Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 27 KJD z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie środków komunikacji elektronicznej służących do organizowania i prowadzenia procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki

ZARZĄDZENIE NR 27

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 2 GRUDNIA 2022 R.

w sprawie środków komunikacji elektronicznej służących do organizowania i prowadzenia procesu dydaktycznego na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 67 ust. 1 pkt 5 i 10 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2019 r. poz. 443 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim  (Monitor UW z 2019 r. poz. 186 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Narzędzia komunikacji elektronicznej między studentami a pracownikami

1. Zarządzenie określa zasady używania środków komunikacji elektronicznej w kontaktach między pracownikami a studentami Wydziału Polonistyki związanych z realizacją procesu dydaktycznego, w szczególności w celu organizowania lub prowadzenia:

  1. zajęć dydaktycznych, w tym konsultacji indywidualnych;
  2. organizacji studenckich, w tym kół naukowych, organizacji kulturalnych i sportowych;
  3. inicjatyw włączających studentów do prac badawczych, umożliwiając im
    m.in. udział w spotkaniach zespołów i pracowni badawczych, konferencjach naukowych i grantach badawczych.

2. Do kontaktów między studentami a pracownikami, w których konieczne jest użycie środków komunikacji elektronicznej, wykorzystuje się narzędzia wchodzące w skład uniwersyteckiej infrastruktury informatycznej.

3. Podstawowym narzędziem służącym do komunikacji elektronicznej między pracownikami a studentami jest elektroniczna poczta uniwersytecka, tj. imienne lub funkcyjne konta e-mail w domenie UW.

4. Narzędzia Google Workspace for Education (w szczególności Google Meet), Zoom, Microsoft Teams i platformę „Kampus" wykorzystuje się do komunikacji elektronicznej między pracownikami a studentami wyłącznie za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich. Szczegółowe zasady określa pracownik odpowiedzialny za realizację danego elementu procesu dydaktycznego.

§ 2

Media społecznościowe

1. Media społecznościowe używane przez pracowników i studentów Wydziału Polonistyki traktuje się jako prywatne, zatem nie wykorzystuje się ich do służących realizacji procesu dydaktycznego kontaktów między pracownikami a studentami.

2. Oficjalne profile Wydziału Polonistyki w mediach społecznościowych pełnią rolę informacyjną i organizującą społeczność studentów i pracowników Wydziału. Profili tych nie wykorzystuje się do komunikacji służącej załatwianiu indywidualnych spraw studenckich i pracowniczych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.