Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 17 KJD Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na studiach podyplomowych

ZARZĄDZENIE NR 17

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dla studiów podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki w  roku akademickim 2022/2023 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) Dydaktyka języka polskiego jako obcego (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy pedagogiki międzykulturowej;
 2. Gramatyka funkcjonalna języka polskiego;
 3. Język polski jako język drugi. Wprowadzenie do dwujęzyczności;
 4. Język polski jako obcy do celów zawodowych;
 5. Język polski w świecie;
 6. Podstawy lingwistyki stosowanej;
 7. Swoistość nauczania dzieci języka polskiego jako drugiego lub obcego;
 8. Testowanie znajomości języka polskiego jako obcego;
 9. Warsztaty dydaktyczno-metodyczne;
 10. Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych z elementami europejskiej polityki językowej;

2) Glottodydaktyka polonistyczna – nauczanie języka polskiego jako obcego (Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum"):

 1. Język polski jako obcy (gramatyka funkcjonalna);
 2. Kultura polska w perspektywie glottodydaktycznej;
 3. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego;
 4. Nauczanie języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą;
 5. Testowanie znajomości języka polskiego;
 6. Warsztat lektorki/lektora;

3) Język polski jako obcy i drugi w pracy z dzieckiem (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy logopedii w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego;
 2. Fonetyka artykulacyjna w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego;
 3. Literatura i kultura dziecięca w dydaktyce języka polskiego jako obcego lub drugiego;
 4. Metodyka nauczania języka obcego/drugiego;
 5. Pedagogika międzykulturowa;
 6. Podstawa programowa a dzieci cudzoziemskie;
 7. Prawo oświatowe a dzieci cudzoziemskie;
 8. Psycholingwistyczne aspekty nauczania języka;
 9. Psychologia międzykulturowa;
 10. Rozwój mowy dziecka;
 11. Wiedza o współczesnej polszczyźnie;

4) Media bez barier. Audiodeskrypcja (AD) i napisy dla niesłyszących (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Audiodeskrypcja do filmów fabularnych, dokumentalnych i programów telewizyjnych oraz widowisk scenicznych (teatr, opera, taniec);
 2. Audiodeskrypcja w galeriach sztuki i muzeach;
 3. Audiodeskrypcja w praktyce;
 4. Główne elementy struktury audiodeskrypcji;
 5. Język i styl audiodeskrypcji;
 6. Napisy do filmów dla niesłyszących;
 7. Nowoczesne technologie ułatwiające dostęp do informacji osobom z niepełnosprawnością sensoryczną;
 8. Odbiorcy audiodeskrypcji i napisów. Audiodeskrypcja dla dzieci;
 9. Odczytywanie tekstu audiodeskrypcji;
 10. Wprowadzenie do tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących;

5) Polonistyka dla nauczycieli (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów;
 2. Literatura epok dawnych w dydaktyce szkolnej;
 3. Literatura XIX wieku w dydaktyce szkolnej;
 4. Literatura XX i XXI wieku oraz semiotyka tekstów kultury w dydaktyce szkolnej;
 5. Metodyka języka polskiego w liceum;
 6. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej i technologie multimedialne;
 7. Przeszłość języka polskiego;
 8. Seminarium dyplomowe;
 9. Warsztat pracy z tekstem;
 10. Współczesny język polski jako przedmiot nauczania;

6) Pomagisterskie Studium Logopedyczne (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Neuropsychologia;
 2. Zaburzenia mowy (1): dyslalia obwodowa;
 3. Zaburzenia mowy (5): dyzartria;

7) Redakcja językowa tekstu (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Dyskusyjne zagadnienia gramatyczne;
 2. Najnowsze polskie słownictwo;
 3. Nazwy własne w tekstach;
 4. Ortografia i interpunkcja w praktyce wydawniczej;
 5. Podstawy wiedzy o języku polskim;
 6. Warsztaty redaktorskie – praca nad tekstem autorskim;
 7. Współczesna stylistyka;

 

8) Redakcja językowa tekstu dla zaawansowanych (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Elementy edytorstwa i typografii;
 2. Językowe opracowanie tekstu tłumaczonego;
 3. Normatywne opracowanie tekstów specjalistycznych;
 4. Praca nad tekstem autorskim – warsztaty redaktorskie dla zaawansowanych;
 5. Problemy stylistyki teoretycznej;
 6. Teoria komunikacji w praktyce;

9) Specjalizacja nauczycielska dla polonistów (Instytut Polonistyki Stosowanej):

 1. Emisja głosu;
 2. Kształcenie sprawności komunikacyjno-językowych uczniów;
 3. Mechanizmy uczenia się i strategie nauczania;
 4. Metodyka języka polskiego w liceum;
 5. Metodyka języka polskiego w szkole podstawowej;
 6. Pedagogiczne aspekty warsztatu polonisty;
 7. Pedagogika;
 8. Podręczniki, programy szkolne i organizacja oświaty;
 9. Praktyczna stylistyka;
 10. Psycholingwistyka;
 11. Psychologia rozwojowa;
 12. Psychologiczne aspekty warsztatu polonisty;
 13. Technologie multimedialne w pracy nauczyciela;
 14. Teoria lektury – warsztaty interpretacji tekstu;

10) Szkoła mistrzów. Studia technik pisarskich i prezentacji tekstu literackiego (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Prezentacja tekstu literackiego;
 2. Techniki pisarskie;
 3. Tradycja literacka;
 4. Współczesne życie literackie;

11) Teksty współczesnej kultury (Instytut Literatury Polskiej):

 1. Etyka tekstu;
 2. Gatunki dziennikarskie;
 3. Krytyka sztuki;
 4. Najnowsza literatura polska;
 5. Najnowsza literatura światowa;
 6. Semiotyka i retoryka medialna;
 7. Tekst digitalny;
 8. Tekst kultury (zagadnienia ogólne);
 9. Tekst kultury popularnej i tekst użytkowy;
 10. Teksty kultury młodzieżowej;
 11. Warsztaty analityczno-interpretacyjne;
 12. Współczesny tekst artystyczny.

2. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na wniosek kierownika studiów podyplomowych.


 

3. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić słuchaczom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) przekazać słuchaczom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia.

§ 2

1. Z zajęć, które na mocy niniejszego zarządzenia prowadzone są w całości lub w części w trybie zdalnym dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zaliczeń końcowych i egzaminów w trybie zdalnym.

2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika studiów podyplomowych, KJD może podjąć decyzję o zmianie na zdalny trybu zaliczenia zajęć prowadzonych w trybie stacjonarnym; kierownik studiów podyplomowych ma obowiązek bezzwłocznie poinformować słuchaczy o wszelkich zmianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.