System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Polonistyki UW na kadencję 2016 - 2020:

  1. dr hab. Marta Zimniak-Hałajko (przewodnicząca)
  2. dr hab. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, prof. UW
  3. dr hab. Lena Magnone
  4. dr Ana Romancuk
  5. dr hab. Magdalena Bogusławska
  6. mgr Ewa Kozłowska
  7. dr Magdalena Popiołek
  8. dr Justyna Zych
  9. mgr Katarzyna Jaworska
  10. Magdalena Krawczyk

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Cele systemu zapewniania jakości kształcenia i jego podstawy prawne Celem wprowadzenia systemu zapewniania jakości na Wydziale Polonistyki jest uporządkowanie i udoskonalenie zasad organizacji dydaktyki oraz nadanie charakteru cyklicznego i procesualnego namysłowi nad treściami kształcenia, sposobami ich przekazu oraz metodami oceniania osiągniętych efektów kształcenia. Zasady sformułowane w niniejszym dokumencie nie powielają regulacji zawartych w wymienionych poniżej aktach prawnych wyższego rzędu, a stanowią ich dopełnienie.

Misją Wydziału Polonistyki jest rozwijanie wiedzy o literaturze, kulturze polskiej i języku polskim, z uwzględnieniem wielokulturowej tradycji i historii Europy oraz wiedzy o kulturach i językach obcych, w szczególności krajów słowiańskich oraz Litwy i Łotwy. Ważnym elementem kształcenia jest także nauczanie z zakresu logopedii oraz kształcenie cudzoziemców w zakresie języka polskiego i kultury polskiej. Z misją tą związana jest koncepcja kształcenia...

Czytaj więcej...

Akty prawne

Sprawozdania

Załączniki