Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 7 Z DNIA 14 MAJA 2021 R. W SPRAWIE ORGANIZACJI EGZAMINACYJNEJ SESJI LETNIEJ I EGZAMINACYJNEJ SESJI POPRAWKOWEJ 2020/2021 NA WYDZIALE POLONISTYKI

ZARZĄDZENIE NR 7

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 14 MAJA 2021 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji letniej i egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 2 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 13 ust. 3 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji letniej w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich organizowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin, formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

§ 2

1. Egzaminacyjna sesja letnia i egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 na Wydziale Polonistyki odbywają się w całości w trybie zdalnym.

2. Forma przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie egzaminacyjnej sesji letniej obowiązują także dla egzaminów poprawkowych przeprowadzanych w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego.

3. Termin przeprowadzenia egzaminu w egzaminacyjnej sesji poprawkowej semestru letniego zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.