STUDIA II STOPNIA 2019/2020

WAŻNE INFORMACJE O REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK 2019/2020

 1. Najważniejsze, aby w odpowiednim terminie zarejestrować się na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: irk.uw.edu.pl

Warto wcześniej bardzo dokładnie przeczytać zasady rekrutacji na studia, jakie obowiązują na poszczególne kierunki.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Należy dokładnie wypełnić wszystkie pola na swoim koncie rekrutacyjnym.

      Podczas rejestracji należy uważnie czytać wszystkie polecenia i wskazówki!

UWAGA! W przypadku jakichkolwiek problemów  na etapie rejestracji w systemie należy kontaktować się bezpośrednio z centralnym Biurem ds. Rekrutacji UW:

       http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/kontakt/

 1. Jeśli kandydat został zakwalifikowany na studia, musi złożyć -  w wyznaczonym terminie i najlepiej osobiście wszystkie wymagane dokumenty w siedzibach komisji rekrutacyjnych:
 1. kandydaci na studia na kierunki: filologia polska, filologia bałtycka, filologia polskiego języka migowego oraz logopedia ogólna i kliniczna składają dokumenty w gmachu głównym Wydziału Polonistyki UW (budynek na terenie kampusu centralnego, po prawej stronie Pałacu Kazimierzowskiego, sala nr 6 na parterze; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na studia na kierunek kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, a także sztuki społeczne składają dokumenty w siedzibie Instytutu Kultury Polskiej UW (budynek na terenie kampusu centralnego, dawny Szpital św. Rocha; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28)
 1. kandydaci na kierunek slawistyka składają dokumenty w siedzibie Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW (budynek na terenie kampusu centralnego za Auditorium Maximum; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 2. kandydaci na kierunek filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie składają dokumenty w siedzibie Instytutu Filologii Klasycznej UW (budynek obok kościoła św. Krzyża, drugie piętro, ul. Krakowskie Przedmieście 1)

WSZYSTKIE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA należy kierować na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl

DOKUMENTY WYMAGANE OD KANDYDATÓW NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Uwaga! Dokumenty wymienione na stronie IRK* uprzejmie prosimy dostarczyć zarówno w wersji oryginalnej, jak i w kopii (ksero). Przyśpieszy to procedurę rekrutacyjną

* oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą

 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU NA STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)  DLA NIEPOLONISTÓW - szczegółowe informacje

Egzamin dla kandydatów na studia II stopnia (magisterskie), którzy nie ukończyli studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku filologia polska,  składa się z dwóch części i obejmuje zagadnienia z następujących przedmiotów: historia literatury polskiej od średniowiecza do roku 1918, poetyka (teoria wiersza), kultura języka polskiego (wraz z elementami leksykologii) oraz gramatyka opisowa języka polskiego. Egzamin ma formę pisemną i trwa 90 minut.

Część pierwsza składa się z dwudziestu pytań – zarówno otwartych, jak i zamkniętych (testowych) – z poetyki oraz historii literatury i kultury polskiej od średniowiecza do 1918 roku.

Ta część egzaminu sprawdza wiedzę z zakresu budowy wiersza polskiego i zasad poetyki klasycznej. Pozwala także ocenić umiejętności analizy utworów poetyckich i prozatorskich pod względem formalnym (narracja, środki poetyckiego wyrazu, fabuła, akcja, wątek, rodzaje i gatunki literackie itp.) oraz sprawdzić orientację w dziejach literatury polskiej, znajomość najważniejszych i najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych epok dzieł i ich twórców, a także ważnych z punktu widzenia rozwoju kultury pojęć i terminów.

Pomoc w powtórzeniu i utrwaleniu wymaganego materiału mogą stanowić książki:

 • M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, „Zarys teorii literatury", Warszawa 1972 (lub wydania późniejsze);
 • A.Kulawik, „Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego", Kraków 1994 (lub wydanie wcześniejsze);
 • B.Chrząstowska, S. Wysłouch, „Poetyka stosowana", Warszawa 1978 (lub inne wydania);
 • T. Witczak, „Literatura Średniowiecza", Warszawa 1990;
 • J. Ziomek, „Literatura Odrodzenia", Warszawa 1987;
 • C.Hernas, „Literatura baroku", Warszawa 1987;
 • M. Klimowicz, „Literatura Oświecenia", Warszawa 1988;
 • A.Witkowska, „Literatura romantyzmu", Warszawa 1986;
 • H. Markiewicz, „Literatura pozytywizmu", Warszawa 1986;
 • M. Podraza-Kwiatkowska, „Literatura Młodej Polski", Warszawa 1992;
 • J. Pelc, „Literatura renesansu w Polsce", Warszawa 1994;
 • „Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu", pod red. J. Pietrusiewiczowej, Warszawa 1979 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok)", pod red. T. Michałowskiej, Warszawa 1998 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiego oświecenia", pod red. T. Kostkiewiczowej, Warszawa 1996 (lub inne wydania);
 • „Słownik literatury polskiej XIX wieku", pod red. J. Bachórza, A. Kowalczykowej, Wrocław 1991 (lub inne wydania).

Część druga składa się z dwudziestu pytań i zadań z  gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka i poprawności językowej oraz frazeologii.

Przygotowując się do tej części egzaminu, warto powtórzyć zagadnienia   z fonetyki, fleksji, składni i słowotwórstwa oraz utrwalić wiadomości dotyczące ortografii; część zadań dotyczyć także będzie rozumienia  i wykorzystania związków frazeologicznych.

Materiałami pomocniczymi w przygotowaniach do części językoznawczej mogą być m.in. poniższe publikacje:

 • „Nauka o języku dla polonistów", pod red. S. Dubisza, Warszawa 2002 (lub wcześniejsze wydania);
 • T. Karpowicz, „Gramatyka języka polskiego: zarys", Warszawa 1999;
 • „Gramatyka na bardzo dobry", oprac. K. Gierymski, Warszawa 1992.

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Polonistyki przypomina o następujących terminach dla kandydatów na filologię polską, filologię bałtycką, logopedię szkolną z dydaktyką polonistyczną, filologię polskiego języka migowego:
 • I termin przyjmowania dokumentów na studia II stopnia: 25-26 września 2019, godz. 10:00-15:00, s. 6
 • II termin przyjmowania dokumentów na studia II stopnia: 27, 30 września 2019, godz. 10:00-14:00, s. 6

 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (dla kierunków: filologia polska, logopedia, filologia polskiego języka migowego, bałtystyka) dyżuruje w dniach: 15 - 19 lipca w godz. 11:00 - 14:00 w sali nr 6 w gmachu głównym Wydziału Polonistyki.

W tym czasie możliwy jest także kontakt telefoniczny z Komisją (tel. 22-55-20-823). W innych terminach prosimy o kontakt mailowy (rekrut.polon@uw.edu.pl) lub za pomocą systemu IRK.
 
Wszystkim kandydatom przypominamy o konieczności wgrania do systemu IRK zdjęcia zgodnego z wytycznymi opisanymi w systemie.

Komisja rekrutacyjna dla kierunków: kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne dyżuruje w dniach: 19 czerwca w godz. 12.00-13.00, 26 czerwca w godz. 14.00-15.00, 3 lipca w godz. 9.00-10.00 oraz 11 lipca w godz. 15.00-16.00 w budynku Instytutu Kultury Polskiej, pokój nr 04, tel. 22 55-20-884.

Komisja rekrutacyjna dla kierunku slawistyka dyżuruje w dniach: 28 czerwca w godz. 11.30-12.30 oraz 2 lipca w godz. 12.00-13.00 w budynku Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, pokój nr 6, tel. 22 55-20-619.

Komisja rekrutacyjna dla kierunków filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie dyżyruje w dniach: 28 czerwca w godz. 12.00-14.00 oraz 2 lipca w godz. 12.00-14.00 w budynku Instytutu Filologii Klasycznej (ul. Krakowskie Przedmieście 1), pok. 112, tel. 22 55-20-166.