskim. Powstanie Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) – drugiego w Polsce – miało duże znaczenie dla rozwoju logopedii w kraju. Z PSLog UW byli związani wielce zasłużeni dla polskiej logopedii: dr Irena Styczek, prof. Halina Mierzejewska, doc. Janina Wójtowicz oraz doc. Maria Przybysz-Piwko.

Konferencję dedykujemy pamięci zmarłej 16 października 2016 r. doc. dr Marii Przybysz-Piwko – wieloletniej kierownik Pomagisterskiego Studium Logopedycznego,  wiceprezes Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka, przewodniczącej Sekcji Logopedycznej TKJ i Polskiego Kolegium Logopedycznego – nieformalnego stowarzyszenia uczelni kształcących logopedów, niestrudzonej organizatorce studiów logopedycznych w Polsce i wybitnej badaczce problemów osób z dysfunkcjami mowy, przez ponad 40 lat związanej z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ma nawiązywać do wspaniałych tradycji polskiej logopedii, ale też pokazać perspektywy jej rozwoju.

Kręgi tematyczne proponowane przez organizatorów konferencji wpisują się w zakres zainteresowań naukowo-badawczych i doświadczeń terapeutycznych doc. dr Marii Przybysz-Piwko:

 • fonetyka i patofonetyka,
 • świadomość językowa, w tym fonologiczna,
 • ortofonia i grafetyka,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • kształtowanie się systemu językowego u dzieci z zaburzeniami mowy,
 • zaburzenia mowy i jej rozwoju, a szczególnie afazja oraz niedokształcenie mowy o typie afazji,
 • terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zgłoszenia zawierające temat oraz formę wystąpienia (referat, warsztat, plakat) wraz z streszczeniem projektu wystąpienia (900 znaków ze spacjami) prosimy przesyłać za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej: Centrum Logopedyczne IPS UW, ul. Karowa 20, 00-927 Warszawa, z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna
 • lub poczty elektronicznej: konferencjalogopedycznauw@gmail.com

w terminie do 21 maja 2017 r. Zgłoszenia tematów bez streszczeń nie będą uwzględniane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszeń.

Opłata konferencyjna wynosi:

350 zł dla uczestnika prelegenta (obejmuje materiały konferencyjne, możliwość uczestniczenia w sesjach naukowych, plakatowych i warsztatach, w przerwach kawowych i uroczystej kolacji oraz koszt recenzji i publikacji);

200 zł dla uczestnika bez wystąpienia (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

100 zł dla studentów logopedii oraz doktorantów (obejmuje materiały konferencyjne, uczestnictwo w sesjach naukowych, plakatowych oraz w przerwach kawowych);

Członkowie Sekcji Logopedycznej TKJ, którzy regularnie opłacają składki, otrzymują 50 zł zniżki.

Organizatorzy konferencji nie pokrywają kosztów podróży i noclegów. Noclegi należy zarezerwować we własnym zakresie.

Termin wniesienia opłaty konferencyjnej upływa 30 czerwca 2017 r. Opłaty uiszczane po tym terminie zostaną podniesione o 50 zł.

Rozdziały opracowane na podstawie wystąpień konferencyjnych (minimum 0,5 arkusza wydawniczego) zostaną opublikowane w recenzowanej monografii.

Dane do przelewu:

Towarzystwo Kultury Języka, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Numer konta bankowego: 09 1020 1156 0000 7902 0006 7801

Z dopiskiem: Konferencja Logopedyczna

KONFERENCJA: "BUŁGARYSTYKA - REINTERPRETACJE"

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na konferencję "Bułgarystyka - reinterpretacje" (25-26 listopada 2016 r.) pod honorowym patronatem Rektora UW prof. Marcina Pałysa oraz Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Pana Emila Yalnazova.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji.

Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej

Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu

Romantyzm między sztukami - Konferencja

Młody wiek XIX? - konferencja

12 i 13 października 2016 r. odbędzie się konferencja "Młody wiek XIX?" organizowana przez Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego. Zapraszamy do Sali Balowej pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w pobliżu Kampusu Głównego UW (ul. Krakowskie Przedmieście 32, Warszawa).Więcej informacji na stronie konferencji: https://mlodyxix.wordpress.com/program-konferencji/

BRIDGES IN THE BALTICS - konferencja

W dniach 30.09–1.10.2016 bałtystyka na Wydziale Polonistyki UW będzie gospodarzem międzynarodowej studencko-doktoranckiej bałtystycznej konferencji

BRIDGES IN THE BALTICS

podczas której swoje wystąpienia zaprezentują studenci z Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Węgier, Francji, Chin oraz Polski. Serdecznie zapraszamy!

Pobierz:

Tadeusz Kudliński. Aksjologia i nowoczesność

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Katedra Literatury XX wieku, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

Tadeusz Kudliński. Aksjologia  i nowoczesność: wojna, historia, literatura, teatr

Ogólnopolska Konferencja Naukowa,

Warszawa 08.11.2016

            O literaturze polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego napisano tak wiele, że anonsowanie kolejnego dyskursu o ambicjach badawczych, który miałby dotyczyć twórczości pisarzy skupionych wokół poznańskiego „Zdroju", beskidzkiego „Czartaka", czy wreszcie „Zwrotnicy" i „Skamandra " można potraktować jako przejaw ignorancji, względnie arogancji. Trudno też w tej sytuacji ustrzec się przed podejrzeniem, że chodzi tu wyłącznie o kolejne „przyczynki do badań" nad literaturą międzywojnia zwłaszcza, że interesuje nas mało do tej pory rozpoznany obszar, zagospodarowany przez prozaików, poetów, dramaturgów, publicystów i ludzi teatru, związanych z „Gazetą Literacką". Rozważania nad nią mogą wydawać się marginalne i pozostawać w sferze mało interesujących badań szczegółowych, ponieważ, jak wspominał Tadeusz Kudliński, który „w jej redagowaniu magna pars fui", ukazywały się dwa czasopisma pod takim tytułem. Kudliński debiutował  w „Gazecie Literackiej", wydawanej przez Jerzego Brauna opowiadaniem Ci, którzy w przejściu przez Karpaty… . Debiut w roku 1926 miał  zatem miejsce na łamach „Gazety" chronologicznie pierwszej, a opowiadanie, rozgrywające się zimą, w surowym pejzażu górskim podczas kampanii karpackiej uznać można jako zapowiedź powieści Smak świata z roku 1931. Powieść ukazująca z perspektywy żołnierskiej specyfikę walk na froncie włoskim została dobrze przyjęta przez ówczesną krytykę. Pozostając w interakcjach z twórczością Rotha, Barbusse`a, Haška, a na gruncie polskim Wittlina jest wyjątkowa, choćby ze względu na niespotykane nigdzie studium nowoczesnego pola walki zsynchronizowane z psychologicznymi profilami postaci, w których refleksjom aksjologicznym sprzyja żywiołowy biologizm.  Dziś jednak Smaku świata nie przypominano nawet z okazji nie tak dawno obchodzonego stulecia wybuchu I wojny światowej.

Załączniki:

BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA – KONFERENCJA (9-11 CZERWCA)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

BADANIE WALENCJI CZASOWNIKA W KRAJACH SŁOWIAŃSKICH. WCZORAJ I DZIŚ

która odbywać się będzie w dniach 9-11 czerwca 2016 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja stanowi rezultat współpracy językoznawców Wydziału Polonistyki z uczonymi Czeskiej Akademii Nauk w Pradze. Dotyczyć będzie zagadnień kluczowych nie tylko dla współczesnej polszczyzny, lecz także dla innych języków słowiańskich, widzianych z perspektywy diachronicznej i synchronicznej.

W tegorocznej edycji konferencji wezmą udział wybitni językoznawcy, badający czasowniki słowiańskie, reprezentujący różne szkoły metodologiczne. Wśród uczestników znajdą się m.in. Jurij Apresjan, Jarmila Panevova, Leonid Iomdin oraz Andrzej Bogusławski. 

Zofia Zaron

Karolina Skwarska

Dorota Kruk

Elżbieta Kaczmarska

Pobierz:

Młody wiek XIX? - konferencja

Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego przy Zakładzie Literatury Romantyzmu

w Instytucie Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej

Młody wiek XIX?

Pobierz

Obszary pogranicza

Zachęcamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji

Obszary pogranicza

organizowanej przez Samorząd Studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

(20-21 maja 2016).

https://www.facebook.com/events/482277365288909/

Dramat poetycki od-nowa - konferencja

Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie

Instytut Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Oddział Literacki im. Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału

w interdyscyplinarnej konferencji naukowej

Dramat poetycki od-nowa,

która odbędzie się w dniach 25-26 października 2016 roku w Lublinie

Podczas konferencji, której celem jest interdyscyplinarna analiza zjawisk związanych z kształtowaniem się, ewolucją, modernizacją, a także nowoczesnymi propozycjami dramatu poetyckiego, który zdaje się we współczesnej kulturze ponownie dochodzić do głosu, postaramy się od-nowa spojrzeć na fenomen tej formy wypowiedzi artystycznej.

Wychodząc od klasycznych, wciąż aktualnych rozpoznań Ireny Sławińskiej sformułowanych w szkicu Ku definicji dramatu poetyckiego, chcielibyśmy podjąć wielopłaszczyznową dyskusję, która obejmie zarówno retradycje, jak i współczesność polskiego dramatu poetyckiego w możliwie szerokim rozumieniu tego pojęcia.

Konfrontacji ze współczesnymi ujęciami metodologicznymi wymagają kwestie dotyczące różnych zagadnień. Tematykę konferencji proponujemy ująć w postaci haseł, które przedstawiamy Państwu jako katalog „otwarty":

 • wyróżniki i paradygmaty dramatu poetyckiego,
 • zagadnienia genologii i poetyki tekstu,
 • dramat liryczny, religijny, misteryjny, „wewnętrzny", subiektywny etc.,
 • dramat poetycki jako kategoria estetyczna,
 • problematyka organizacji językowej tekstu,
 • dramat poetycki z perspektywy twórców (od teorii do praktyki),
 • antropologiczny wymiar dramatu poetyckiego,
 • historyczność w dramacie poetyckim,
 • dramat poetycki jako dzieło (nie)sceniczne,
 • dramat poetycki w realizacjach teatralnych,
 • recepcja dramatu poetyckiego (dawna i współczesna): naukowa, sceniczna, krytycznoteatralna i krytycznoliteracka,
 • nowe odczytania dzieł znanych oraz przypomnienie utworów zapomnianych,
 • próby ukazania wkładu wybranych autorów w rozwój nowoczesnych form dramatu poetyckiego,
 • dramat poetycki w kontekście kulturowym,
 • dramat poetycki dziś.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 320 zł, w ramach której zapewniamy: obiady oraz serwis kawowy, materiały konferencyjne i druk recenzowanej książki pokonferencyjnej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem (o objętości do 2000 znaków) prosimy przesłać do 10 czerwca 2016 r. na adres dramatpoetycki2016@gmail.com

Kierownicy Konferencji:

Dr Jarosław Cymerman (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Oddział Literacki im Józefa Czechowicza Muzeum Lubelskiego)

Ks. Dr Grzegorz Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Sekretarze konferencji

mgr Dominik Gac (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

mgr Urszula Motyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Anna Podstawka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

dr hab. Monika Gabryś-Sławińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr Grzegorz Kondrasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

 

 

 

Liryka Adama Mickiewicza – ekspresja twórczego wyznania

"Tekst, słowo, obraz" - konferencja

Koło Naukowe Edytorów przy Katedrze Edytorstwa Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na studencko-doktorancką konferencję naukową

"Tekst, słowo, obraz"

która odbędzie się 4 czerwca 2016 roku na Wydziale Filologicznym UŁ.

Pobierz:

Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ...

Zapraszamy do udziału w Konferencji Naukowej

„Życie zaczyna się po sześćdziesiątce ..." Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej

(Warszawa, 8–9 kwietnia 2016 r.),

organizowanej przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM

Niniejszą konferencję, organizowaną z okazji 60-lecia Centrum POLONICUM, pragniemy połączyć z uroczystością przyznania Nagrody POLONICUM 2016. Chcielibyśmy, aby na naszej sesji naukowej zostały przedyskutowane zagadnienia ujęte w następujących punktach:

 • doświadczenia, inspiracje i innowacje w nauczaniu podsystemów języka polskiego;
 • klasyczne i/a innowacyjne metody rozwijania sprawności językowych;
 • kultura jako piąta sprawność;
 • szanse i wyzwania związane z technologizacją nauczania i uczenia się jpjo;
 • „na manowcach glottodydaktyki": trudności, błędy i porażki lektora jpjo.

Konferencja odbędzie się w salach Uniwersytetu Warszawskiego, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28. Zgłoszenia referatu (wraz z krótkim abstraktem) przyjmujemy do dnia 31.01.2016 (załączoną kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy słać na adres: konferencjapolonicum@gmail.com). Uprzejmie informujemy, że ze względu na charakter konferencji możemy zaprosić do wygłoszenia referatów ograniczoną liczbę prelegentów. O zakwalifikowaniu referatu na konferencję poinformujemy do dnia 15.02.2016.

Pobierz kartę zgłoszeniową.

 

„MŁODZI O JĘZYKU POKOLEŃ” - KONFERENCJA

Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery" działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić na czwartą konferencję naukową z cyklu

„Młodzi o języku"

pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki UW – prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 kwietnia 2016 na Uniwersytecie Warszawskim, a zatytułowana została:

MŁODZI O JĘZYKU POKOLEŃ

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych doktorów różnych kierunków filologii polskiej i filologii słowiańskich, zajmujących się badaniem języka starszych i młodszych pokoleń, a także międzypokoleniowych różnic językowych. Pragniemy, aby tym razem nasze spotkanie stało się platformą dyskusyjną skoncentrowaną wokół następujących zagadnień:

 • zmiany w obyczajach a zmiany w języku;
 • świadomość językowa;
 • komunikacja międzypokoleniowa;
 • język a rozwój cywilizacyjny;
 • język miast i wsi dawniej i dziś;
 • komunikacja międzypokoleniowa a polszczyzna medialna i literacka.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza (znajdującego się na stronie: http://ghjp.uw.edu.pl/mojp-2016/) do 28 lutego 2016 roku. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł i pokrywa koszt materiałów, poczęstunku w trakcie przerw kawowych i recenzowanej publikacji (wieloautorskiej monografii inspirowanej konferencją).

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

Pracownia Historii Dramatu Polskiego 1864-1939

przy Instytucie Literatury Polskiej

Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

międzynarodową konferencję naukową

W teatrze dziejów. O dramacie historycznym od 1864 roku do dzisiaj

która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku

w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich oraz w Pałacu Kazimierzowskim

Dramat historyczny – pozornie zapomniany i istniejący poza głównym obiegiem teatralnego życia – jest wciąż gatunkiem żywym. Powstają nowe teksty sceniczne, opowiadające o minionych czasach, a teksty dyskursywizujące historię nadal są obiektem zainteresowania reżyserów. Jednak – jak mniemamy – brakuje nowoczesnej refleksji naukowej o dramacie historycznym. Nasza konferencja ma na celu wykształcenie nowego języka i aparatu badawczego do analizy tekstów historycznych i ich inscenizacji polskich i europejskich autorów.

Podczas spotkania chcielibyśmy poruszyć m.in. następujące zagadnienia:

 • recepcja dramatu historycznego od II poł. XIX wieku (w epoce i współczesna): naukowa, krytyczno-teatralna i krytyczno-literacka,
 • przypomnienie sylwetek autorów, którzy dramatowi historycznemu poświecili ważne miejsce w swojej twórczości (np. Anczyc i Feliński),
 • inscenizacje dramatów historyczny (dawne i współczesne),
 • dramat jako przestrzeń prowadzenia dyskusji historycznych i historiozoficznych,
 • współczesny dramat historyczny (Demirski, Wojtyszko, Słobodzianek),
 • historia w dramacie jako narzędzie ideologii,
 • opracowanie wydarzeń historycznych przez tekst dramatyczny,
 • historia z perspektywy feministycznej,
 • teatralizacja pamięci wydarzeń historycznych – scenariusz widowiska społecznego,
 • dramat historyczny jako gatunek i materiał do inscenizacji – problemy teoretyczne,

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska

Mgr Marek Grajek

Mgr Michał Zdunik