Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 16 KJD Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych I i II stopnia

ZARZĄDZENIE NR 16

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 CZERWCA 2022 R.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Polonistyki w trybie stacjonarnym w roku akademickim 2022/2023 dopuszcza się prowadzenie w trybie zdalnym w całości lub w części następujących zajęć dydaktycznych:

1) filologia polskiego języka migowego:

a) Kultura i historia Głuchych [3020-J1B1KG], I rok studiów II stopnia (część wykładu prowadzona przez prof. dr. hab. Bogdana Szczepankowskiego);

b) Pisanie tekstu naukowego – warsztaty [3020-J1B2PT], II rok studiów II stopnia;

c) Technologie informacyjne dla języków migowych [3020-J1B1TI], I rok studiów II stopnia;

2) logopedia ogólna i kliniczna:

a) Dyzartria [3007-L1B1DZ], I rok studiów II stopnia (wykład);

b) Klasyfikacja zaburzeń mowy [3007-L1B1KZ], I rok studiów II stopnia;

c) Komunikacja językowa, wspomagająca i alternatywna [3007-L1B2KW], II rok studiów II stopnia;

d) Neuropsychologia [3007-L1B1NP], I rok studiów II stopnia;

e) Niedokształcenie mowy u osób z niepełnosprawnością intelektualną
[3007-L1B2NI], II rok studiów II stopnia;

f) Psychologia kliniczna dziecka [3007-L1A2PK], II rok studiów I stopnia;

g) Wprowadzenie do logopedii [3007-L1A1WL], I rok studiów I stopnia;

3) slawistyka:

a) Aktualne kierunki badań slawistycznych [3005-KL4AKT], II rok studiów I stopnia;

b) Gramatyka opisowa języka słoweńskiego (2) [3005-KL5GOSLW], III rok studiów I stopnia;

c) Technologie informacyjne i komunikacyjne [3005-KL4TECH], II rok studiów I stopnia.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych oraz zajęcia ogólnouniwersyteckie prowadzone są na zasadach określonych w § 5 ust. 4 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

3. Praktyki odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

4. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym, a nieuwzględnione w niniejszym zarządzeniu, zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia.

5. Zajęcia dydaktyczne, o ile nie zostało inaczej zaplanowane w programie studiów, nie mogą w całości odbywać się w trybie zdalnym asynchronicznym. Aby zapewnić studentom możliwość synchronicznego uczestnictwa w zajęciach, prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet, Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach „Microsoft Teams";

2) przekazać studentom przed pierwszymi zajęciami podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 2

1. Podstawowym sposobem prowadzenia konsultacji i dyżurów dydaktycznych na Wydziale Polonistyki jest tryb stacjonarny: w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, w budynkach Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Dopuszcza się, by w uzasadnionych przypadkach konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym (tj. stacjonarnie z możliwością zdalnego połączenia z prowadzącym) lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom). Link do dyżuru podaje się razem z informacjami o jego terminie.

3. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. Zaliczenia końcowe i egzaminy prowadzi się w trybie stacjonarnym; zapis ten nie dotyczy zajęć dydaktycznych, które w programie studiów zostały zaplanowane jako prowadzone w trybie zdalnym.

2. Za zgodą KJD wyrażoną na uzasadniony wniosek osoby prowadzącej zajęcia zaliczenie końcowe może zostać przeprowadzone w trybie zdalnym.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek egzaminatora KJD może podjąć decyzję o zmianie formy egzaminu na zdalną. Ewentualne zmiany będą ogłoszone w  zarządzeniu KJD wraz z harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.