Zasady punktacji obowiązujące doktorantów Wydziału Polonistyki UW od 1.10.2013 roku

W ciągu czterech lat studiów doktoranci winni zdobyć minimum punktowe:

Niestypendyści

 • I rok - 17 pkt
 • II rok - 19,5 pkt;
 • III rok - 19 pkt;
 • IV rok - 17,5 pkt

Stypendyści

 • I rok - 21 pkt
 • II rok - 23,5 pkt;
 • III rok - 23 pkt;
 • IV rok - 21,5 pkt

Punktowane dziedziny pracy doktorantów

 1. Przygotowanie doktoratu:
  - 40 pkt stypendiowani /40 pkt niestypendiowani
 2. Aktywność naukowa (publikacje, udział w konferencjach naukowych i projektach badawczych)
  - 24 pkt stypendiowani / 8 pkt niestypendiowani
 3. Realizacja programu studiów (seminaria, proseminaria, wykłady, konwersatoria…)
  - 20 pkt stypendiowani/ 20 p. niestypendiowani
 4. Dydaktyka (Dwa punkty za realizację programu praktyk dydaktycznych rocznie)
  - 6 pkt stypendiowani/ 6 pkt niestypendiowani

W ciągu czterech lat doktoranci powinni zdobyć minimum punktowe (łącznie):

 • Doktoranci - Stypendyści - 89 pkt
 • Doktoranci nie pobierający stypendiów - 74 pkt

Doktorant powinien przejawiać aktywność we wszystkich wymienionych dziedzinach; nadwyżki punktów uzyskanych w jednej dziedzinie nie można zaliczać na konto tej, w której występuje niedobór.

Ad 1) Doktorat

 • Rok I - 5 pkt (np. za bibliografię, częściowe zgromadzenie materiału)
 • Rok II - 10 pkt (konspekt pracy, przygotowanie jednego z rozdziałów)
 • Rok III - 10 pkt (kolejne rozdziały)
 • Rok IV - 15 pkt (kolejne rozdziały, synteza)

Razem 40 p.

Punkty za doktorat przyznaje opiekun naukowy (promotor). Łączna punktacja za I i II rok powinna wynosić 15 p. tj. I rok 5 a II rok 10 p., ale, gdy praca nad doktoratem przebiega w innym rytmie niż założony w powyższej punktacji, opiekun naukowy może potraktować ją elastycznie i ma prawo przyznać np.. 9 p. na roku I a 6 p. na roku II. Zasada ta nie działa jednak w druga stronę. Przyznanie przez promotora (opiekuna naukowego) po III roku łącznie 25 p. oznacza, że promotor uznał, iż przeszło połowa pracy jest gotowa.

Ad 2) Aktywność naukowa (minimum czteroletnie)

Doktoranci stypendiowani 24 pkt/ 8 pkt niestypendiowani.

I. PUBLIKACJE

 1. Książki - punktacja uzależniona jest od wartości merytorycznej książki, nowatorstwa prezentowanych tez, wydania w renomowanym naukowym wydawnictwie. W punktacji nie brane są pod uwagę książki (punktów 0) wydane bez podania recenzentów wydawniczych.
  1. Książka naukowa - 14 pkt*
   *przy czym w wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 12 punktów lub podwyższenie do 16 (w takich sytuacjach wymagane będzie pisemne, merytoryczne uzasadnienie osoby wnioskującej - tj. opiekuna naukowego lub promotora - o podwyższenie lub obniżenie punktacji.
  2. Edycja z aparatem krytycznym /tłumaczenie (filologiczne) z aparatem krytycznym - 12 pkt*
   * przy czym w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 10 punktów lub podwyższenie do 14 (w każdej z tych sytuacji, podwyższenia lub obniżenia punktacji, wymagane jest pisemne, merytoryczne uzasadnienie opiekuna naukowego lub promotora).
  3. Książka popularnonaukowa - 8 pkt*
   *przy czym w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 6 punktów lub podwyższenie do 10 pkt Jw..
  4. Słownik (praca indywidualna) - 8 pkt *
   *przy czym w wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie przypadkach możliwe będzie obniżenie punktacji do 6 punktów lub podwyższenie do 10 pkt Jw.
  5. Hasła słownikowe lub encyklopedyczne - 1 pkt za arkusz wydawniczy
  6. Redakcja książki naukowej - 3 pkt
  7. Współredagowanie książki naukowej - 1,5 pkt
  8. Rozdział w monografii naukowej, recenzowanej - 6 pkt
   z możliwością jw. obniżenia do 4 punktów lub podwyższenia do 8.
 2. Artykuły - punktacja uzależniona od wartości merytorycznej tekstu (oryginalności i odkrywczości tez), a także miejsca publikacji artykułu.
  1. Artykuł naukowy w czasopiśmie z listy ministerstwa (min. pół arkusza (zachowanie punktacji ministerialnej, czyli od 1 do 50 pkt)
  2. Artykuł naukowy w czasopiśmie spoza listy (czasopismo zarejestrowane, pismo recenzowane, : 3 pkt* z możliwością obniżenia lub podwyższenia o 1 punkt (wymagane merytoryczne uzasadnienie obniżenia lub podwyższenia punktacji, jw., opiekuna naukowego.
 3. Recenzje
  1. Recenzja naukowa w czasopiśmie z listy - 2 pkt
  2. Recenzja naukowa w czasopiśmie spoza listy (min. 7000 znaków ze spacjami) - 0.5 pkt
 4. Przekłady
  1. Tłumaczenie książki naukowej - 6 pkt
   z możliwością, jw., obniżenia do 4 punktu lub podwyższenia 8.
  2. Tłumaczenie artykułu naukowego (min. pół arkusza) - 2 pkt
 5. Wystąpienie na konferencji
  Punktacja obejmuje wyłącznie 3 konferencji rocznie.
  Maksymalna liczba punktów za wystąpienia konferencyjne (rocznie) 12.
  1. w kraju 0 - 4 pkt.
  2. poza granicami kraju lub wystąpienie w języku obcym 0 - 4 pkt.
  3. międzynarodowe (poza granicami kraju lub wystąpienie w języku obcym) 2 - 4 pkt.
 6. Udział w zespołach badawczych i grantowych
  (punktacja uzależniona od stopnia zaangażowania, udziału w konkretnych zadaniach grantowych (ministerialnych np. NCN, NPRH, międzynarodowych). Najwyżej punktowane granty indywidualne) do 4 p.
  1. udział w zespołach badawczych (punktowane wyłącznie konkretne działania np. organizacja paneli, wystaw - 1 pkt
   - maksymalna liczba punktów za taką aktywność 2 pkt
  2. udział w zespole grantowym (NCN, NPRH i odpowiadających im grantach międzynarodowych) - 1-4 pkt
 7. Popularyzacja
  Łączna wartość (w roku) takich wystąpień, artykułów nie może przekroczyć max. 5 pkt
  1. teksty popularnonaukowe, nie mieszczące się w kategoriach artykułu ani recenzji - 0,5 pkt
  2. udział w panelach dyskusyjnych - 0,5 pkt
  3. udział w projektach popularyzujących naukę - 0,5 pkt

Podstawa przyznania punktów za publikacje jest wydrukowanie danego tekstu lub informacja (od redakcji) o przyjęciu go do druku.

Nie będą brane pod uwagę książki, artykuły bez dokładnego opisu bibliograficznego (z podaniem stron). Podobne zastrzeżenie dotyczy udziału w konferencjach bez podania tytułu wystąpienia.

II. Realizacja programu studiów:

 1. Praca nad doktoratem:
  • rok I - 5 pkt (np. za bibliografię, częściowe zgromadzenie materiału)
  • rok II - 10 pkt (konspekt pracy, przygotowanie jednego z rozdziałów)
  • rok III - 10 pkt (kolejne rozdziały)
  • rok IV - 15 pkt (kolejne rozdziały, synteza)
  Łącznie, a więc w ciągu czterech lat, za pracę nad doktoratem można otrzymać 40 pkt. Doktorant nie może uzyskać łącznie mniej, na I i II roku, niż 15 punktów.
  Łącznie 40 pkt
 2. Realizacja programu studiów :
  1. Proseminarium i seminarium doktoranckie (wydziałowe) - za obligatoryjne godziny (30 - 60) proseminarium 1,5 pkt i 3 pkt za seminarium.
  2. Historia i metodologia badań - 1,5 p. za 30 godz.
  3. Pozostałe zajęcia 2 pkt za 60 godz.
  4. nauka każdego niekierunkowego języka obcego na studiach doktoranckich zakończona egzaminem 2 pkt, zakończona zaliczeniem 1 pkt.
  Program studiów można realizować z wyprzedzeniem, ale nie z opóźnieniem.
  Punkty będą przyznawane wyłącznie za zajęcia objęte programem studiów.
 3. Egzaminy i zaliczenia na stopień
  objęte programem studiów:
  • ocena bdb - 4 pkt
  • ocena db plus - 3 pkt
  • ocena db - 2 pkt
 4. Dydaktyka:
  za realizację praktyk dydaktycznych - 2 punkty.
 5. Zajęcia administracyjne (nieobowiązkowe) od 0 do 5 pkt rocznie za wszystkie zajęcia administracyjne łącznie
  • Funkcja opiekuna roku - 2 pkt
  • Funkcja sekretarza rekrutacji - 2 pkt
  • Udział w rekrutacji lub w przeprowadzaniu i sprawdzaniu pisemnych egzaminów - 1 pkt
  • Protokołowanie posiedzeń Rady Wydziału lub obron doktorskich - 3 pkt za rok
  • Funkcja sekretarza Zakładu - 3 pkt za rok
  • Opieka nad stroną internetową (wydziału, instytutu, zakładu, itp.) - 1 pkt
  • Współorganizator konferencji - 2 pkt
  • Ankiety - 1 pkt
  • Praca przy projektach związanych ze specjalizacjami: jeżeli wymaga również zaangażowania merytorycznego - 2 pkt, jeżeli praca „techniczna" - 1 pkt

Punktacja ma stanowić kryterium rozstrzygające przy staraniach o stypendium naukowe, przy przedłużaniu lub cofnięciu stypendiów, także decyduje o skreśleniu z listy doktorantów, stanowi też kryterium pomocnicze przy podejmowaniu decyzji dotyczącej przyznania lub nie stypendiów zagranicznych.