Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 7 KJD Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim na studiach stacjonarnych I i II stopnia

ZARZĄDZENIE NR 7

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 15 LUTEGO 2022 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze letnim na studiach stacjonarnych I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia bałtycka:

a) Historia literatury łotewskiej [3020-BB1HLO], I rok studiów II stopnia;

b) Nauka języka łotewskiego (C1) [3020-BB2NLO], II rok studiów II stopnia;

c) Wstęp do literatury łotewskiej [3020-BA3WLL], III rok studiów I stopnia;

d) Wybrane zagadnienia kultury krajów bałtyckich [3020-BB2WZB], II rok studiów II stopnia;

e) Źródła tradycji krajów bałtyckich [3020-BA1ZTK], I rok studiów I stopnia;

2) filologia polska:

a) Gramatyka opisowa języka polskiego [3003-P1A1GO], I rok studiów I stopnia (wykład);

b) Gramatyka opisowa języka polskiego I [3003-11A1GR], I rok studiów I stopnia (wykład);

c) Kultura języka polskiego I [3003-11A1KT], I rok studiów I stopnia (wykład);

3) filologia polskiego języka migowego:

a) Technologie informacyjne dla języków migowych [3020-J1B1TI], I rok studiów II stopnia;

4) logopedia ogólna i kliniczna:

a) Afazja [3007-L1B1AA], I rok studiów II stopnia (wykład);

b) Diagnoza i terapia logopedyczna [3007-L1B2DT], II rok studiów II stopnia (grupy prowadzone przez dr hab. Olgę Jauer-Niworowską);

c) Diagnozowanie i usprawnianie dzieci z zaburzeniami mowy [3007-L1S1MK1], I rok studiów II stopnia;

d) Dyzartria [3007-L1B1DZ], I rok studiów II stopnia;

e) Neurogenne zaburzenia mowy (w tym dyzartria) – ich uwarunkowania neuropsychologiczne i psychologiczne [3007-L1S2OJ2], II rok studiów II stopnia;

f) Neuropsychologia [3007-L1B1NP], I rok studiów II stopnia;

g) Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
[3007-L1B2NI], II rok studiów II stopnia;

h) Podstawy ochrony własności intelektualnej [3007-L1A1POWI], I rok studiów I stopnia;

i) Stymulacja rozwoju mowy i języka dziecka [3007-L1A2SR-W3], II rok studiów I stopnia;

j) Zaburzenia mowy i jej rozwoju u osób z wadą słuchu [3007-L1B1ZS], I rok studiów II stopnia (wykład);

5) slawistyka:

a) Odmiany języka słoweńskiego [3005-KU6OJSLW], I rok studiów II stopnia;

b) Šta reči govore o nama? Znanje o svetu zapisano u jeziku [3005-LU9-LEKSY], zajęcia fakultatywne;

c) Technologie informacyjne i komunikacyjne [3005-KL4TECH], II rok studiów I stopnia;

6) sztuka pisania:

a) Najnowsza literatura polska [3007-S1A1NL], I rok studiów I stopnia (wykład);

b) Wykład monograficzny: Bestseller w kulturze [3007-S1A1W1-4], I rok studiów I stopnia (wykład).

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

3. Praktyki odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

4. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

5. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach „Microsoft Teams";

2) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny dać możliwość spotkania się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy przewidziane na sesję letnią prowadzi się w trybie stacjonarnym; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek egzaminatora KJD może podjąć decyzję o zmianie formy egzaminu na zdalną. Ewentualne zmiany zostaną ogłoszone w oddzielnym zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem letniej sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.