Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 9 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W TRYBIE ZDALNYM W SEMESTRZE ZIMOWYM NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

ZARZĄDZENIE NR 9

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) Dydaktyka języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy pedagogiki międzykulturowej [3007-SP-DJP-EPM];
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego [3007-SP-DJP-GF];
 3. Język polski jako drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności [3007-SP-DJP-WDD];
 4. Język polski jako obcy do celów zawodowych [3007-SP-DJP-JPZ];
 5. Język polski w świecie [3007-SP-DJP-JPS];
 6. Podstawy lingwistyki stosowanej [3007-SP-DJP-PLS];
 7. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego [3007-SP-DJP-SND];
 8. Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego [3007-SP-DJP-TZJ];
 9. Warsztaty dydaktyczno-metodyczne [3007-SP-DJP-WDM];
 10. Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej [3007-SP-DJP-WT];

2) Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"):

 1. Język polski jako obcy [3004-SP-JPJO];
 2. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego [3004-SP-MNJPJO];
 3. Metodyka nauczania kultury polskiej [3004-SP-MNKP];
 4. Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych [3004-SP-PPNJO];
 5. Testowanie znajomości języka polskiego [3004-SP-TZJP];
 6. Wiedza o kulturze polskiej i historii Polski [3004-SP-WOKP];

3) Polonistyka dla nauczycieli (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów [3007-SP-PDN-KSJ];
 2. Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-LED];
 3. Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XIX];
 4. Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej [3007-SP-PDN-XXI];
 5. Metodyka języka polskiego w liceum [3007-SP-PDN-MJL];
 6. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne [3007-SP-PDN-MJP];
 7. Przeszłość języka polskiego [3007-SP-PDN-PJP];
 8. Seminarium [3007-SP-PDN-SD];
 9. Seminarium [3007-SP-PDN-SEM];
 10. Warsztat pracy z tekstem [3007-SP-PDN-WPT];
 11. Współczesny język polski jako przedmiot nauczania [3007-SP-PDN-WJP];

4) Redakcja językowa tekstu (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne [3007-SP-RJT-ZG];
 2. Najnowsze polskie słownictwo [3007-SP-RJT-NS];
 3. Nazwy własne w tekstach [3007-SP-RJT-NW];
 4. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej [3007-SP-RJT-OI];
 5. Podstawy wiedzy o języku polskim [3007-SP-RJT-PW];
 6. Warsztaty redaktorskie – praca nad tekstem autorskim [3007-SP-RJT-WR];
 7. Współczesna stylistyka [3007-SP-RJT-WS];

5) Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy edytorstwa i typografii [3007-SP-RTZ-EE];
 2. Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego [3007-SP-RTZ-TT];
 3. Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych [3007-SP-RTZ-OT];
 4. Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych [3007-SP-RTZ-WR];
 5. Problemy stylistyki teoretycznej [3007-SP-RTZ-PS];
 6. Teoria komunikacji w praktyce [3007-SP-RTZ-TK];

6) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Prezentacja tekstu literackiego [3001-SP-SM-PT];
 2. Techniki pisarskie [3001-SP-SM-TP];
 3. Tradycja literacka [3001-SP-SM-TL];
 4. Współczesne życie literackie [3001-SP-SM-WZ].

2. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony i zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów podyplomowych wniosek prowadzącego zajęcia.

3. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić słuchaczom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) zamieścić informację o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć w sylabusie przedmiotu, o ewentualnych zmianach bezzwłocznie informować słuchaczy;

3) przekazać słuchaczom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia.

§ 2

1. Względem zajęć, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości lub w części w trybie zdalnym, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów przewidzianych na sesję zimową w trybie zdalnym. Informacja na temat trybu zaliczenia i narzędzia wybranego do przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego powinna znaleźć się w sylabusie przedmiotu.

2. W uzasadnionych przypadkach, na zaopiniowany przez właściwego kierownika studiów podyplomowych wniosek egzaminatora lub prowadzącego zajęcia, KJD może podjąć decyzję o zmianie na zdalny trybu zaliczenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym; kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek bezzwłocznie poinformować słuchaczy o wszelkich zmianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.