Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 6 Z DNIA 21 KWIETNIA 2021 R. W SPRAWIE UCHYLENIA ZARZĄDZENIA NR 5 KJD WYDZIAŁU POLONISTYKI UW Z DNIA 26 MARCA 2021 R.

ZARZĄDZENIE NR 6

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r.

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się zarządzenie nr 5 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 76).

§ 2

Przywraca się możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 3).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 26 kwietnia 2021 r.


Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk