AKTUALNOŚCI

Kwalifikacje na studia częściowe (r. ak. 2016/2017 na r. ak. 2017/2018)

(zamieszczono 18.1.2017)

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).

Harmonogram:

 • składanie dokumentów do 6 lutego 2017
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między  20 a 24 lutego 2017 roku  (kandydaci zostaną poinformowani via e-mail)

Wymagane dokumenty

1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do terminowego złożenia wymienionych dokumentów:

A. W formie tradycyjnej:

a) formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne (dostępny na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW);

b) ramowy plan studiów, opracowany oddzielnie dla każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni na podstawie siatek zajęć dostępnych na stronach internetowych tych ośrodków;

c) dodatkowo kandydaci z MISH lub IHSD składają zgodę koordynatora programu Erasmus swojej jednostki.

B. W postaci wniosku elektronicznego w USOSwebie:

a) list motywacyjny zawierający informacje na temat wybranej uczelni (kandydat ma prawo wskazać oprócz uczelni pierwszego wyboru dwie uczelnie rezerwowe);

b) ocena z egzaminu certyfikacyjnego lub egzaminu kierunkowego jako potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez umowę łączącą Wydział z każdą uczelnią zadeklarowaną przez kandydata; w przypadku braku takiej oceny kandydat posiadający inne potwierdzenie znajomości języka określone w regulaminie dołącza je wniosku składanego w formie tradycyjnej;

c) odpowiednią opinię pracownika naukowego Wydziału Polonistyki UW:

- studenci studiów I stopnia: opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień naukowy co najmniej doktora i nie jest członkiem komisji kwalifikacyjnej;

- studenci studiów II stopnia: opinię opiekuna naukowego (prowadzący seminarium lub proseminarium magisterskie, na które uczęszcza kandydat); jeżeli wyjazd planowany jest na semestr letni II roku studiów II stopnia, promotor pracy powinien zawrzeć w opinii pisemną zgodę na wyjazd w takim terminie;

- studenci studiów III stopnia: opinię opiekuna naukowego lub promotora;

d) dodatkowo studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki: opinia katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich;

e) dodatkowo studenci studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach specjalności logopedycznej oraz kierunku logopedia ogólna i kliniczna: opinia kierownika Zakładu Logopedii i Emisji Głosu.

2. Średnia ocen każdego z kandydatów studiujących na kierunku prowadzonym przez Wydział Polonistyki UW lub jedną z jego jednostek zostanie wyliczona po zamknięci kwalifikacji internetowej zgodnie z zasadami liczenia średniej do dyplomu, o ile kandydat złoży wniosek elektroniczny w systemie USOSweb.

3. Kandydaci z innych kierunków, którzy ubiegają się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na zasadach „cudzej umowy", wszystkie dokumenty składają w formie tradycyjnej. Do wniosku dołączają również zaświadczenie o średniej ocen oraz pisemną zgodę koordynatora programu Erasmus+ swojej jednostki.

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej w roku akademickim 2016/2017

 1. Przewodniczący komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk.
 2. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich – dr Łukasz Książyk.
 3. Pełnomocnik dziekana ds. studenckich – dr Monika Kresa.
 4. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Marta Jaworek.
 5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Matylda Szewczyk.
 6. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr Rober Kulmiński.
 7. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Jan Kozłowski.
 8. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW.

UWAGA! Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji: http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji

 

II tura kwalifikacji na zagraniczne studia częściowe – wyjazdy w roku akademickim 2016/2017

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło II turę (tzw. ogólnouniwersytecką) na zagraniczne studia częściowe w ramach puli niewykorzystanych miejsc. Studenci zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 proszeni są o zapoznanie się z regulaminem BWZ oraz o kontaktowanie się ze swoimi koordynatorami.

Studentom zakwalifikowanym w ramach tzw. II tury nie przysługują fundusze Erasmus+.

Uwaga! Kandydaci ubiegający się o wyjazd składają do BWZ podanie zaopiniowane przez koordynatora. Aby uzyskać taką opinię, kandydat powinien okazać odpowiedniemu koordynatorowi komplet dokumentów wymaganych przez BWZ, a ponadto:

 • wstępny ramowy program studiów na wybranej uczelni lub uczelniach;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów (co najmniej 3,51);
 • studenci, którzy wyjeżdżaliby w semestrze letnim roku dyplomowego – zgodę promotora / opiekuna naukowego;
 • studenci bałtystyki – pisemną zgodę na wyjazd koordynatora ds. wyjazdów studenckich, mgr Agnieszki Rembiałkowskiej.

Prosimy o zgłaszanie się na dyżury lub o kontaktowanie się poprzez e-mail z koordynatorami:

 • mgr Martą Jaworek – studenci Wydziału Polonistyki: filologii polskiej, logopedii, bałtystyki; doktoranci Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki;
 • dr Matyldą Szewczyk – studenci i doktoranci Instytutu Kultury Polskiej;
 • drem Robertem Kulmińskiego – studenci i doktoranci Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • drem Janem Kozłowskim – studenci i doktoranci Instytutu Filologii Klasycznej.

Aktualne informacje o dyżurach znajdują się tu: http://www.polon.uw.edu.pl/en/erasmus-

Załączniki:

 

Kwalifikacje na studia częściowe (r. ak. 2015/2016 na r. ak. 2016/2017)

(zamieszczono 23.12.2015)

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).

Harmonogram:

 • składanie dokumentów do 5 lutego 2016
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 18 a 20 lutego 2015 roku

Wymagane dokumenty

1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do terminowego złożenia wymienionych dokumentów:

a) formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne (dostępny na stronie internetowej Wydziału Polonistyki UW);

b) list motywacyjny zawierający informacje na temat wybranej uczelni (kandydat ma prawo wskazać oprócz uczelni pierwszego wyboru dwie uczelnie rezerwowe);

c) ramowy plan studiów, opracowany oddzielnie dla każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni na podstawie siatek zajęć dostępnych na stronach internetowych tych ośrodków;

d) potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez umowę łączącą Wydział z każdą uczelnią zadeklarowaną przez kandydata.

2. Studenci studiów I stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:

e) opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień naukowy co najmniej doktora i nie jest członkiem komisji kwalifikacyjnej;

f) wystawione przez sekcję toku studiów zaświadczenie o średniej ocen podane zgodnie z zasadami liczenia średniej do dyplomów.

3. Studenci studiów II stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:

g) opinię opiekuna naukowego (prowadzący seminarium lub proseminarium magisterskie, na które uczęszcza kandydat); jeżeli wyjazd planowany jest na semestr letni II roku studiów II stopnia, promotor pracy powinien zawrzeć w opinii pisemną zgodę na wyjazd w takim terminie;

h) dyplomową średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia potwierdzoną przez sekcję toku studiów; dziekańskiego na II roku studiów II stopnia – łączną średnią ze studiów I stopnia i odbytych lat studiów II stopnia;

4. Studenci studiów III stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo opinię opiekuna naukowego lub promotora.

5. Studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich.

6. Studenci studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach specjalności logopedycznej oraz kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz doktoranci Zakładu Logopedii i Emisji Głosu są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody kierownika Zakładu.

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej w roku akademickim 2015/2016

 1. Przewodniczący komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW.
 2. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich – dr Łukasz Książyk.
 3. Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych – dr Magdalena Trysińska.
 4. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Marta Jaworek.
 5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Matylda Szewczyk.
 6. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr Rober Kulmiński.
 7. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Jan Kozłowski.
 8. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW.

UWAGA! Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji: http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji

 

Erasmus+ - wyjazdy szkoleniowe pracowników STT

(zamieszczono 30.10.2015)

Ruszyła kwalifikacja na wyjazdy szkoleniowe pracowników niebędących nauczycielami (STT) w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe uniwersyteckie zasady wyjazdów można znaleźć tu: http://bwz.uw.edu.pl/wyjazdy-pracownikow-w-celach-szkoleniowych

Informacji dotyczące obowiązujących terminów zgłoszeń udzielają Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Wydziału. 

Szczegółowych informacji udziela wydziałowy koordynator ds. współpracy z zagranicą, pani Marta Jaworek.

 

Erasmus+ - wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich STA

(zamieszczono 30.10.2015)

Ruszyła kwalifikacja na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich (STT) w ramach programu Erasmus+.

Szczegółowe uniwersyteckie zasady wyjazdów można znaleźć tu: http://bwz.uw.edu.pl/dla-nauczycieli-akademickich-wyjazdy-dydaktyczne-sta

Informacji (m.in. dotyczących obowiązujących terminów zgłoszeń) udzielają Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Wydziału oraz koordynatorzy ds. programu Erasmus+.

 

II tura kwalifikacji

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło II turę (tzw. ogólnouniwersytecką) na zagraniczne studia częściowe w ramach puli niewykorzystanych miejsc. Studenci zainteresowani wyjazdem w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 proszeni są o zapoznanie się z regulaminem BWZ oraz o kontaktowanie się ze swoimi koordynatorami.

Studentom zakwalifikowanym w ramach tzw. II tury nie przysługują fundusze Erasmus+.

Uwaga! Kandydaci ubiegający się o wyjazd składają do BWZ podanie zaopiniowane przez koordynatora. Aby uzyskać taką opinię, kandydat powinien okazać odpowiedniemu koordynatorowi komplet dokumentów wymaganych przez BWZ, a ponadto:

 • wstępny ramowy program studiów na wybranej uczelni lub uczelniach;
 • zaświadczenie o średniej ocen ze wszystkich lat studiów (co najmniej 3,51);
 • studenci, którzy wyjeżdżaliby w semestrze letnim roku dyplomowego – zgodę promotora (opiekuna naukowego;
 • studenci bałtystyki – pisemną zgodę na wyjazd koordynatora ds. wyjazdów studenckich, mgr Agnieszki Rembiałkowskiej.

Prosimy o zgłaszanie się na dyżury lub o kontaktowanie się poprzez e-mail z koordynatorami:

 • mgr Anną Marią Czernow – studenci Wydziału Polonistyki: filologii polskiej, logopedii, bałtystyki; doktoranci Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki;
 • dr Matyldą Szewczyk – studenci i doktoranci Instytutu Kultury Polskiej;
 • drem Robertem Kulmińskiego – studenci i doktoranci Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej;
 • drem Janem Kozłowskim – studenci i doktoranci Instytutu Filologii Klasycznej.

Aktualne informacje o dyżurach znajdują się tu: http://www.polon.uw.edu.pl/en/erasmus-

Załączniki:

 

Kwalifikacje na studia częściowe

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu Erasmus+. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).
 

Harmonogram:

 • składanie dokumentów do 6 lutego 2015
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się między 18 a 20 lutego 2015 roku


Wymagane dokumenty

 1. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do terminowego złożenia wymienionych dokumentów:
  1. formularz zgłoszenia kandydatury studenta na częściowe studia zagraniczne [doc];
  2. list motywacyjny zawierający informacje na temat wybranej uczelni (kandydat ma prawo wskazać oprócz uczelni pierwszego wyboru dwie uczelnie rezerwowe);
  3. ramowy plan studiów, opracowany oddzielnie dla każdej ze wskazanych w liście motywacyjnym uczelni na podstawie siatek zajęć dostępnych na stronach internetowych tych ośrodków;
  4. zaświadczenie o byciu studentem wydane przez sekcję toku studiów kandydata;
  5. potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie określonym przez umowę łączącą Wydział z każdą uczelnią zadeklarowaną przez kandydata.
 2. Studenci studiów I stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:
  1. dwie opinie pracowników naukowych Wydziału, którzy mają stopień naukowy co najmniej doktora i nie są członkami komisji kwalifikacyjnej;
  2. wystawione przez sekcję toku studiów zaświadczenie o średniej ocen podane zgodnie z zasadami liczenia średniej do dyplomów.
 3. Studenci studiów II stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:
  1. opinię pracownika naukowego Wydziału, który ma stopień co najmniej doktora i nie jest członkiem komisji;
  2. opinię opiekuna naukowego (promotora pracy magisterskiej); jeżeli wyjazd planowany jest na semestr letni II roku studiów II stopnia, promotor pracy powinien zawrzeć w opinii pisemną zgodę na wyjazd w takim terminie;
  3. dyplomową średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia potwierdzoną przez sekcję toku studiów; studenci powtarzający I rok studiów II stopnia lub kwalifikujący się w trakcie trwającego urlopu dziekańskiego na II roku studiów II stopnia – łączną średnią ze studiów I stopnia i odbytych lat studiów II stopnia;
 4. Studenci studiów III stopnia są zobowiązani złożyć dodatkowo:
  1. opinię opiekuna naukowego lub promotora;
  2. zgodę kierownika studiów doktoranckich (formularz punkt VI);
  3. zgodę dyrektora Jednostki, w której odbywają studia doktoranckie.
 5. Studenci studiów I lub II stopnia prowadzonych przez Katedrę Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody katedralnego koordynatora ds. wyjazdów studenckich (formularz punkt V).
 6. Studenci studiów I i II stopnia prowadzonych w ramach specjalności logopedycznej oraz kierunku logopedia ogólna i kliniczna oraz doktoranci Zakładu Logopedii i Emisji Głosu są zobowiązani do uzyskania pisemnej zgody kierownika Zakładu (formularz punkt V).

Harmonogram:

 • składanie dokumentów do 6 lutego 2014
 • rozmowy odbędą kwalifikacyjne w ciągu pierwszych dwóch tygodni po feriach zimowych (18.02.2015 – 27.02.2015; dokładne terminy zostaną podane wkrótce).

Pełny skład komisji kwalifikacyjnej w roku akademickim 2014/2015

 1. Przewodniczący komisji, Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą – dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW.
 2. Prodziekan Wydziału Polonistyki ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich – dr Łukasz Książyk.
 3. Pełnomocnik dziekana ds. studiów niestacjonarnych – dr Magdalena Trysińska.
 4. Wydziałowy koordynator ds. mobilności – mgr Anna Czernow.
 5. Koordynator ds. mobilności Instytutu Kultury Polskiej – dr Matylda Szewczyk.
 6. Koordynator ds. mobilności Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej – dr Rober Kulmiński.
 7. Koordynator ds. mobilności Instytutu Filologii Klasycznej – dr Jan Kozłowski.
 8. Przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW – Małgorzata Kamińska.
 9. Sekretarz komisji – mgr Marta Jaworek.

UWAGA! Kandydaci są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem kwalifikacji: http://www.polon.uw.edu.pl/zasady-kwalifikacji