Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 5 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 KJD z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 5

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie § 3 ust.  1 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zmienia się zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (DWPL z 2021 r. poz. 2).

§ 2

Zawiesza się do odwołania możliwość prowadzenia w trybie stacjonarnym zajęć wymienionych w § 2 ust. 2 i ust. 3 zarządzenia nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny na studiach pierwszego i drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, z wyłączeniem:

  1.  praktyk kierunkowych i zawodowych, pod warunkiem, że instytucja przyjmująca na praktyki przewiduje stacjonarny tryb odbywania praktyk;
  2. zajęć zdefiniowanych jako stacjonarne przez Warszawski Uniwersytet Medyczny (studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 27 marca 2021 r.

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk