Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 29 KJD z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 29

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 19 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2022/2023 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin i formę przeprowadzenia egzaminu.

4. O ile nie zaznaczono inaczej, egzamin odbywa się trybie stacjonarnym.

5. Jeżeli egzamin odbywa się w trybie zdalnym, zarządzenie określa narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

6. Forma egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie obowiązują także w sesji poprawkowej semestru zimowego.

7. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru zimowego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie sesji zimowej, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

1. Wyraża się zgodę na przeprowadzenie w trybie zdalnym za pomocą platformy Kampus 2 pisemnego zaliczenia z przedmiotu Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (3007-L1B1NM-K) dla I roku studiów II stopnia logopedii ogólnej i klinicznej.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się przeprowadzenie zaliczenia końcowego w formie zdalnej z przedmiotów nieuwzględnionych w zarządzeniu. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: