System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Misją Wydziału Polonistyki jest rozwijanie wiedzy o literaturze, kulturze polskiej i języku polskim, z uwzględnieniem wielokulturowej tradycji i historii Europy oraz wiedzy o kulturach i językach obcych, w szczególności krajów słowiańskich oraz Litwy i Łotwy. Ważnym elementem kształcenia jest także nauczanie z zakresu logopedii oraz kształcenie cudzoziemców w zakresie języka polskiego i kultury polskiej. Z misją tą związana jest koncepcja kształcenia. Studia prowadzone na Wydziale – choć wielodziedzinowe oraz prowadzone w różnych formach na różnych poziomach kwalifikacji – skupiają się na zagadnieniach językoznawczych, literaturoznawczych i kulturoznawczych; wyposażyć powinny absolwentów w specjalistyczne kompetencje badawcze, językowe, redakcyjne, pisarskie, komparatystyczne, translatorskie, medialne oraz umiejętność prowadzenia międzykulturowego dialogu. Wszystkie kierunki studiów na Wydziale umożliwić powinny zdobycie umiejętności popularyzatorskich, animacyjnych bądź nauczycielskich. Wydział Polonistyki stawia sobie za cel kształcenie kadr dla instytucji rządowych, samorządowych, oświatowych, pozarządowych, wydawnictw, szeroko rozumianych mediów oraz ośrodków działających w sferze współpracy międzykulturowej.

System zapewniania jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki gwarantuje sprawny i zorganizowany przebieg procesu dydaktycznego oraz ciągłą ocenę treści programowych i procedur formalnych w zmieniających się warunkach społeczno-instytucjonalnych.

 

RAPORT SAMOOCENY: SLAWISTYKA

W związku z postanowieniami uchwały nr 580/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2023/2024 przygotowany został raport samooceny organizowanego na Wydziale Polonistyki kierunku slawistyka.

RAPORT SAMOOCENY: FILOLOGIA BAŁTYCKA

W związku z postanowieniami uchwały nr 580/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2023/2024 przygotowany został raport samooceny organizowanego na Wydziale Polonistyki kierunku filologia bałtycka.

RAPORT SAMOOCENY: FILOLOGIA POLSKA 

W związku z postanowieniami uchwały nr 580/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2023/2024 przygotowany został raport samooceny organizowanego na Wydziale Polonistyki kierunku filologia polska.

 

NAJWAŻNIEJSZE UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ
(więcej w 
Dzienniku Rad Dydaktycznych)

wszystkie kierunki studiów (uchwały i wybrane zarządzenia KJD):

 • Uchwała nr 141 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie propozycji zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki (URD nr 141 z 2023 r.); łączy się z zarządzeniem nr 20 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2023 r. poz. 143)
 • Uchwała nr 170 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dotyczących korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia na Wydziale Polonistyki (DRD z 2024 r. poz. 4)
 • Zarządzenie nr 25 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ustalenia limitów liczebności grup w ramach poszczególnych typów zajęć dydaktycznych na kierunkach organizowanych przez Wydział Polonistyki (DWPL z 2022 r. poz. 139)

filologia bałtycka:

 • Uchwała nr 17 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka (DRD z 2020 r. poz. 163)
 • Uchwała nr 26 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka (DRD z 2020 r. poz. 567)
 • Uchwała nr 26 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku filologia bałtycka (DRD z 2021 r. poz. 184)
 • Uchwała nr 94 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 31 stycznia 2023 r.sprawie uchwalenia Zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku filologia bałtycka (DRD z 2023 r. poz. 2)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • Uchwała nr 18 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (DRD z 2020 r. poz. 164)
 • Uchwała nr 27 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (DRD z 2020 r. poz. 568)
 • Uchwała nr 27 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (DRD z 2021 r. poz. 185)
 • Uchwała nr 95 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (DRD z 2023 r. poz. 3)

filologia polska:

 • Uchwała nr 19 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska (DRD z 2020 r. poz. 165)
 • Uchwała nr 25 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów: przez studenta na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska (DRD z 2020 r. poz. 166)
 • Uchwała nr 28 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska (DRD z 2020 r. poz. 569)
 • Uchwała nr 28 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska (DRD z 2021 r. poz. 186)
 • Uchwała nr 82 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie zawodowych praktyk studenckich [w zakresie przygotowania psychologiczno pedagogicznego oraz przygotowania dydaktycznego] (DRD z 2022 r. poz. 21)
 • Uchwała nr 96 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku filologia polska (DRD z 2023 r. poz. 4)

filologia polskiego języka migowego:

 • Uchwała nr 20 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego (DRD z 2020 r. poz. 170)
 • Uchwała nr 29 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego (DRD z 2020 r. poz. 570)

kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:

 • Uchwała nr 21 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (DRD z 2020 r. poz. 167)
 • Uchwała nr 30 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (DRD z 2020 r. poz. 571)

logopedia ogólna i kliniczna:

 • Uchwała nr 22 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo –wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna (DRD z 2020 r. poz. 168)
 • Uchwała nr 31 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna (DRD z 2020 r. poz. 572)
 • Uchwała nr 29 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna (DRD z 2021 r. poz. 187)
 • Uchwała nr 97 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku logopedia ogólna i kliniczna (DRD z 2023 r. poz. 5)

slawistyka:

 • Uchwała nr 23 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo –wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku slawistyka (DRD z 2020 r. poz. 169)
 • Uchwała nr 32 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku slawistyka (DRD z 2020 r. poz. 573)

sztuka pisania:

 • Uchwała nr 24 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I stopnia na kierunku sztuka pisania (DRD z 2021 r. poz. 182)
 • Uchwała nr 25 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I stopnia na kierunku sztuka pisania (DRD z 2021 r. poz. 183) [obowiązuje do 30.09.2024 r.]
 • Uchwała nr 30 Rady Dydaktycznej Dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach I stopnia na kierunku sztuka pisania (DRD z 2021 r. poz. 188)
 • Uchwała nr 98 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku sztuka pisania (DRD z 2023 r. poz. 6)
 • Uchwała nr 175 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku sztuka pisania (DRD z 2024 r. poz. 14) [obowiązuje od 1.10.2024 r.]

sztuki społeczne:

 • Uchwała nr 24 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne (DRD z 2020 r. poz. 171); akt archiwalny – stracił moc na podstawie uchwały nr 133 RD z 27 czerwca 2023 r.
 • Uchwała nr 33 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne (DRD z 2020 r. poz. 574)
 • Uchwała nr 31 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zasad monitorowania jakości praktyk zawodowych na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne (DRD z 2021 r. poz. 190)
 • Uchwała nr 99 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Zasad odbywania praktyk zawodowych na kierunku sztuki społeczne (DRD z 2023 r. poz. 7)
 • Uchwała nr 133 Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuka pisania, sztuki społeczne z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne (DRD z 2023 r. poz. 20)

 

INFORMACJE ARCHIWALNE

Sprawozdania

Załączniki