PROGRAM POLSKO-FRANCUSKIEGO PODWÓJNEGO DYPLOMU MAGISTERSKIEGO

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu podwójnego polsko-francuskiego dyplomu magisterskiego. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120).

Terminy:

 • składanie dokumentów do 15 lutego 2018,
 • rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie lutego 2018 roku – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

O programie

Od stycznia 2007 r. Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego wraz z L'Universite de Paris IV-Sorbonne, UFR des Etudes Slaves, Departement de Polonais et Option Europe Centrale realizuje program Magisterium polsko - francuskie (Le projet de master franco-polonais), który umożliwia studentom polskim i francuskim uzyskanie dyplomu magisterskiego obu uczelni. 

Opiekunowie programu

Z ramienia Wydziału Polonistyki – doktor Tomasz Kowalczuk

Z ramienia L'Universite de Paris IV-Sorbonne – profesor Małgorzata Smorąg-Goldberg

Kto może wyjechać?
Do kwalifikacji mogą podejść studenci I roku studiów II stopnia kierunków: filologia polska, logopedia, kulturoznawstwo. Z programu mogą korzystać studenci MISH  realizujący polonistyczne lub kulturoznawcze minimum programowe.

Kwalifikacje

Studenci dyplomu polsko-francuskiego korzystają ze stypendium programu Erasmus+. Rekrutacje odbywają się pod koniec semestru zimowego lub na początku letniego. Zakwalifikowani studenci I roku wyjeżdżają w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego (na pierwszy semestr drugiego roku studiów magisterskich) z prawem przedłużenia pobytu do roku.

Wymagane dokumenty

Student, który chce przystąpić do kwalifikacji, musi złożyć następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny z uzasadnieniem celu wyjazdu.
 2. Ramowy program planowanych zajęć na Sorbonie.
 3. Opinię opiekuna naukowego – wykładowcy prowadzącego seminarium magisterskie, w ramach którego powstaje praca (studenci, którzy zgodnie ze swoim program studiów w pierwszym semestrze I roku studiów II stopnia uczęszczają na proseminarium mogą dostarczyć opinię nauczyciela prowadzącego te zajęcia).
 4. Dyplomową średnią ocen ze studiów pierwszego stopnia potwierdzoną przez sekcję toku studiów; studenci powtarzający I rok studiów II stopnia lub kwalifikujący się w trakcie trwającego urlopu dziekańskiego na II roku studiów II stopnia – łączną średnią ze studiów I stopnia i odbytych lat studiów II stopnia.
 5. Zaświadczenie o znajomości języka francuskiego na poziomie B2.
 6. Konspekt planowanej pracy magisterskiej.

 

Poświadczenie znajomości języka

Znajomość języka francuskiego na poziomie B2 powinna być poświadczona jednym z wymienionych dokumentów:

 1. Certyfikatem lub oceną z egzaminu Szkoły Języków Obcych UW.
 2. Zaświadczenie władz francuskich o poziomie znajomości języka francuskiego wydawany przez Ambasadę Francji w Polsce wydawane razem ze świadectwem dojrzałości absolwentom klas dwujęzycznych, którzy zdali egzamin maturalny w systemie dwujęzycznym;
 3. Certyfikatem językowym wymienionym w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 24 Rektora z dnia 31 maja 2007 roku; oceny są uznawane zgodnie z przelicznikiem stosowanym przez Szkołę Języków Obcych UW; szczegóły są dostępne na stronie Szkoły;
 4. Poświadczeniem biegłości językowej do celów stypendialnych („portfolio językowe"), o którego wystawienie można się ubiegać w Szkole Języków Obcych UW.

Studia we Francji, praca magisterska i dyplom

Zakwalifikowanie studenci Przygotowują pracę magisterską pod opieką dwóch współpracujących promotorów w Warszawie i Paryżu.

Podczas pobytu na Sorbonie studenci pozostają pod opieką francuskiego opiekuna programu i uczestniczą w zajęciach prowadzonych na francuskim Wydziale Slawistyki.

Sugerowana tematyka badawcza powinna mieścić się w obrębie jednego z trzech zagadnień:

 1. Literatura i cywilizacja: międzynarodowe kontakty literackie i wpływy,
 2. Lingwistyka: teoria i problematyka tłumaczeń polsko-francuskich,  
 3. Europa Środkowa: wymiana kulturalna między Francją a Europą Środkową.

Praca magisterska jest pisana po polsku; dołączane jest do niej dziesięciostronicowe streszczenie w języku francuskim. Obrona odbywa się w Polsce w obecności polskiego i francuskiego promotora pracy. Absolwent, który obroni pracę, otrzymuje dwa dyplomy: Uniwersytetu Warszawskiego oraz Sorbony.