Wydziałowa Komisja Wyborcza

w kadencji 2024–2028

 • dr Marta Piasecka – przewodnicząca

członkowie:

 • mgr Marcin Dąbrowski – wiceprzewodniczący
 • dr Łukasz Bukowiecki
 • dr Ignacy Doliński
 • dr Joanna Jeziorska-Haładyj
 • dr Jarosław Łachnik
 • prof. dr hab. Mikołaj Szymański
 • dr Aleksandra Święcka

 

UCHWAŁA NR 5 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ  WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie spotkania z kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w dniu 7 maja 2024 r.

W związku z organizacją 7.05.2024 r. zebrania z kandydatką na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024-2028 WKW Wydziału Polonistyki UW postanawia, co następuje:

Ustala się następujące zasady przeprowadzenia spotkania:

 1. spotkanie z kandydatką prowadzi Przewodnicząca WKW Polonistyki UW lub wyznaczony przez nią członek WKW;
 2. na początku spotkania prowadzący udziela głosu kandydatce;
 3. kandydatka ma na swoją wypowiedź programową do 20 minut;
 4. uczestnicy spotkania mogą zadawać pytania;
 5. pisemne zgłoszenia do zadawania pytań przyjmują członkowie WKW;
 6. zgłoszenie wrzuca się do urny;
 7. kolejność osób zadających pytania ustala się przez losowanie; wylosowane nazwiska zapisuje się na tablicy;
 8. zanim prowadzący udzieli głosu pierwszemu pytającemu, odczytuje ew. pytania, które wpłynęły do WKW przed zebraniem;
 9. uczestnik, któremu prowadzący udzielił głosu, może zadać od 1 do 3 pytań;
 10. na zadanie wszystkich swoich pytań uczestnik zebrania ma 3 minuty;
 11. na odpowiedź na każde pytanie kandydatka ma 5 minut;
 12. na ustosunkowanie się do wszystkich odpowiedzi pytający ma 3 minuty;
 13. po wyczerpaniu pytań kandydatka ma prawo do wypowiedzi końcowej trwającej do 10 minut;
 14. prowadzący zamyka spotkanie.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka

 

UCHWAŁA NR 4 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie rejestracji kandydatki na Dziekana Wydziału Polonistyki UW

w kadencji 2024-2028

Na podstawie § 98 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego  (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.) oraz § 14 Regulaminu Wydziału Polonistyki Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

Rejestruje się kandydatkę na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024-2028:

1) dr hab. Iwonę Kurz, prof. ucz. – wskazaną przez Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW w głosowaniu indykacyjnym przeprowadzonym 23 kwietnia 2024 r., która złożyła pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW Wydziału Polonistyki UW

Marta Piasecka

 

 

UCHWAŁA NR 3 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 15 LUTEGO 2024 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU INDYKACJI

KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO KADENCJI 2024–2028

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW, działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 3 z 6 listopada 2023 r. postanawia,
co następuje:

§ 1

Ustala się termin pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na dzień 23 kwietnia 2024 r.

§ 2

Ustala się termin otwartego zebrania, podczas którego kandydaci na dziekana Wydziału Polonistyki UW przedstawią programy działania w kadencji 2024–2028, na dzień
7 maja 2024 r.

§ 3

Ustala się termin drugiego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest wyłonienie kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki UW, na dzień
14 maja 2024 r.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka

 

 

UCHWAŁA NR 2 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 15 LUTEGO 2024 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU WYBORU

CZŁONKA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

WYBIERANEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW, działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu zasad wyliczania terminów zawartych w paragrafie 41 ust. 2 Statutu UW oraz uchwałach nr 3 Uczelnianej Komisji Wyborczej (z dnia 6 listopada 2023 r.) postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się termin wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranego
na Wydziale Polonistyki z grupy profesorów i profesorów uczelni na dzień 23 kwietnia 2024 r.

§ 2

Ustala się termin spotkania prezentującego kandydatów na członka Senatu na Wydziale Polonistyki na dzień 9 kwietnia 2024 r.

 

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Marta Piasecka

 

 

 

WKW Wydziału Polonistyki informuje, że w dniach od 30 stycznia do 8 lutego 2024 roku
wybrano członków Rady Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028


Z grupy samodzielnych nauczycieli akademickich:

Instytut Filologii Klasycznej
1. dr hab. Bartłomiej Czarski
2. dr hab. Jan Kwapisz, prof. ucz.
3. prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
4. dr hab. Beata Spieralska-Kasprzyk

Instytut Języka Polskiego
1. prof. dr hab. Mirosław Bańko
2. dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.
3. dr hab. Monika Kresa
4. prof. dr hab. Marek Łaziński
5. dr hab. Izabela Winiarska-Górska, prof. ucz.
6. dr hab. Magdalena Zawisławska, prof. ucz.
7. prof. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

Instytut Kultury Polskiej
1. dr hab. Agata Chałupnik
2. dr hab. Roman Chymkowski
3. prof. dr hab. Wojciech Dudzik
4. dr hab. Justyna Jaworska
5. dr hab. Justyna Kowalska-Leder
6. dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.
7. dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
8. prof. dr hab. Paweł Majewski
9. dr hab. Igor Piotrowski
10. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.

Instytut Literatury Polskiej
1. dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska, prof. ucz.
2. dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz.
3. dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz.
4. dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka, prof. ucz.
5. dr hab. Dawid Osiński, prof. ucz.
6. dr hab. Przemysław Pietrzak
7. dr hab. Jan Potkański
8. prof. dr hab. Witold Sadowski
9. prof. dr hab. Ewa Szczęsna
10. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, prof. ucz.
11. prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Instytut Polonistyki Stosowanej
1. dr hab. Grzegorz Bąbiak, prof. ucz.
2. dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. ucz.
3. dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz.
4. dr hab. Agnieszka Mikołajczuk, prof. ucz.
5. dr hab. Marzena Stępień, prof. ucz.
6. dr hab. Magdalena Trysińska, prof. ucz.
7. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
8. dr hab. Ewa Wolańska

Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej
1. dr hab. Magdalena Bogusławska, prof. ucz.
2. dr hab. Maciej Falski
3. dr hab. Joanna Królak
4. dr hab. Robert Kulmiński, prof. ucz.
5. dr hab. Danuta Sosnowska, prof. ucz.

Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Migowego i Bałtystyki
1. prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz
2. dr hab. Inesa Szulska

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum"
1. dr hab. Piotr Garncarek

Z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr Dariusz Dziurzyński
2. dr Yordanka Ilieva-Cygan
3. dr Ewelina Kwapień
4. dr Sylwia Łozińska
5. dr Barbara Łukaszewicz
6. dr Magdalena Popiołek
7. dr Janusz Szablewski
8. dr Matylda Szewczyk
9. dr Łukasz Wróbel
10. dr Jan Zdunik
11. dr Justyna Zych

Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. mgr Natalia Cywińska
2. mgr inż. Katarzyna Janikowska
3. mgr Krzysztof Przygocki


WKW Wydziału Polonistyki informuje, że 31 stycznia 2024 roku i 8 lutego 2024 roku
wybrano członków Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki w kadencji 2024–2028


Z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:
1. dr Helena Balcerek
2. dr Dariusz Dziurzyński
3. dr Michał Friedrich
4. dr Ewelina Godlewska-Byliniak
5. dr Artur Hellich
6. dr Karol Hryniewicz
7. dr Beata Jędryka
8. dr Tomasz Jędrzejewski
9. dr Piotr Kajak
10. dr Łukasz Książyk
11. dr Barbara Łukaszewicz
12. dr Magda Nabiałek
13. dr Weronika Parfianowicz
14. dr Magdalena Popiołek
15. mgr Maria Poszepczyńska
16. dr Paulina Potasińska
17. dr Justyna Schollenberger
18. dr Dorota Sosnowska
19. dr Jerzy Stachowicz
20. dr Izabela Stąpor
21. dr Janusz Szablewski
22. mgr Małgorzata Talipska
23. dr Anna Tenczyńska
24. dr Krystyna Wierzbicka-Trwoga
25. mgr Marta Wiślicka
26. dr Justyna Zych
27. dr Aleksandra Żurek-Huszcz

Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. mg inż. Joanna Bińkowska
2. mgr Natalia Cywińska
3. mg inż. Katarzyna Janikowska
4. mgr Ewa Kozłowska
5. mgr Magdalena Pliszka
6. mgr Krzysztof Przygocki
7. mgr Tomasz Wegner


WKW Wydziału Polonistyki informuje, że 31 stycznia 2024 roku,
2 lutego 2024 roku i 8 lutego 2024 roku wybrano członków
Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2024–2028

Z grupy profesorów i profesorów uczelni:
1. dr hab. Iwona Burkacka, prof. ucz.
2. prof. dr hab. Wojciech Dudzik
3. prof. dr hab. Marek Łaziński
4. dr hab. Dawid Maria Osiński, prof. ucz.
5. dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz.
6. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.
7. prof. dr hab. Witold Sadowski
8. prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska
9. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, prof. ucz.
10. prof. dr hab. Tomasz Wójcik

Z grupy doktorów habilitowanych:
1. dr hab. Zuzanna Grębecka
2. dr hab. Przemysław Pietrzak
3. dr hab. Radosław Rusnak

Z grupy innych nauczycieli akademickich:
1. dr Zofia Dworakowska
2. dr Piotr Kajak
3. dr Łukasz Książyk
4. dr Aleksandra Żurek-Huszcz

Z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
1. mgr inż. Katarzyna Janikowska

 

UCHWAŁA NR 1 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 17.01.2024 r.

w sprawie określenia trybu wyboru przedstawicieli

do Rady Wydziału Polonistyki UW
oraz przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

w kadencji 2024-2028

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW, działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.) oraz paragrafów 14 i 15 oraz 22 i 23 Regulaminu Wydziału Polonistyki (Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego), ustala, co następuje:

§ 1

Liczba mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty w Radzie Wydziału Polonistyki UW kadencji 2024-2028 jest następująca (Tabela nr 1):

 

Tabela 1. Liczba mandatów poszczególnych grup pracowniczych w RW.

Grupa

Udział

Liczba mandatów

Dziekan i prodziekani

Wszyscy

1 + 3

Profesorowie, profesorowie uczelni, doktorzy habilitowani (SNA)

64%

[60-65%]

48

Pozostali nauczyciele akademiccy (PNA)

14,7%

[14-20%]

11

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (PNNA)

4%

[4-5%]

3

Studenci

10,7%

[≥10%]

8

Doktoranci

Jeden

1

 

Rada Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028 będzie liczyć 75 osób.

§ 2

Liczba mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty w Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW kadencji 2024–2028 jest następująca (Tabela nr 2):

 

Tabela 2. Liczba mandatów poszczególnych grup pracowniczych w KEW.

Grupa

Udział

Liczba mandatów

Profesorowie, profesorowie uczelni, doktorzy habilitowani

63,5%

[Wszyscy zatrudnieni
w pełnym wymiarze czasu pracy, nie mniej niż 60%]

92

Pozostali nauczyciele akademiccy

(zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy)

18,7%

[15-20%]

27

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

(zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy)

4,83%

[nie więcej niż 5%]

7

Studenci

11,8%

[10-12%]

17

Doktoranci

1,4%

[nie więcej niż 2%]

2

RAZEM

 

145

 

Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2024–2028 będzie liczyć 145 osób.

§ 3

Terminarz czynności wyborczych na wydziale dotyczących wyborów Kolegium Elektorów Uniwersytetu, Rady Wydziału i Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW, uwzględniający terminarz czynności wyborczych ustalony przez UKW, jest następujący:

 

30.01.2024 r. – zebranie SNA w IFK w celu wyboru przedstawicieli do RW

30.01.2024 r. – zebranie SNA w ISZiP w celu wyboru przedstawicieli do RW

31.01.2024 r. – zebranie wyborcze PNA w celu:

1) wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UW

2) wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału

3) wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału

1.02.2024 r. – zebranie SNA w IJP w celu wyboru przedstawicieli do RW

1.02.2024 r. – zebranie SNA w ILP w celu wyboru przedstawicieli do RW

1.02.2024 r. – zebranie SNA w Katedrze JOMiB w celu wyboru przedstawicieli do RW

2.02.2024 r.

– zebranie wyborcze profesorów i profesorów uczelni w celu wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UW

– zebranie wyborcze doktorów habilitowanych w celu wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów UW

2.02.2024 r. – zebranie SNA w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej „Polonicum" w celu wyboru przedstawicieli do RW

5.02.2024 r. – zebranie SNA w IKP w celu wyboru przedstawicieli do RW

5.02.2024 r. – zebranie SNA w IPS w celu wyboru przedstawicieli do RW

8.02.2024 r. – zebranie wyborcze PNNA w celu:

1) wybór przedstawiciela do Kolegium Elektorów UW

2) wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

3) wybór przedstawicieli do KEW

 

 

Przewodnicząca

Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Polonistyki UW

 

Marta Piasecka

 

ARCHIWUM

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że nie zgłoszono żadnego kandydata na członka KE UW w grupie innych nauczycieli akademickich ze stopniem magistra lub doktora. W związku z tym WKW wydłuża termin zgłaszania kandydatów do czwartku 18 listopada 2021 r. do godz. 20.00 oraz ogłasza nowy termin wyborów: piątek 19 listopada, w godz. 9.00-20.00.

Głosowanie zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem programu Ankieter. Informacje o wynikach głosowania zostaną przesłane drogą elektroniczną po zakończeniu głosowania.

 

UWAGA WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE!

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza, że

16 listopada 2020 r. (wtorek) w godz. 8:00–20:00

odbędzie się głosowanie online

(z wykorzystaniem programu Ankieter)

 

P.T. innych nauczycieli akademickich

(tj. mających stopień doktora, magistra, zwykle zatrudnionych na stanowisku lektora, asystenta, starszego asystenta, adiunkta)

Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru 

1 członka Kolegium Elektorów UW

kadencji 2020-2024

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

Informacje dodatkowe:

 1. Zgłaszanie kandydatów do 10 listopada 2021 r. (wraz ze skanami podpisanej zgody i oświadczenia), na adres: marta.piasecka@uw.edu.pl.
 2. Informacja o zgłoszonych kandydatach: 12.11.2021 r.
 3. Głosowanie: 16.1.2021, 8:00–20:00.
 4. Informacje o wynikach głosowania zostaną przesłane drogą elektroniczną po zakończeniu głosowania.

Warszawa, 2.11.2021 r.

 

 

UWAGA!

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki zwołuje w dniu

4 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 11:30

zebranie ONLINE

P.T. Pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wydziału Polonistyki UW w celu wyboru uzupełniającego

1 przedstawiciela do Rady Wydziału Polonistyki w kadencji 2020-2024

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW
Iwona Burkacka

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że

 1. 8 grudnia 2021 r. Kolegium Elektorów Uniwersytetu przeprowadzi wybory uzupełniające członka Senatu UW w grupie nauczycieli akademickich niemających tytułu profesora i niezatrudnionych na stanowisku profesora uczelni.
 2.  Kandydatów na członka Senatu UW z tej grupy należy zgłaszać do Uczelnianej Komisji Wyborczej do 25 października 2021 r. (wzory zgód, oświadczeń i druki udzielenia poparcia są dostępne na stronie UKW: http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?action=view&id=234&cat=7) oraz w zakładce WKW.
 3. Ponieważ wygasł mandat dr hab. Elżbiety Kaczmarskiej, reprezentującej innych nauczycieli akademickich Wydziału Polonistyki w Kolegium Elektorów Uniwersytetu, należy przeprowadzić na naszym wydziale wybory uzupełniające
  i obsadzić 1 mandat w KEU w grupie innych nauczycieli akademickich (dr i mgr).
 4. WKW prosi o zgłaszanie kandydatów na członka KEU spośród innych nauczycieli akademickich (dr i mgr) mailowo do 10 listopada 2021 r. Zgłoszenia wraz ze skanami podpisanych przez kandydatów zgód i oświadczeń należy przysyłać do sekretarza WKW na adres marta.piasecka@uw.edu.pl.
 5. Po upływie terminu zgłaszania kandydatów WKW niezwłocznie ogłosi listę kandydatów.
 6. Wybory uzupełniające 1 członka Kolegium Elektorów Uniwersytetu w grupie innych nauczycieli akademickich (dr i mgr) zostaną przeprowadzone za pomocą programu Ankieter 16 listopada 2021 r. Oddawanie głosów będzie możliwe przez cały dzień. Po zakończeniu głosowania WKW niezwłocznie poinformuje o wynikach wyborów.
 7. Dokładne informacje zostaną przekazane w ogłoszeniu wyborczym na dwa tygodnie przed terminem głosowania.

Warszawa, 12.10.2021 r.

Załączniki

 

WKW Wydziału Polonistyki informuje, że 11 stycznia 2021 roku wybrano

nowych członków RN Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii kadencji 2021-2024

 

Z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych:

 1. Agnieszka Graff-Osser, dr hab., prof. ucz.               
 2. Anna Horolets, dr hab.                                             
 3. Joanna Jurewicz, prof. dr hab.                                  
 4. Agnieszka Karpowicz, dr hab., prof. ucz.                
 5. Iwona Kordzińska-Nawrocka, dr hab., prof. ucz.    
 6. Kamil Kuraszkiewicz, dr hab.                                  
 7. Iwona Kurz, dr hab., prof. ucz.                                
 8. Paweł Majewski, dr hab., prof. ucz.                         
 9. Piotr Morawski, dr hab.                                            
 10. Katarzyna Pachniak, prof. dr hab.                            
 11. Patrycja Prządka-Giersz, dr hab.                              
 12. Marta Rakoczy, dr hab.                                            
 13. Paweł Rodak, dr hab.                                               
 14. Shoshana Ronen, prof. dr hab.                                 
 15. Danuta Sosnowska, dr hab., prof. ucz.                     
 16. Jolanta Sujecka, prof. dr hab.                                   
 17. Anna Wieczorkiewicz, prof. dr hab.                        
 18. Hanna Magdalena Zowczak, prof.                           

Z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 1. Marta Brzezińska-Pająk, dr              
 2. Iwona Kaliszewska, dr                     
 3. Agata Łuksza, dr                              
 4. Sylwia Siedlecka, dr                         
 5. Marta Widy-Behiesse, dr                  
 6. Kamil Wielecki, dr                           
 7. Marta Wójtowicz-Wcisło, dr         

 

UCHWAŁA NR 13 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 14.12.2020 r.

w sprawie określenia trybu wyboru członków

Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii UW

kadencji 2021-2024

W dniu 14.12.2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW, działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.) i uchwały UKW nr 58 z dnia 8 grudnia 2020 r., po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 61 z 8 grudnia 2020 r., ustala, co następuje:

§ 1

określa termin zgłaszania kandydatów na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – od 21 grudnia do 30 grudnia 2020 r.

§ 2

określa tryb zgłaszania kandydatów na członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii – zgłaszanie drogą elektroniczną;

 1. W celu zgłoszenia kandydata należy przesłać pocztą elektroniczną imię i nazwisko kandydata (wraz z afiliacją) oraz skan lub zdjęcie wypełnionych i podpisanych przez kandydata dokumentów (zgody i oświadczenia) na adres e-mail sekretarz WKW dr Marty Piaseckiej: marta.piasecka@uw.edu.pl do dnia 30 grudnia 2020 r.;
 2. Odbiór zgłoszenia zostanie potwierdzony odpowiedzią przesłaną pocztą elektroniczną na adres zwrotny.
 3. Termin zakończenia zgłaszania kandydatów jest jednocześnie zamknięciem listy kandydatów.

§ 2

ogłasza termin zebrań wyborczych na dzień 11.01.2021 r. Zebrania zostaną przeprowadzone w dwóch grupach: profesorów i doktorów habilitowanych oraz pozostałych nauczycieli akademickich UW;

§ 3

określa termin kolejnych zebrań wyborczych, gdyby zaistniała konieczność ich przeprowadzenia, na dzień 12.01.2021 i 13.01.2021 r.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

Informacja Wydziałowej Komisji Wyborczej z 1 lipca 2020 r.

WKW informuje, że 30 czerwca 2020 r. odbyły się dwa zebrania wyborcze:

 • II posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki wskazało jako kandydata na dziekana prof. dra hab. Zbigniewa Grenia;
 • Profesorowie i Doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora (na naszym Wydziale) wybrali członka Senatu UW prof. dr hab. Wojciecha Dudzika.

 

UCHWAŁA NR 12 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 22.06.2020 r.

W SPRAWIE DEKLARACJI PROGRAMOWEJ

 KANDYDATA NA DZIEKANA

WYDZIAŁU POLONISTYKI UW KADENCJI 2020-2024

W dniu 22.06.2020 r. Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW postanawia, co następuje:

§ 1

Kandydat na Dziekana Wydziału Polonistyki UW kadencji 2020-2024 przedkłada  Przewodniczącej WKW Polonistyki UW swój program działania – deklarację programową, zwaną dalej deklaracją, oraz życiorys.

§ 2

 1.  Deklaracja i życiorys powinny zostać przedłożone na piśmie lub przesłane pocztą elektroniczną pod adres: i.burkacka@uw.edu.pl do dnia 25.06.2020 r.
 2.  Do deklaracji i życiorysu należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na rozpowszechnianie tych dokumentów drogą elektroniczną oraz przez umieszczenie na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW.
 3.  Odbiór deklaracji zostanie potwierdzony odpowiedzią przesłaną pocztą elektroniczną pod adres zwrotny.
 4.  Deklaracja nie może przekroczyć 15 000 znaków (tj. 8,3 strony znormalizowanego wydruku).
 5.  Struktura życiorysu – według uznania kandydata. Do elektronicznej wersji życiorysu kandydat może  dołączyć swoje zdjęcie (najlepiej w formacie JPG).

§ 3

Kandydat powinien wskazać adres poczty elektronicznej do korespondencji z wyborcami
w okresie od 22 do 29 czerwca 2020 r.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

UCHWAŁA NR 11

WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie rejestracji kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki UW

w kadencji 2020-2024

Na podstawie § 98 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego i § 4 pkt 1 Ordynacji Wyborczej UW oraz § 15 Regulaminu Wydziału Polonistyki Wydziałowa Komisja Wyborcza postanawia, co następuje:

§ 1

Rejestruje się następującego kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2020-2024:

Zbigniewa GRENIA – w związku ze złożonym 18 czerwca 2020 r. pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca WKW Wydziału Polonistyki UW

dr hab. Iwona Burkacka

Pobierz

INFORMACJE WYBORCZE WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

(13 czerwca 2020 r.)

Szanowni Państwo,

WKW podaje terminy najbliższych zebrań wyborczych. Część z nich odbędzie się w formie zdalnej, inne w formie mieszanej (spotkanie online oraz głosowanie tradycyjne –  stacjonarne). Terminy i sposób przeprowadzenia wyborów w sierpniu zostaną podane w późniejszym terminie – ze względu na sytuację epidemiczną oraz zmieniające się zakazy i zalecenia dotyczące organizacji spotkań.

Zebrania wyborcze:

16 czerwca 2020 r., I posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki (wyłonienie kandydatów na kandydata na dziekana wydziału) – zdalne (Google Meet + Ankieter)

30 czerwca 2020 r.

 • II posiedzenie KEW (wyłonienie kandydata na dziekana) – spotkanie online + głosowanie stacjonarne,
 • wybory członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego – spotkanie online + głosowanie stacjonarne.

24-28 sierpnia 2020 r.:

 • indykacje kandydatów na dyrektorów instytutów,
 • wybór przedstawicieli PNNA i INA do rad naukowych instytutów i Rady Centrum „Polonicum",
 • wybór przedstawicieli delegowanych przez rady naukowe do rady Centrum „Polonicum".  

Szczegółowe informacje zostaną podane w ogłoszeniach wyborczych.

 

UCHWAŁA NR 10 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 25.05.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 7 Wydziałowej Komisji Wyborczej

z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu indykacji 

kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego kadencji 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia  26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 38 z 17 marca 2020 r. i w związku zarządzeniem nr 105 Rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, ustala, co następuje:

§ 1

określa termin pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na dzień 16 czerwca 2020 r.;

§ 2

określa termin drugiego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest wyłonienie kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki, na dzień 30 czerwca 2020 r.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 9 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 8 WKW Wydziału Polonistyki UW

z dnia 19.03.2020 r. dotyczącej odwołania terminu wyboru

członka senatu Uniwersytetu Warszawskiego

wybieranego na Wydziale Polonistyki

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 38 z 17 marca 2020 r. ustala, co następuje:

§ 1

określa termin wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranego na Wydziale Polonistyki z grupy profesorów i profesorów uczelni – na dzień 30 czerwca 2020 r.

§ 2

termin ten podaje do publicznej wiadomości.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 8 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 WKW Wydziału Polonistyki UW

z dnia 21.02.2020 r. dotyczącej terminu wyboru

członka senatu uniwersytetu warszawskiego

wybieranego na Wydziale Polonistyki

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia  26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 38 z 17 marca 2020 r. i w związku zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, ustala, co następuje:

§ 1

Odwołuje termin wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranego na Wydziale Polonistyki z grupy profesorów i profesorów uczelni, wyznaczony na dzień 26 maja 2020 r.

§ 2

Nowy termin zostanie wyznaczony i podany do publicznej wiadomości po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 7 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 19.03.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6 Wydziałowej Komisji Wyborczej

z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zmiany terminu indykacji 

kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

kadencji 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 38 z 17 marca 2020 r. i w związku zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, ustala, co następuje:

§ 1

Odwołuje termin pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, wyznaczony na 12 maja 2020 r.;

§ 2

Odwołuje termin drugiego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, wyznaczony na 26 maja 2020 r.

§ 3

Nowe terminy zostaną wyznaczone po ustabilizowaniu się sytuacji epidemicznej.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

 

UCHWAŁA NR 6 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 12.03.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej

z dnia 25 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminu indykacji 

kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

kadencji 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia   26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 4 z 12 listopada 2019 r. i w związku zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW oraz zaleceniami sanitarno-epidemiologicznymi, ustala, co następuje:

§ 1

zmienia termin pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, podany w paragrafie 1 uchwały  nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 2020 r., i wyznacza nowy termin: 12 maja 2020 r.;

§ 2

skreśla paragraf  2 uchwały  nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 2020 r.;

§ 3

zmienia termin drugiego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest wyłonienie kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki, podany w paragrafie 3 uchwały  nr 4 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 25 stycznia 2020 r., i wyznacza nowy termin: 26 maja 2020 r.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 5 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 11.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 2 Wydziałowej Komisji Wyborczej

z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia liczby przedstawicieli

do Rady Wydziału Polonistyki UW oraz przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW kadencji 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW, działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.) oraz paragrafu 14 i 15 oraz 22 i 23 Regulaminu Wydziału Polonistyki (obowiązującego od dnia 22 stycznia 2020 r.; Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w związku z uchwałą Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 stycznia 2020 r.), ustala, co następuje:

§ 1

wprowadza korektę liczby mandatów samodzielnych nauczycieli akademickich w Radzie Wydziału Polonistyki. Liczba mandatów tej grupy to 50. Rada Wydziału Polonistyki będzie liczyć 79 osób.

§ 2

wprowadza korektę liczby mandatów samodzielnych nauczycieli akademickich w Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW kadencji 2020-2024. Liczba mandatów tej grupy 96 (wszyscy samodzielni nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Polonistyki). Ogólna liczba elektorów  KEW to 154.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 4 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 25.02.2020 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU INDYKACJI

KANDYDATA NA DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

KADENCJI 2020-2024

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu terminarza czynności wyborczych określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w uchwale nr 4 z 12 listopada 2019 r., ustala, co następuje:

§ 1

określa termin pierwszego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest zgłoszenie kandydatów na dziekana Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, na dzień 24 marca 2020 r.;

§ 2

ogłasza termin otwartego zebrania, podczas którego kandydaci na dziekana Wydziału Polonistyki przedstawią programy działania w kadencji 2020-2024, na dzień 7.04.2020 r.;

§ 3

określa termin drugiego posiedzenia Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki, którego celem jest wyłonienie kandydata na dziekana Wydziału Polonistyki, na dzień 12.05.2020 r.

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 3 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 21.02.2020 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA TERMINU WYBORU

CZŁONKA SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

WYBIERANEGO NA WYDZIALE POLONISTYKI

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), po uwzględnieniu zasad wyliczania terminów zawartych w paragrafie 41 ust. 2 Statutu UW oraz uchwałach nr 23 i 25 Uczelnianej Komisji Wyborczej (z dnia 4 lutego 2020 r.) ustala, co następuje:

§ 1

określa termin wyboru członka Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wybieranego na Wydziale Polonistyki z grupy profesorów i profesorów uczelni – na dzień 26 maja 2020 r.

§ 2

termin ten podaje do publicznej wiadomości.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 2 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 31.01.2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1 Wydziałowej Komisji Wyborczej

z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu wyboru przedstawicieli

do Rady Wydziału Polonistyki UW oraz przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

kadencji 2020-2024

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW, działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.) oraz paragrafu 14 i 15 oraz 22 i 23 Regulaminu Wydziału Polonistyki (obowiązującego od dnia 22 stycznia 2020 r.; Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w związku z uchwałą Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 stycznia 2020 r.), ustala, co następuje:

§ 1

Liczba mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty w Radzie Wydziału Polonistyki UW kadencji 2020-2024 jest następująca (podana w tabeli nr 1):

 Tab. 1. Liczba mandatów RW (w poszczególnych grupach pracowniczych)

Lp.

Grupa

 

Udział

Liczba mandatów

1.

dziekan i prodziekani

 

Wszyscy

1+3

2.

samodzielni nauczyciele akademiccy (SNA)

63,8%

[60-65% RW]

51

3.

inni nauczyciele akademiccy (INA)

15%

[14-20% RW]

12

4.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (PNNA)

5%

[4-5% RW]

4

5.

studenci

10%

[≥10% RW]

8

6

doktoranci

 

jeden

1

 

Rada Wydziału  Polonistyki w kadencji 2020-2024 będzie liczyć zatem 80 osób.

§ 2

Liczba mandatów przypadających dla poszczególnych grup wspólnoty w Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW kadencji 2020-2024 jest następująca (podana w tabeli nr 2):

Tab. 2. Liczba mandatów poszczególnych grup – wybory członków KEW

Lp.

Grupa

 

Udział

Liczba mandatów

1.

studenci

11,6%

[10-12%]

18

2.

doktoranci

1,9%

[≤2%]

3

3.

inni nauczyciele akademiccy (INA)

20%

[15-20%]

31

4.

pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (PNNA)

4,5%

[4-5%]

7

5.

samodzielni nauczyciele akademiccy (SNA)

wszyscy

97

 

Ogółem – 155 osób (co wynika z przelicznika: samodzielni nauczyciele akademiccy mają stanowić nie mniej niż 60% wyborców Elektorów Wydziałów, w kadencji 2020-2024 stanowią 62,6%).

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA NR 1 WKW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

Z DNIA 20.01.2020 r.

W SPRAWIE OKREŚLENIA TRYBU WYBORU PRZEDSTAWICIELI

DO RADY WYDZIAŁU POLONISTYKI UW ORAZ PRZEDSTAWICIELI DO KOLEGIUM ELEKTORÓW WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

KADENCJI 2020-2024

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW,  działając na podstawie paragrafu 98 punkt 1) i 2) Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r.), ustala, co następuje:

§ 1

tryb wyboru przedstawicieli do Rady Wydziału Polonistyki UW zostanie określony po nadaniu Regulaminu Wydziału Polonistyki.

§ 2

tryb wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW zostanie określony po nadaniu Regulaminu Wydziału Polonistyki.

 

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

Szanowni Państwo!

Otrzymane raz mandaty uprawniające do głosowania są ważne przez 4 lata (tzn. do roku 2020).

Prosimy ich nie niszczyć i nie wyrzucać!

 

WYBRANO PRODZIEKANÓW WYDZIAŁU KADENCJI 2016-2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że 31 maja 2016 roku odbyło się  posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW w celu wyboru prodziekanów kadencji 2016-2020. W głosowaniu wybrano: dr hab. Katarzynę Dróżdż-Łuszczyk, prof. dr. hab. Wojciecha Dudzika oraz dr. Łukasza Książyka.

Zespół -  pod kierunkiem Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia - rozpocznie pracę 1 września 2016r.

 

 

UWAGA!

Wydziałowa Komisja Wyborcza zwołuje w dniu

31 maja 2016 r. (wtorek) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału)

III posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru:

Prodziekanów Wydziału Polonistyki UW kadencji 2016-2020

Zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie*

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

* Proszę pamiętać o zabraniu mandatu wyborczego  i dokumentu tożsamości!

 

 

UWAGA!

Wydziałowa Komisja Wyborcza niniejszym zwołuje w dniu

26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału)

II posiedzenie Kolegium Elektorów Wydziału Polonistyki UW

w celu wyboru:

Dziekana Wydziału Polonistyki UW  na kadencję 2016-2020

Zapraszamy i liczymy na niezawodne przybycie

Przypominamy o mandatach i dokumentach tożsamości!

Przewodnicząca WKW Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

UCHWAŁA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UW

z dnia 11 marca 2016 r.

w sprawie rejestracji kandydatów na Dziekana Polonistyki UW w kadencji 2016-2020

        Na podstawie § 78 p. 3 Statutu UW w związku z § 37 Ordynacji Wyborczej UW Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Polonistyki UW postanawia, co następuje:

§ 1

         Rejestruje się następującego kandydata na Dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2016-2020:

Zbigniewa GRENIA – w związku ze złożonym 11 marca 2016 r. pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru.

§ 2

         Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca WKW Wydziału Polonistyki UW

Iwona Burkacka

 

 

UWAGA! SPOTKANIE Z KANDYDATEM NA DZIEKANA

Wydziałowa Komisja Wyborcza gorąco zaprasza

na zebranie otwarte z kandydatem na dziekana Wydziału Polonistyki UW

kadencji 2016-2020

prof. dr. hab. Zbigniewem Greniem

termin:

5 kwietnia 2016 r. (wt.) o 16:00 w s. 4

(główny gmach Wydziału)


Zapis dźwiękowy spotkania z prof. Zbigniewem Greniem [wma]

Deklaracja programowa

Zbigniew Greń, kandydat na dziekana Wydziału Polonistyki UW w kadencji 2016-2020

Szanowni Państwo Elektorzy Wydziału Polonistyki UW

            W zgodzie z procedurą wyboru władz dziekańskich pozytywny wynik indykacji uprawnia do kandydowania na urząd dziekana. Wynik, jaki dzięki przychylności Państwa uzyskałem, skłonił mnie do tego, aby zadeklarować gotowość do ubiegania się o ten zaszczytny urząd na następną kadencję. Traktuję ten wynik jako dowód Państwa życzliwości i zaufania, a deklarację skorzystania z biernego prawa wyborczego za osobiste zobowiązanie w stosunku do całej społeczności akademickiej. Deklaruję tym samym gotowość wykonywania funkcji dziekana w następnej kadencji, jeżeli taka będzie Państwa wola, w zgodzie z niżej sformułowanymi zasadami.

1. W pracy tej zamierzam kierować się dotychczasowymi regułami, zgodnie z którymi działania oparte na kooperacji mają wyższość nad działaniem w izolacji czy w konflikcie. Stąd też, jako ważne wyzwanie w następnej kadencji, widzę potrzebę integracji jednostek wewnętrznych Wydziału oraz działania środowiskowe, przy pełnej świadomości różnic występujących między potencjalnymi kooperantami.

2. Sposób funkcjonowania środowiska naukowego, w tym system i metody zarządzania, nie są obojętne dla wyników przez nas uzyskiwanych. Decydująca  jest tu otwartość nas wszystkich na współpracę, podejmowanie nowych inicjatyw, szukanie nowych kierunków działania. Wydział nasz ma już określone doświadczenie w tym względzie, wspólnych inicjatyw dydaktycznych i naukowo- badawczych, w ramach Uniwersytetu (np. z Wydziałem Lingwistyki Stosowanej), jak i poza nim (z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego). Niezależnie od takich czy innych dotychczasowych doświadczeń z tej współpracy, wydaje się, że otwartość ta daje nowe możliwości, pozwala poszerzać ofertę dydaktyczną. Równie istotna jest współpraca na polu badawczym, przy czym ważne jest, aby to jednostki naszego Wydziału występowaly z inicjatywą badawczą. Rolą władz dziekańskich jest ułatwianie zawiązywania współpracy, usuwanie przeszkód formalnych, wspieranie działań.

3. Nie ulega wątpliwości, że Wydział nasz, wszystkie jego jednostki, dzięki doskonałej kadrze naukowej, prezentuje najwyższy poziom naukowy w uprawianych u nas dyscyplinach. Wymiernymi rezultatami są konkretne wyniki badań, bogaty, zróżnicowany i wysoko oceniany dorobek naukowy, nagradzany i nominowany do nagród. O wartości naszej kadry świadczy też udział w różnorodnych przedsięwzięciach badawczych, w tym środowiskowych i międzynarodowych, znaczny przyrost uzyskiwanych grantów wszelkiego rodzaju. Dokonuje się to przy rosnącej przecież biurokratyzacji życia naukowego. Należy stale dbać o pomnażanie dorobku i jego najwyższą jakość. Rolą jednostek organizacyjnych Wydziału na wszystkich jego poziomach jest inspirowanie badań naukowych i umożliwianie ich prowadzenia w sposób niezakłócony.

4. Wyznacznikiem atrakcyjności dydaktycznej wydaje się być coroczny nabór studentów. Mimo problemów demograficznych udaje nam się utrzymywać właściwy poziom przyjęć na studia. Istotne jest jednak, aby nie tylko przyjmować na studia, ale i umieć utrzymać studentów i doprowadzić ich do promocji. Ważną sprawą jest to, aby nasi studenci czuli się na Wydziale, w poszczególnych jednostkach, jak u siebie. Sądzę, z dotychczasowej praktyki, że udział studentów w życiu Wydziału i ich wpływ na sprawy Wydziału jest w pełni realny. Zgodnie z tym, deklaruję wolę współdziałania ze studentami, z samorządem studentów, z kołami naukowymi, uwzględniania opinii i zdania przy podejmowaniu wszelkich decyzji mających wpływ na nasze wspólne miejsce studiów i pracy. Dotyczy to również doktorantów i ich samorządu. W tym wypadku jest to istotne również z tego względu, iż Wydział nasz wyróżnia się liczbą doktorantów na całym Uniwersytecie, co, mam nadzieję, wynika zarówno z atrakcyjności kierunków u nas uprawianych, jak i oferty szczegółowej, skierowanej do absolwentów studiów magisterskich.

5. Niebagatelną rolę w działalności dydaktycznej spełniają interesujące dla studentów programy studiów. W takim stopniu, w jakim jest to zależne od nas, winniśmy zwiększać  atrakcyjność programów, bez strat w poziomie proponowanego wykształcenia. Intencje takie przyświecały w bieżącej kadencji zarówno władzom dziekańskim, jak i kierownictwom jednostek Wydziału. Deklaruję stałe poparcie dla takiego podejścia do programów dydaktycznych realizowanych na Wydziale. Programy dydaktyczne to jednak nie wszystko. W dzisiejszych czasach równie istotna wydaje się być atrakcyjna, nowoczesna forma ich podania. W bieżącej kadencji dokonaliśmy kolejnych zakupów, mających na celu modernizację narzędzi dydaktycznych, politykę tę należy bez wątpienia kontynuować.

6. Bliskie temu są działania w zakresie tzw. infrastruktury lokalowej. Należy dążyć do pozyskiwania nowych lokali, lecz zmiany w tym zakresie zależne są przede wszystkim od władz centralnych Uniwersytetu. To, o co możemy zadbać sami, to właściwy stan budynków i pomieszczeń, którymi dysponujemy. Deklaruję kontynuację działań już prowadzonych, w ramach planu inwestycji wydziałowych, tak, abyśmy mogli pracować we właściwych warunkach, a studenci nasi nie odnosili wrażenia, że studiują „w poprzedniej epoce".

7. Jednym z ważnych zakresów działalności władz Wydziału i jednostek jest sfera szeroko rozumianych działań promocyjnych. Mogą one zaowocować zarówno podniesieniem pozycji Wydziału, jak i zwiększeniem szans na nabór kandydatów na studia. Należy wykorzystać tu zarówno 200-lecie Uniwersytu, w roku bieżącym, jak i 200-lecie warszawskiej polonistyki, w roku 2018. W tym okresie przypadają też rocznice innych kierunków i instytutów. Przy tej okazji otwierają się mozliwości wyjścia poza jednostkę, a  nawet poza Wydział i Uniwersytet. Przyjęty na ten okres program obchodów jubileuszowych jest w pełni realny, należy go więc wykorzystać nie tylko ze względów naukowych, ale i w celach promocyjnych. 

8. Wszyscy wiemy, że działamy w określonych ramach prawnych i finansowych. Sytuacja prawna jest nam w znacznej mierze narzucana odgórnie, nasze możliwości wpływania na nią  są ograniczone, choć z możliwości odwoławczych (np. w sprawach kategoryzacji) staramy się i będziemy się starać, o ile zajdzie taka potrzeba, korzystać. Jeżeli chodzi o sytuację finansową, również w znacznej mierze zależymy od zewnętrznych źrodeł finansowania. Tu jednak mozliwości  naszych działań są nieco większe, zależą od umiejętności pozyskiwania dodatkowych środków (cieszy znaczny przyrost grantów w ostatnich latach) i od naszej gospodarności. Sytuacja finansowa Wydziału zdaje się być obecnie ustabilizowana. Pozwala to żywić nadzieję, że oprócz utrzymywania stabilnej sytuacji kadrowej, będzie można kontynuować pewne działania już wprowadzone, przede wszystkim w zakresie polityki osobowej – przez wykorzystanie mechanizmów projakościowych, jak i inwestycyjnej – w tym wypadku z udziałem funduszy pozawydziałowych.

            Swoją deklarację pozwolę sobie zakończyć w tonie, w jakim uczyniłem to przed czterema laty, w podobnej sytuacji. Otóż naczelną zasadą, jaka będzie przyświecać w pracy władz dziekańskich, o ile wolą Państwa przypadnie mi zadanie kierowania Wydziałem w następnej kadencji, będzie zasada szczerej i otwartej rozmowy, a w wypadku pojawiających się problemów, zasada negocjacji, nastawionych na rozwiązanie problemu w optymalnym horyzoncie czasowym, ku zadowoleniu wszystkich stron.

            W związku z okresem, w jakim wypadło mi skierować do Państwa niniejszą deklarację, pozwalam sobie przy tej okazji złożyć Państwu najlepsze życzenia Wesołych Świąt, w rodzinnej atmosferze spokoju i wypoczynku od trudów dnia powszedniego.

Kilka informacji o sobie

Urodziłem się w 1954 r. na Śląsku Cieszyńskim, co nie pozostało bez wpływu na moje zainteresowania badawcze.

Doktoryzowałem się w 1985 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskałem w 1994 roku, tytuł profesorski w roku 2002, stanowisko profesora zwyczajnego na UW w roku 2009.

Zajmuję się problematyką slawistyczną, głównie bohemistyczną, choć ostatnio też słowacystyczną, oraz, ze względów wyżej wymienionych, śląskoznawczą. Szczególnie interesuje mnie tematyka pogranicz. W badaniach, oprócz tradycyjnych narzędzi językoznawczych, staram się korzystać z metod socjolingwistycznych i kognitywnych. Jestem autorem ponad 100 publikacji naukowych, w tym 4 monografii autorskich i jednej we współautorstwie. Publikowałem w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Rosji, w Słowenii, w Macedonii, na Litwie, na Ukrainie, w Mołdawii, w Japonii. Recenzje moich prac ukazały się w Polsce, w Czechach, w Serbii, w Rumunii, w Bułgarii i na Węgrzech.

Brałem udział w konferencjach w Polsce, w Czechach, na Słowacji, w Słowenii, w Macedonii, w Bułgarii, w Rosji, na Litwie.

Wypromowałem 6 doktorów i 89 magistrów (od 2002 roku). Byłem recenzentem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniach profesorskich w Polsce, w Czechach i na Słowacji, w tych samych krajach recenzowałem też projekty grantowe.

Czlonkostwo w organizacjach naukowych (w wyborze)

 • Komitet Słowianoznawstwa PAN, wiceprzewodniczący Komitetu,
 • Komitet Językoznawstwa PAN,
 • Komisja Socjolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
 • Komisja Literackich Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów,
 • Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, członek Prezydium,
 • The Japan Society for the Study of Slavic Languages and Literatures,
 • Warszawskie Towarzystwo Naukowe, członek zwyczajny,
 • Sekcja Etnolingwistyczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN,
 • Sekcja Dialektologiczna przy Komitecie Językoznawstwa PAN

Doświadczenie organizacyjne, w kolejności chronologicznej: wicedyrektor Instytutu Slawistyki PAN (jedna kadencja), dyrektor Instytutu Slawistyki PAN (dwie kadencje), prodziekan  na Wydziale Polonistyki UW (dwie kadencje), dziekan Wydziału Polonistyki UW w bieżącej kadencji.