Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 4 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na kierunku sztuki społeczne w okresie stanu epidemii SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 4

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie organizacji kształcenia na kierunku sztuki społeczne w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie § 3 ust.  4 zarządzenia nr 9 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2021 r. poz. 10), po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dydaktycznej dla kierunków studiów: filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, slawistyka, sztuki społeczne, zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa sposób modyfikacji planu studiów kierunku sztuki społeczne, którzy rozpoczęli kształcenie na I roku studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

§ 2

  1. Z uwagi na terenowy charakter zajęć zmienia się określony w planie studiów termin realizacji przedmiotu Objazd.
  2. Realizacja przedmiotu Objazd  zostaje jednorazowo przesunięta na rok akademicki 2021/2022.
  3. Wymagania etapowe związane z przedmiotem Objazd przypisane w planie studiów do I roku studiów II stopnia zostają jednorazowo przeniesione na II rok studiów II stopnia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk