System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie limitów w grupach zajęciowych

Na podstawie par. 1, ust. 9 pkt 3 załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy na Uniwersytecie Warszawskim Planowanie, ustalanie wymiaru oraz zasady rozliczenia godzin dydaktycznych (pensum) nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Warszawskim, po zasięgnięciu opinii Rady Dydaktycznej, ustalam następujące limity w grupach zajęciowych:

1. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunkach studiów: filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo - wiedza o kulturze, sztuki społeczne:

 • ćwiczenia: 10-25 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 20 osób na studiach I stopnia i 15 osób na studiach II stopnia),
 • konwersatoria/warsztaty: 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób,
 • seminaria licencjackie: 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • seminaria magisterskie: 5-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 10 osób);

2. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów: logopedia ogólna i kliniczna:

 • ćwiczenia: 8-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 18 osób),
 • konwersatoria 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 18 osób),
 • warsztaty: 5-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS dla warsztatów: 12 osób),
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób,
 • seminaria licencjackie: 5-20 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • seminaria magisterskie: 5-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 10 osób);

3. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • ćwiczenia: 5-25 osób (studia I stopnia); 2-20 osób (studia II stopnia),
 • konwersatoria/warsztaty: 5-20 osób (studia I stopnia); 2-20 osób (studia II stopnia),
 • wykłady: nie mniej niż 10 osób,
 • seminaria licencjackie: 3-15 osób, 
 • seminaria magisterskie: 2-15 osób;

4. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów slawistyka:

 • ćwiczenia: 4-20 osób,
 • konwersatoria/warsztaty: 4-20 osób (studia I stopnia); 2-12 osób (studia II stopnia)
 • wykłady: nie mniej niż 5 osób,
 • seminaria licencjackie: 5-12 osób,
 • seminaria magisterskie: 3-8 osób,
 • tutoring: maksymalnie 2 osoby;

5. limit miejsc w grupach zajęciowych na kierunku studiów filologia bałtycka:

 • ćwiczenia: 2-25 osób,
 • konwersatoria/warsztaty: 2-25 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 15 osób),
 • wykłady: 2-35 osób,
 • seminarium licencjackie: 2-15 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 10 osób),
 • seminarium magisterskie: 2-10 osób (rekomendowany maksymalny limit w USOS: 8 osób).

Decyzję o liczebności grup, w których liczba studentów jest zbyt mała lub zbyt duża, podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej po zasięgnięciu opinii dyrektora instytutu/kierownika katedry, któremu podlega merytoryczna opieka nad przedmiotem.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

dr Łukasz Książyk

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Cele systemu zapewniania jakości kształcenia i jego podstawy prawne Celem wprowadzenia systemu zapewniania jakości na Wydziale Polonistyki jest uporządkowanie i udoskonalenie zasad organizacji dydaktyki oraz nadanie charakteru cyklicznego i procesualnego namysłowi nad treściami kształcenia, sposobami ich przekazu oraz metodami oceniania osiągniętych efektów kształcenia. Zasady sformułowane w niniejszym dokumencie nie powielają regulacji zawartych w wymienionych poniżej aktach prawnych wyższego rzędu, a stanowią ich dopełnienie.

Misją Wydziału Polonistyki jest rozwijanie wiedzy o literaturze, kulturze polskiej i języku polskim, z uwzględnieniem wielokulturowej tradycji i historii Europy oraz wiedzy o kulturach i językach obcych, w szczególności krajów słowiańskich oraz Litwy i Łotwy. Ważnym elementem kształcenia jest także nauczanie z zakresu logopedii oraz kształcenie cudzoziemców w zakresie języka polskiego i kultury polskiej. Z misją tą związana jest koncepcja kształcenia...

Czytaj więcej...

Akty prawne

filologia polska

 • UCHWAŁA NR 19 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska [PDF]
 • UCHWAŁA NR 25 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie szczegółowych kryteriów zmiany formy odbywania studiów przez studenta na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska [PDF]
 • UCHWAŁA NR 28 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia polska [PDF]

filologia bałtycka:

 • UCHWAŁA NR 17 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka [PDF]
 • UCHWAŁA NR 26 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia bałtycka [PDF]

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:

 • UCHWAŁA NR 18 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie [PDF]
 • UCHWAŁA NR 27 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie [PDF]

kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:

 • UCHWAŁA NR 21 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze [PDF]
 • UCHWAŁA NR 30 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze [PDF]

logopedia ogólna i kliniczna:

 • UCHWAŁA NR 22 RADY DYDAKTYCZNEJDLA KIERUNKÓW STUDIÓWFILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO –WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNEz dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna [PDF]
 • UCHWAŁA NR 31 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna [PDF]

slawistyka:

 • UCHWAŁA NR 23 RADY DYDAKTYCZNEJDLA KIERUNKÓW STUDIÓW: FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO –WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNEz dnia 27k wietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach I i II stopnia na kierunku slawistyka [PDF]
 • UCHWAŁA NR 32 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach I i II stopnia na kierunku slawistyka [PDF]

filologia polskiego języka migowego:

 • UCHWAŁA NR 20 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego [PDF]
 • UCHWAŁA NR 29 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach II stopnia na kierunku filologia polskiego języka migowego [PDF]

sztuki społeczne:

 • UCHWAŁA NR 24 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad dyplomowania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne [PDF]
 • UCHWAŁA NR 33 RADY DYDAKTYCZNEJ DLA KIERUNKÓW STUDIÓW:  FILOLOGIA BAŁTYCKA, FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, FILOLOGIA POLSKA, FILOLOGIA POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO, KULTUROZNAWSTWO – WIEDZA O KULTURZE, LOGOPEDIA OGÓLNA I KLINICZNA, SLAWISTYKA, SZTUKI SPOŁECZNE z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania na studiach II stopnia na kierunku sztuki społeczne [PDF]

 

Sprawozdania

Załączniki