AKTUALNOŚCI

Kwalifikacje na studia częściowe (r. ak. 2016/2017 na r. ak. 2017/2018)

(zamieszczono 18.1.2017)

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).

Harmonogram:

  • składanie dokumentów do 6 lutego 2017
  • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między  20 a 24 lutego 2017 roku  (kandydaci zostaną poinformowani via e-mail)

Wymagane dokumenty

1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do terminowego złożenia wymienionych dokumentów:

A. W formie tradycyjnej:

a) formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne (dostępny na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW);

b) ramowy plan studiów, opracowany oddzielnie dla każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni na podstawie siatek zajęć dostępnych na stronach internetowych tych ośrodków;

c) dodatkowo kandydaci z MISH lub IHSD składają zgodę koordynatora programu Erasmus swojej jednostki.

B. W postaci wniosku elektronicznego w USOSwebie:

a) list motywacyjny zawierający informacje na temat wybranej uczelni (kandydat ma prawo wskazać oprócz uczelni pierwszego wyboru dwie uczelnie rezerwowe);

b) ocena z egzaminu certyfikacyjnego lub egzaminu kierunkowego jako potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez umowę łączącą Wydział z każdą uczelnią zadeklarowaną przez kandydata; w przypadku braku takiej oceny kandydat posiadający inne potwierdzenie znajomości języka określone w regulaminie dołącza je wniosku składanego w formie tradycyjnej;

c) odpowiednią opinię pracownika naukowego Wydziału Polonistyki UW:

- studenci studiów I stopnia: opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień naukowy co najmniej doktora i nie jest członkiem komisji kwalifikacyjnej;

- studenci studiów II stopnia: opinię opiekuna naukowego (prowadzący seminarium lub proseminarium magisterskie, na które uczęszcza kandydat); jeżeli wyjazd planowany jest na semestr letni II roku studiów II stopnia, promotor pracy powinien zawrzeć w opinii pisemną zgodę na wyjazd w takim terminie;

- studenci studiów III stopnia: opinię opiekuna naukowego lub promotora;

d) dodatkowo studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki: opinia katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich;

e) dodatkowo studenci studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach specjalności logopedycznej oraz kierunku logopedia ogólna i kliniczna: opinia kierownika Zakładu Logopedii i Emisji Głosu.

2. Średnia ocen każdego z kandydatów studiujących na kierunku prowadzonym przez Wydział Polonistyki UW lub jedną z jego jednostek zostanie wyliczona po zamknięci kwalifikacji internetowej zgodnie z zasadami liczenia średniej do dyplomu, o ile kandydat złoży wniosek elektroniczny w systemie USOSweb.

3. Kandydaci z innych kierunków, którzy ubiegają się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na zasadach „cudzej umowy", wszystkie dokumenty składają w formie tradycyjnej. Do wniosku dołączają również zaświadczenie o średniej ocen oraz pisemną zgodę koordynatora programu Erasmus+ swojej jednostki.

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej w roku akademickim 2016/2017

  1. Przewodniczący komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk.
  2. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich – dr Łukasz Książyk.
  3. Pełnomocnik dziekana ds. studenckich – dr Monika Kresa.
  4. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Marta Jaworek.
  5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Matylda Szewczyk.
  6. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr Rober Kulmiński.
  7. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Jan Kozłowski.
  8. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW.

UWAGA! Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji: http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji