Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 3 Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

 

ZARZĄDZENIE NR 3

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R.

W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

 

Na podstawie § 4 zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalania z opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 306) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa terminy i sposób wnoszenia opłat za usługi edukacyjne na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 2

 1. Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłaty za elektroniczną legitymację studencką, należy wnosić na indywidualny numer konta generowany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS).
 2. Opłatę za powtarzanie roku wnosi się:
  1. w całości, w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. I rata – do 15.10,
   2. II rata – do 15.12,
   3. III rata – do 15.02.
 3. Opłatę za powtarzanie zajęć w przypadku warunkowego zaliczenia etapu studiów wnosi się w ciągu czterech tygodni od rozpoczęcia semestru, w którym zajęcia są prowadzone.
 4. Opłatę za zajęcia nieobjęte planem studiów, na które student się zapisał, ale ich nie zaliczył, wnosi się w terminie czterech tygodni od zakończenia sesji poprawkowej semestru, w którym zajęcia i związane z nimi zaliczenia lub egzaminy były prowadzone.
 5. Opłatę za kształcenie na studiach niestacjonarnych wnosi się:
  1. w całości, przed rozpoczęciem lub na początku semestru, lub
  2. w ratach, dla których ustala się następujące terminy płatności:
   1. opłata za semestr zimowy: I rata do 15.10; II rata do 2.11, III rata do 2.12,
   2. opłata za semestr letni: I rata do 28.02, II rata do 30.03, III rata do 30.04.
 6. W przypadku wznowienia studiów w okresie nieprzekraczającym dwóch lat od daty skreślenia z listy studentów z powodu niezaliczenia ostatniego cyklu dydaktycznego seminarium dyplomowego na skutek niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów, pobierana jest opłata za powtarzanie ostatniego cyklu seminarium dyplomowego. Opłatę wnosi się na siedem dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego w proporcjonalnej wysokości (w skali miesięcznej) za okres od wznowienia studiów do dnia zaakceptowania pracy dyplomowej przez jej opiekuna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik jednostki dydaktycznej: Ł. Książyk