O WYDZIALE POLONISTYKI

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku.

Dzieje warszawskiej polonistyki są ściśle związane z historią Uniwersytetu Warszawskiego, a jej początki sięgają drugiej dekady XIX wieku. Uczelnia powstała dzięki inicjatywie literatów: Stanisława Kostki Potockiego i Stanisława Staszica. Do grona pierwszych wykładowców uniwersyteckich należeli wybitni poeci – Kazimierz Brodziński i Ludwik Osiński – a  także znakomity leksykograf Samuel Bogumił Linde.

W pierwszym trzydziestoleciu XX wieku na Wydziale Historyczno-Filologicznym UW wykładali tak zasłużeni dla polskiej kultury profesorowie, jak Jan Baudouin de Coutrenay, Stanisław Szober, Witold Doroszewski, Józef Ujejski, Juliusz Kleiner, Wacław Borowy, Julian Krzyżanowski, Zofia Szmydtowa, Tadeusz Zieliński, Kazimierz Kumaniecki czy Adam Krokiewicz.

Nie sposób wymienić nazwisk wszystkich wybitnych uczonych związanych z powojenną historią Wydziału. Byli wśród nich literaturoznawcy, językoznawcy, filologowie klasyczni, kulturoznawcy i slawiści, walnie współtworzący oblicze polskiej kultury i nauki.

Mimo wymuszonej przez wypadki dziejowe wieloletniej przerwy w funkcjonowaniu w wieku XIX, działalności podziemnej w okresie II wojny światowej i zawirowań trudnych lat powojennych – polonistyka warszawska wykształciła wiele pokoleń studentów i absolwentów, wśród których znajdują się liczni poeci, pisarze, dziennikarze i politycy.

W historii Wydziału zapisały się trwale nazwiska Jana Lechonia, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Gajcego, Andrzeja Trzebińskiego i Tadeusza Borowskiego. W ostatnich dekadach XX wieku do grona znakomitych studentów polonistyki warszawskiej należało wielu twórców współczesnego życia artystyczno-literackiego - m.in. Wojciech Młynarski, Maciej Zembaty, Magda Umer, Jacek Kaczmarski, Muniek Staszczyk czy twórcy Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Obecnie Wydział Polonistyki jest jednym z największych wydziałów filologicznych w Polsce, od lat utrzymującym się w czołówce krajowych rankingów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i nadążając za wymogami rynku pracy, Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji zawodowych. Dzięki tej strategii absolwenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą podejmować pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w prasie, w mediach i w instytucjach kultury.

Wśród pracowników Wydziału są wybitni naukowcy, reprezentujący wiele dziedzin współczesnej humanistyki. Wykładowcy Wydziału Polonistyki uczestniczą w międzynarodowym życiu naukowym, współpracują z największymi wydawnictwami w kraju, są autorami słowników i podręczników, a także ekspertami w audycjach telewizyjnych i w programach radiowych.

DLACZEGO WARTO U NAS STUDIOWAĆ?

Studia na Wydziale Polonistyki łączą szacunek do tradycji z przygotowaniem do wyzwań, które stawia współczesny świat. To wspaniała przygoda intelektualna, umożliwiająca poszerzenie horyzontów humanistycznych i zdobycie orientacji w kierunkach, w jakich rozwija się współczesna nauka. To także okazja do znalezienia się w elitarnym gronie absolwentów jednej z najlepszych uczeni w kraju.

Studenci Wydziału Polonistyki mają możliwość:

Wydział Polonistyki jest wyposażony w udogodnienia techniczne, umożliwiające podjęcie studiów osobom niepełnosprawnym.

Nie pozwól, by o Twoim losie zadecydował przypadek. Zainwestuj w swoją przyszłość i podejmij studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego!

OFERTA DYDAKTYCZNA WYDZIAŁU

 1. Filologia polska (studia I i II stopnia)

specjalności na studiach I stopnia:

 • specjalność literaturoznawczo-językoznawcza
 • specjalność literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej

moduły kształcenia na studiach II stopnia (do wyboru):

 • tradycja i nowoczesność
 • komparatystyka

specjalizacje zawodowe

 • edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów (studia I stopnia)
 • filologia dla mediów (studia I stopnia)
 • glottodydaktyczna (studia I stopnia)
 • translatorska (studia I stopnia)
 • nauczycielska (studia I stopnia z możliwością kontynuacji na studiach II stopnia)
 • prosty język i przyjazna komunikacja (studia II stopnia)
 1. Filologia bałtycka (studia I i II stopnia)
 2. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (studia I i II stopnia)

fakultatywna specjalizacja zawodowa na studiach II stopnia:

 • specjalizacja nauczycielska
 1. Filologia polskiego języka migowego (studia II stopnia)
 2. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze (studia I i II stopnia)

fakultatywna specjalizacja zawodowa na studiach II stopnia:

 • specjalizacja kultura wizualna
 1. Logopedia ogólna i kliniczna (studia I i II stopnia)
 2. Slawistyka (studia I i II stopnia)

specjalności na studiach I i II stopnia:

 • specjalność bohemistyka
 • specjalność bułgarystyka
 • specjalność kroatystyka
 • specjalność serbistyka
 • specjalność słowacystyka
 • specjalność słowenistyka
 1. Sztuka pisania (studia I i II stopnia)
 2. Sztuki społeczne (studia II stopnia)

Wydział Polonistyki organizuje też kształcenie pozwalające na uzyskanie mikrokwalifikacji na studiach podyplomowych.