OGŁOSZENIA

Instrukcja na egzaminy ustne

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do egzaminów ustnych wykorzystujemy platformę Google Meet. Zarówno student, jak i egzaminator muszą mieć:

 • urządzenia wyposażone w sprawnie działające mikrofon, kamerę i głośniki (słuchawki). Może to być: komputer stacjonarny, laptop, smartfon lub tablet;
 • przeglądarkę internetową (zalecana Google Chrome);
 • łącze internetowe umożliwiające transmisję wideo;
 • adres mailowy zarejestrowany w domenie UW.

PRZEBIEG EGZAMINU

1. Co najmniej kilkanaście minut przed wyznaczonym terminem egzaminu należy uruchomić urządzenie, przeglądarkę, sprawdzić łącze internetowe i zalogować się do swojej skrzynki mailowej w domenie UW (egzaminatorzy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl). Studenci powinni mieć przy sobie legitymacje studenckie na wypadek konieczności dodatkowego sprawdzenia tożsamości.

2. Egzamin może przebiegać w następujących wariantach:

a. Studenci zapisywali się na egzamin za pomocą Kalendarza Google na konkretną godzinę: W momencie zapisu system wygenerował link do spotkania w Google Meet. Informacja o tym została przesłana na adres mailowy, wykorzystywany podczas zapisów. Kilka minut przed wyznaczonym terminem egzaminu należy kliknąć w link przekierowujący do Google Meet.

b. Studenci zapisywali się na egzamin za pomocą zapisów w USOS lub bezpośrednio u egzaminatora na konkretną godzinę: Nie wcześniej niż o godzinie, na którą student zapisał się na egzamin, egzaminator wyśle na adres mailowy studenta mail z linkiem do spotkania w Google Meet. Należy na niego kliknąć.

c. Studenci zapisywali się na egzamin na jedną godzinę: Studenci będą przystępować do egzaminu w kolejności podanej w systemie USOS. Faktyczna godzina rozpoczęcia egzaminu zależy więc od czasu trwania wcześniejszych egzaminów. Bardzo prosimy o sprawdzanie skrzynki mailowej – na Państwa adres egzaminator wyśle link do spotkania w Google Meet. Należy na niego kliknąć.

3. Po kliknięciu na link przekierowujący do spotkania w Google Meet należy:

a. kliknąć przycisk „Dołącz do spotkania";

b. wyrazić zgodę na udostępnienie obrazu z kamery i dźwięku z mikrofonu;

c. poczekać na egzaminatora, który zaakceptuje prośbę o dołączenie do spotkania.

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy ustne są nagrywane (link do informacji o przetwarzaniu danych osobowych podczas egzaminów zdalnych). Dodatkowo z każdego egzaminu sporządzany jest protokół. Nagrania są przechowywane przez egzaminatorów 14 dni i udostępnianie wyłącznie kierownikowi jednostki dydaktycznej na jego prośbę.


 

Informacje dotyczące organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2020

 

UCHWAŁA NR 4
RADY KOORDYNACYJNEJ ds. CERTYFIKACJI BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 18 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020 ze względu na obostrzenia sanitarne związane z sytuacją pandemii


Na podstawie § 1 ust. 2 Regulaminu Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej (tekst jednolity: Monitor UW z 2011 r. poz. 232) Rada Koordynacyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Rekomenduje się, ze względów bezpieczeństwa, przesunięcie egzaminu, o ile nie jest on obowiązkowy, na kolejny rok akademicki.

§ 2

W sesji letniej 2020 przyjmuje się dwie formy zrealizowania obowiązku egzaminu z języka obcego:

 1. egzamin ustny przeprowadzany zdalnie, który pozwala studentowi na ukończenie studiów, ale nie umożliwia zdobycia certyfikatu biegłości językowej.
  a) ta forma jest możliwa wyłącznie dla studentów, którzy muszą w tym roku akademickim zrealizować obowiązek egzaminu z języka obcego.
  b) certyfikat biegłości językowej będzie nadal możliwy do uzyskania w kolejnym roku akademickim pod warunkiem przystąpienia do pełnej formuły egzaminu certyfikacyjnego (część pisemna i ustna) oraz posiadania statusu studenta UW. Osoby takie dostaną bezpłatny żeton niezbędny podczas rejestracji na egzamin. W szczególnych przypadkach decyzję o przyznaniu żetonu podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW.
 2. stacjonarny egzamin pisemny w warunkach reżimu sanitarnego oraz egzamin ustny prowadzony zdalnie.
  a) ta formuła, ponieważ obejmuje obie części egzaminu certyfikacyjnego, umożliwia zdobycie certyfikatu;
  b) w wypadku egzaminów z języków innych niż j. angielski B2 mogą z niej skorzystać wszyscy studenci.


§ 3

Egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 – niezależnie od wyboru formuły - jest dostępny wyłącznie dla studentów III roku studiów licencjackich oraz III, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich.

§ 4

Pozostałe egzaminy (w tym j. angielski na innych niż B2 poziomach) są dostępne dla studentów wszystkich lat zgodnie z ofertą egzaminacyjną.

§ 5

Student wybiera jedną formę zdawania egzaminu, rejestruje się na nią w podanym terminie rejestracji i przystępuje do egzaminu w wyznaczonym terminie. Wybór formy egzaminu jest ostateczny i obowiązuje studenta bezwarunkowo.

§ 6

Kandydaci zewnętrzni nie mogą przystępować do egzaminów z języków obcych w sesji letniej i jesiennej 2019/2020.

§ 7

 1. Rada Koordynacyjna uchwala zasady przebiegu egzaminu ustnego przeprowadzanego zdalnie zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Zasady rejestracji na egzaminy w formule zdalnej oraz stacjonarno-zdalnej zostaną przekazane odrębnie.
 3. Szczegółowy harmonogram rejestracji i terminów egzaminów w obu formułach zostanie ogłoszony odrębnie.
 4. Student zdaje egzamin poprawkowy zgodnie z wybraną przez siebie formułą egzaminu w sesji letniej.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej
Jolanta Sujecka-Zając

Wytyczne Dziekana w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Wytyczne

Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 22.05.2020 r.

w związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr 105 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wyżej wymienionym zarządzeniem zaleca się podporządkowanie działań wynikających ze stosunku pracy regule bezpieczeństwa, określonej w art. 1., ust. 2.:

„2. Pracownicy, doktoranci, studenci oraz słuchacze zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego kraju, a także zaleceń i instrukcji Rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.";

oraz w art. 4., ust. 1.:

„1.Świadczenie pracy na terenie Uniwersytetu, w miejscu jej stałego wykonywania, powinno być prowadzone z  zachowaniem warunków sanitarnych uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia."

W zakresie uregulowań szczegółowych na Wydziale Polonistyki zwraca się uwagę na fakt, że:

zgodnie z art. 4., ust. 2. w/w zarządzenia w dalszym ciągu możliwa jest praca w trybie zdalnym, z wyjątkiem sytuacji, w których świadczenie pracy w miejscu pracy (w siedzibie jednostki) ma wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ciągłości funkcjonowania Uczelni i ochronę jej majątku. W takiej sytuacji możliwe jest wykonywanie obowiązków pracowniczych w trybie dyżurów (art. 4., ust. 5). Za system dyżurów w jednostkach wewnętrznych odpowiadają bezpośredni przełożeni – kierownicy jednostek, za system dyżurów na poziomie wydziałowym odpowiedzialność ponoszą władze dziekańskie.

Wykaz jednostek wewnętrznych pracujących w trybie zdalnym lub w trybie dyżurów winien być ogłoszony na stronach internetowych odpowiednich jednostek. Podobnie udostępnia się system dyżurów, oraz dane kontaktowe osób pracujących w trybie dyżurów i w trybie zdalnym.

Praca badawcza odbywa się w trybie zdalnym. Dziekan, na wniosek pracownika, może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, wydać zgodę na prowadzenie badań w siedzibie jednostki. Obejmuje to również prowadzenie z siedziby jednostki przez pracownika Wydziału egzaminów i innych zajęć o charakterze dydaktycznym w trybie zdalnym, a więc bez obecności w lokalach Wydziału słuchaczy. Na przeprowadzenie egzaminu w siedzibie jednostki zgody udziela Rektor (art. 3, ust. 10).

Zgodnie z art. 4. ust. 10. wspomnianego zarządzenia należy zaktualizować dane kontaktowe pracowników na stronach internetowych jednostek wewnętrznych (w zakładkach do tego przeznaczonych).

Zgodnie z art. 5. pracownicy są zobowiązani do śledzenia korespondencji mailowej, zwłaszcza w sprawach urzędowych związanych z pandemią; korzystanie z prywatnych adresów mailowych w sprawach służbowych jest niedozwolone (ar. 5., ust. 3.).

Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować władze dziekańskie telefonicznie lub mailowo o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-CoV-2!

Obieg dokumentów księgowych odbywa się w trybie dotychczasowym.

Wszelkie uregulowania wynikające z treści art. 3. w/w zarządzenia, dotyczące organizacji dydaktyki, określa Kierownik Jednostki Dydaktycznej.

                                                                                                              Dziekan Wydziału Polonistyki

                                                                                                              Uniwersytetu Warszawskiego

 

                                                                                                              /-/ prof. dr hab. Zbigniew Greń

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej w sprawie organizacji zajęć, egzaminów i egzaminów dyplomowych

W związku z ZARZĄDZENIEM NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uprzejmie informuję, że na Wydziale Polonistyki wszystkie zajęcia dydaktyczne, zaliczenia, egzaminy, egzaminy dyplomowe oraz dyżury dydaktyczne do końca roku akademickiego będą odbywały się w trybie zdalnym.

Jednocześnie przypominam, że wszyscy pracownicy i studenci mają obowiązek posiadania poczty elektronicznej w domenie identyfikowanej z Uniwersytetem Warszawskim (pracownicy: @uw.edu.pl, studenci: @student.uw.edu.pl) i podczas zdalnych egzaminów oraz zaliczeń, przede wszystkim przeprowadzanych z wykorzystaniem narzędzi Google dostępnych w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni", muszą korzystać wyłącznie z tych adresów mailowych (należy być zalogowanym do własnej poczty).

Podczas egzaminów i zaliczeń przeprowadzanych na ogólnouniwersyteckiej platformie e-learningowej „Kampus", obsługiwanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego, formą identyfikacji tożsamości jest zalogowanie się za pomocą identyfikatora i hasła do Centralnego Systemu Uwierzytelniania Uniwersytetu Warszawskiego.

Harmonogram głównej egzaminacyjnej sesji letniej na Wydziale Polonistyki został ogłoszony 15 maja br. i jest dostępny na stronie Wydziału Polonistyki i FB. Uwzględnia on informacje dotyczące platform internetowych, na których zostaną przeprowadzone poszczególne egzaminy.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk

Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2019/2020 – komunikat KJD

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz § 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ogłaszam harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2019/2020 na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki. Harmonogram obejmuje szczegółowy terminarz egzaminów w sesji czerwcowo-lipcowej wraz z informacją o ich formie oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. Wszystkie egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej odbędą się zgodnie z kalendarzem akademickim na rok 2019/2020, czyli w terminie od 31.08.2020 do 13.09.2020 roku. Ich liczba będzie uzależniona od potrzeb studentów.    

Automatyczne przedłużenie ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczycieli akademickich

Legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, które były ważne 26 marca 2020 roku, tj. w dniu wejścia w życie rozporządzenia MNiSW wprowadzającego ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni w związku z trwającą pandemią, lub utraciły ważność nie wcześniej niż trzydzieści dni przed tą datą, na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)  zachowują ważność przez cały okres ograniczenia działania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2020 poz. 741), ograniczenie funkcjonowania uczelni obowiązuje do 24 maja 2020 roku. Legitymacje zachowują więc ważność do 23 lipca 2020 roku. Jeżeli okres ograniczenia funkcjonowania uczelni zostanie przedłużony kolejnym rozporządzeniem, automatycznie także ważność legitymacji zostanie przedłużona.

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Sekcja ds. rozwoju kompetencji pracowników działająca w ramach Biura Spraw Pracowniczych zaprasza na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, gdzie w kategorii „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" znajdą Państwo m.in. szkolenia z narzędzi elektronicznych potrzebnych przy prowadzeniu dydaktyki w formie zdalnej, a także szkolenia z kompetencji miękkich, z których najbliższe to:

- „Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia" (15, 22 i 29 maja)

- „Stres i emocje – jak nimi zarządzać w sytuacji zmiany i pracy zdalnej?" (25-26 maja)

Ponadto w koniec maja i w czerwcu ruszają pierwsze dedykowane szkolenia menedżerskie dostępne dla nauczycieli akademickich.

Wszystkie aktualnie zaplanowane szkolenia znajdą Państwo w załączonym harmonogramie [DOCX] [PDF]. W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółami oferty, zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich" prosimy o:

 1. wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);
 2. wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

W szkoleniach realizowanych w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze następującym po odbytym szkoleniu mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa [PDF].

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco oferty szkoleń i zapisania się do newslettera dostępnego na platformie w panelu „Informacje organizacyjne dla nauczycieli akademickich". Możliwa jest też organizacja szkoleń dedykowanych, jednostki zainteresowane prosimy o kontakt.

Bieżące informacje są również dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl w zakładce Wykładowcy.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Z poważaniem,

Zespół ds. rozwoju kompetencji pracowników

Biuro Spraw Pracowniczych

tel.:  22 5524241, 22 55 24242

Funkcjonowanie bibliotek

Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay

Wypożyczalnia będzie czynna w dniach: 8, 11, 13 i 15 maja 2020 r. w godz. 10-13.

Informujemy, że terminy zwrotów wypożyczonych książek zostały przedłużone do 30 maja 2020 r.

Czytelnia jest zamknięta do odwołania.

Biblioteka im. Wacława Borowego

Tymczasowe zasady pracy – maj 2020.

Apelujemy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa (przychodzenie w maseczkach, ewentualnie w rękawiczkach jednorazowych i z własnymi długopisami, zachowywanie dystansu). Zapewniamy płyn do dezynfekcji i rękawiczki.

1. Bibliotekarze pełnią dyżury w wypożyczalni w dniach:

8.05. (piątek), 11.05. (poniedziałek), 13 maja (środa), 15 maja (piątek) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Ewentualne dalsze terminy pracy biblioteki będą podawane po ukazaniu się stosownych zarządzeń Rektora UW i Dziekana Wydziału Polonistyki.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony domowej Biblioteki (bilp.uw.edu.pl, zakładka: Aktualności) oraz profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/borowego/)

2. Czytelnia pozostaje zamknięta do odwołania.

3. Prawo do wypożyczeń uzyskują w tym czasie wszyscy studenci (od I do V roku studiów), doktoranci i pracownicy Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie pięć książek na dwa tygodnie.

4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą poczty elektronicznej (na adres e-mail: borowy.polon@uw.edu.pl).

5. Zamówienia należy składać najpóźniej do godziny 10.00 w dniu otwarcia biblioteki.
(zamówienia złożone po tym czasie będą realizowane w kolejnym dniu otwarcia biblioteki – patrz: punkt 1).

6. Wydawanie zamówionych książek odbywa się w godzinach 11.00 – 13.30. W tych samych godzinach przyjmujemy zwroty książek wypożyczonych.

7. Obowiązują powszechnie przyjęte zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Prosimy o zachowanie ostrożności!

8. Uwaga! Książki zwrócone do biblioteki podlegają obowiązkowej, trzydniowej kwarantannie (tzn. nie wypożyczamy ich przez ten czas kolejnym osobom) [zalecenie BN].

Koordynatorzy ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Na podstawie § 6 ust. 4 Zarządzenia nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego  z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym powołuję koordynatorów ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

 1. Filologia polska:
  dr Piotr Kubiński (Piotr.kubinski@uw.edu.pl),
  dr Katarzyna Maciejak (k.maciejak@uw.edu.pl)
  mgr Aleksandra Żurek-Huszcz (aleksandra.zurek@uw.edu.pl)
 1. Filologia bałtycka:
  mgr Marta Grzybowska (m.grzybowska@uw.edu.pl)
 1. Filologia polskiego języka migowego:
  mgr Marta Grzybowska (m.grzybowska@uw.edu.pl)
 1. Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie:
  mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl)
 1. Logopedia ogólna i kliniczna:
  dr Kamila Potocka-Pirosz (k.potocka@uw.edu.pl)
  dr Joanna Zawadka (joanna.zawadka@uw.edu.pl)
  Sylwia Dorociuk (s.dorociuk@uw.edu.pl)
 1. Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:
  dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl)
  mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz (m.mickiewicz@uw.edu.pl)
 1. Sztuki społeczne:
  dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl),
  mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz (m.mickiewicz@uw.edu.pl)
 1. Slawistyka:
  dr Milena Hebal-Jezierska (m.hebal-jezierska@uw.edu.pl)
  mgr Anna Jakubowska (ajakubowska@uw.edu.pl)
  mgr Katarzyna Andrzejewska (ki.andrzejewsk@uw.edu.pl)

 

Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki
dr Łukasz Książyk


 

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka jest nieczynna w dniach 11 marca – 14 kwietnia 2020 r. na podstawie Zarządzenia Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.

Odwołane są spotkania, szkolenia i wycieczki zaplanowane w tym terminie.

Kontakt z Biblioteką:

telefoniczny pod numerem: 55 25 178 lub 179 (w godz. 8-16)
e-mailowy: informacja.buw@uw.edu.pl (w godz. 8-16)
poprzez opcję Zapytaj Bibliotekarza (w godz. 8-18),
profil FB.

Konto biblioteczne:

terminy zwrotów wypożyczonych książek oraz kluczyków do kabin pracy indywidualnej i kluczyków do skrytek samoobsługowych są automatycznie przedłużone do 18 kwietnia,
nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 14 kwietnia,
nie ma możliwości składania zamówień,
ważność zamówień złożonych przed 11 marca oraz rezerwacji gotowych do odbioru jest wydłużona do 18 kwietnia.

Zasoby online:

Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW mają możliwość zdalnego dostępu do kolekcji książek i czasopism elektronicznych będących w subskrypcji UW, dostępnych ze strony BUW w zakładce
„Zasoby online" (https://www.buw.uw.edu.pl/zasoby-online/), po zalogowaniu się za pomocą numeru karty bibliotecznej (numeru ELS/ELP – jeśli te dokumenty zostały aktywowane jako karta biblioteczna) i hasła.
Studenci, Doktoranci i Pracownicy UW, którzy posiadają ELS i ELP, a nie założyli jeszcze konta bibliotecznego, mogą je zdalnie aktywować. Szczegółowe informacje i linki do aktywacji
znajdują się w zakładce Zapisy na stronie https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/
Nowe hasło można uzyskać poprzez opcję „Zapomniałeś hasła" dostępną pod panelem logowania do konta bibliotecznego.

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie i profilu FB.

Stanowisko MNiSW w sprawie wyjazdów polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdów włoskich studentów oraz naukowców do Polski

W związku z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) we Włoszech, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego monitoruje wyjazdy polskich studentów oraz naukowców do Włoch i przyjazdy włoskich studentów oraz naukowców do Polski (w ramach wymiany międzyrządowej oraz porozumień międzyuczelnianych).

Z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji, przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Włoch, rekomendujemy sprawdzanie aktualnych informacji zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Komunikaty są również na bieżąco zamieszczane na stronie polskich placówek dyplomatycznych we Włoszech oraz na stronie włoskiego Ministerstwa Zdrowia.

Główny Inspektor Sanitarny (według stanu na 24.02.2020) nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu (ze względu na szerzenie się wirusa w populacji).

Więcej informacji  na stronie MNiSW [link: https://www.gov.pl/web/nauka/stanowisko-mnisw-w-sprawie-wyjazdow-polskich-studentow-oraz-naukowcow-do-wloch-i-przyjazdow-wloskich-studentow-oraz-naukowcow-do-polski] i MSZ [https://www.gov.pl/web/wlochy/sytuacja-epidemiologiczna-w-polnocnych-wloszech-w-zwiazku-z-koronawirusem-covid-19?fbclid=IwAR1xbp7LVrANNU2NHH-fzAc4hDOgsc2qNrpN6Vln7E6vFoP163Fr8MTBIjA], w tym w aktualnościach [https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy]

Pobierz:

 

 


 

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych

 • Rejestracja na egzaminy certyfikacyjne z języków obcych kończy się w dniu 22 stycznia 2020 o godz. 23.59. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisania się na egzamin.
 • Harmonogram części ustnej i pisemnej egzaminów  (data, godzina i miejsce) znajduje się pod adresem http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/terminy-rejestracji/
 • Na część ustną egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2 obowiązują zapisy przez USOS.

  Wszystkie najważniejsze informacji dotyczące sesji znajdują się na stronie Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej http://rada.wn.uw.edu.pl/pl/
   
 • Na platformie COME UW dostępne są dodatkowe materiały szkoleniowe: opisy formatów, przykładowe testy, ćwiczenia językowe (język angielski) https://kampus.come.uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne 4EU+

5 grudnia w godzinach od 09.00 do 11.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące działań zaplanowanych dla Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Sojuszu 4EU+ oraz projektu „Uniwersytety Europejskie" finansowanego przez program Erasmus+.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich członków społeczności UW.

W spotkaniu wezmą udział:

 • prof. ucz. dr hab. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, koordynator grupy roboczej 4EU+ ds. edukacyjnych na UW,
 • dr hab. Maciej Duszczyk, Prorektor UW ds. naukowych, członek Komitetu Sterującego Sojuszu 4EU+,
 • członkowie Komitetu 4EU+ Flagships,
 • studenci,
 • pracownicy administracji UW zaangażowani w działania Sojuszu.

 

Więcej informacji oraz rejestracja:

Płatny staż w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

poszukuje osób na stanowisko:

Opiekun Ekspozycji Muzealnej

forma zatrudnienia: płatny staż

miejsce pracy: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

czas pracy: wtorek, środa, piątek: 14:00-18:00, czwartek: 14:00-20:00, niedziela: 11:00-18:00

zakres obowiązków:

Opieka nad zbiorami znajdującymi się na ekspozycji Muzeum, udzielanie informacji zwiedzającym, wsparcie przy organizacji wernisaży, promocji książek i innych imprezach związanych z działalnością Muzeum.

Oferujemy pracę przy ciekawych projektach w państwowej instytucji kultury oraz możliwość odbycia praktyk studenckich.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: administracja@muzeumliteratury.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Dział Administracji, tel. (22) 635 96 52

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i młodej kadry akademickiej

Pragniemy poinformować, że rozpoczęła się rekrutacja do II edycji projektu, w ramach którego 28 doktorantek lub doktorantów oraz 7 członków młodej kadry akademickiej (do 40 r.ż.) UW otrzyma pełne finansowanie krótkiego - 7, 14 lub 30 dniowego - wyjazdu do wybranego zagranicznego ośrodka naukowego, gdzie będą mieli szansę prowadzić badania dotyczące Azji Wschodniej.

Stypendium obejmuje m.in. udział w stażach badawczych, konferencjach, kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych krótkich formach kształcenia. Program PROM pokrywa wszystkie koszty związane z podróżą, formalnościami i utrzymaniem uczestników. Zapraszamy do zapoznania się z załączoną broszurą informacyjną.

Więcej informacji dotyczących programu i rekrutacji oraz regulamin znajdą Państwo na stronie http://chinalaw.wpia.uw.edu.pl/prom-program/.

Aplikacje można składać do 24 listopada 2019 r. na adres mailowy: prom@wpia.uw.edu.pl. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na początku stycznia.

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej zaprasza osoby, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny językoznawstwo na zebrania wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

❖ z grona pozostałych nauczycieli akademickich 28 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8 

❖ z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego 29 października 2019 r. (wtorek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8 

Informujemy o wymogu kworum. Prosimy o przybycie z ważnym dokumentem tożsamości.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Dr Joanna Piotrowska

Rzecznik Praw Studenta

Szanowne członkinie, drodzy członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego, pragniemy Was poinformować, że powołana została nowa Rzeczniczka Praw Studenta, Katarzyna Wardzyńska. Wraz z nią powołano zespół w składzie:

 • Antonina Lewandowska, konsultatnka ds. przemocy seksualnej;
 • Maciej Bednarski, doradca ds. kontaktów z kadrą;
 • Piotr Grabysz, specjalista ds. kampusu Ochota;
 • Jan Wieczorek, specjalista ds. kampusu Służew.

Zespół w nadchodzącej kadencji stawia sobie na celu kontynuację dotychczasowych działań w zakresie: interweniowania w przypadku naruszenia praw studentów, współpracy z urzędem Ombudsmana oraz z Prorektor ds. Studentów, udzielania porad studentom w trudnej sytuacji na Uniwersytecie. Szczególny nacisk zostanie położony na walkę z molestowaniem seksualnym oraz z przejawami dyskryminacji. Chcemy zachęcić wszystkie studentki oraz studentów do zgłaszania niepokojących sytuacji, które Was dotknęły lub których byliście świadkami. Dzięki temu nasz Uniwersytet ma szansę stać się lepszym miejscem, w którym wszyscy będą mogli w dobrej atmosferze i w poczuciu bezpieczeństwa realizować swoje pasje naukowe.

Poniżej znajdą Państwo dane kontaktowe, pamiętajcie, że jesteśmy dla Was!

adres email: rps@samorzad.uw.edu.pl,

nr telefonu: 602 695 769.

Zachęcamy również do śledzenia nas na Facebooku! https://www.facebook.com/Rzecznik-Praw-Studenta-UW-410724236410135/

PRAKTYKI ERASMUS W BREPOLS PUBLISHERS (GRECJA) - 2020

Zachęcamy studentów do zapoznania się z ofertą praktyk w Brepols Publishers.
Więcej - w załączniku (doc.). Dodatkowych informacji udziela Dimitrios Kyratzis (dimitrios.kyratzis@brepols.net).

Brepols Publishers - Erasmus+ programme (traineeship)

 • Duration: no less than 4 months (up to 12 months).
 • Starting date: from 20th of April 2020 until the 31st of August 2020.
 • Working hours: 6 hours/day (from 08.30 to 14.30). A 30 minutes break is included.
 • Leave: it is counted within the working days. It is (1,67 x number of months). Eg. for a period of 6 months the number of leave days can be calculated as following: 1,67 x 6 = 10,02.
 • Skills: excellent communication skills; team player; broad knowledge of European history and cultures, across countries, periods, languages and disciplines
 • Degree (relevant to):

  Philology, Language & Literature, History, Archeology, Philosophy, Theology.
 • Traineeship description:

  supporting a team of Bibliographers working on Brepols Publishers' databases (L'Année philologique, International Medieval Bibliography, International Bibliography for Humanisme and Renaissance, Index Religiosus).
 • Languange Requirements:
 1. English (C1 or C2).
 2. Good command of any other language will be considered as an advantage.
 • Fees & Fundings:
 1. European Union-Erasmus+ programme funding (depends on the year and level of studies).
 2. 200€/per month from Brepols Pulishers as accomodation fees (the renting contract or the receipt for the rent is necessary).
 • Office:
  Brepols Publishing Services
  Street: Ermou 55
  Post Code: 54623
  City: Thessaloniki
  Country: Greece

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii zaprasza na zebranie wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo, w następujących terminach:

 • 21.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora;
 • 22.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Zaproszenie dotyczy nauczycieli akademickich, którzy wskazali przynależność do dyscypliny literaturoznawstwo.

Zebrania odbędą się w Auli 1.007 w budynku przy ulicy Dobrej 55.

Uprzejmie przypominam, że dla ważności wyborów muszą zostać spełnione dwa warunku:

 1. wymagane jest kworum;
 2. kandydaci muszą uzyskać bezwzględną większość głosów.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. W miarę możliwości uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie; WKW będzie wpuszczała do Auli od godz. 15:30.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Neofilologii

dr hab. Zbigniew P. Możejko

Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Do 10 października warszawscy studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie. Operatorem stypendiów jest Centrum Myśli Jana Pawła II, instytucja kultury m.st. Warszawy.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

 • mają średnią co najmniej 3,5,
 • osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
 • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 1500 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Rekrutacja dla studentów kończy się 10 października 2019 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22