AKTUALNOŚCI

Kwalifikacje na studia częściowe 2019/2020 (wyjazdy w roku akademickim 2020/2021)

Harmonogram:

  • składanie dokumentów: 10.01.2020 – 07.02.2020
  • rozmowy kwalifikacyjne: 17.02.2020 – 21.02.2020 (pierwszy tydzień semestru letniego)

Dokumenty kwalifikacyjne

A. W formie tradycyjnej (wydruki składa się u p. Marty Jaworek, dziekanat pok. 120):

a) Formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne (do ściągnięcia ze strony Wydziału Polonistyki UW);

b) Ramowy plan studiów: lista zajęć za +/- 30 ECTS, które student chciałby zaliczyć na uczelni partnerskiej („lista życzeń").

UWAGA! Ramowy plan studiów układa się dla każdej z wybranych uczelni.

c) Kandydaci z MISH lub IHSD – zgoda koordynatora programu Erasmus swojej jednostki.

B. W postaci wniosku elektronicznego w USOSwebie:

UWAGA! Należy założyć wniosek wyłącznie dla uczelni priorytetowej!

Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na wyjazd w uczelni drugiego lub trzeciego wyboru, kandydatura zostanie przepięta przez dziekanat.

a) List motywacyjny uzasadniający wybór uczelni priorytetowej (jeśli dotyczy: również drugiego i trzeciego wyboru).

b) Ocena z egzaminu certyfikacyjnego lub egzaminu kierunkowego UW – jako potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez umowę łączącą Wydział z każdą uczelnią zadeklarowaną przez kandydata.

Uwaga! Jeżeli kandydat nie przystąpił do egzaminu certyfikacyjnego/kierunkowego, a posiada inne (określone w regulaminie) potwierdzenie znajomości języka, dołącza je do części wniosku składanego w dziekanacie.

c) Opinię pracownika naukowego Wydziału Polonistyki UW:

- studenci studiów I stopnia: opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień naukowy co najmniej doktora i nie jest członkiem komisji kwalifikacyjnej;

- studenci studiów II stopnia: opinię opiekuna naukowego (prowadzący seminarium lub proseminarium magisterskie, na które uczęszcza kandydat); jeżeli wyjazd planowany jest na semestr letni II roku studiów II stopnia, promotor pracy powinien zawrzeć w opinii pisemną zgodę na wyjazd w takim terminie;

- studenci studiów III stopnia: opinię opiekuna naukowego lub promotora;

d) dodatkowo studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki: opinia katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich;

e) dodatkowo studenci studiów I i II stopnia kierunku logopedia ogólna i kliniczna lub I stopnia logopedii szkolnej i dydaktyki polonistycznej: opinia kierownika Zakładu Logopedii i Emisji Głosu.

C. Inne:

1. Średnia ocen kandydatów studiujących na kierunku prowadzonym przez Wydział Polonistyki we wnioskach założonych w USOSwebie zostanie wyliczona przez dziekanat.

2. Kandydaci z innych kierunków, którzy ubiegają się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na zasadach „cudzej umowy", wszystkie dokumenty składają w formie tradycyjnej. Do wniosku dołączają również zaświadczenie o średniej ocen oraz pisemną zgodę koordynatora programu Erasmus+ swojej jednostki.

3. W uzasadnionych przypadkach przewodnicząca Komisji może wyrazić zgodę na złożenie całości wniosku w wersji tradycyjnej (wydruk).

 

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej w roku akademickim 2019/2020 (wyjazdy w roku akademickim 2020/2021)

  1. Przewodnicząca komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk.
  2. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich – dr Łukasz Książyk.
  3. Pełnomocnik dziekana ds. studenckich – dr Monika Kresa.
  4. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Marta Jaworek.
  5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Jerzy Stachowicz.
  6. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr hab. Rober Kulmiński.
  7. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Katarzyna Pietruczuk.
  8. Przedstawiciel Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW – Zuzanna Wasiak.