najważniejsze AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity z późn. zmianami: Dz.U. 2023 poz. 742)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 890)

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm)

Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186 z późn. zm.)

Regulamin Wydziału Polonistyki (Monitor UW z 2020 r. poz. 42)