Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 14 Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 14

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R.

w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki

Na podstawie § 22 ust. 9 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Monitor UW z 2019 r. poz. 186) i § 11 ust. 2 i 3 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki ustala się harmonogram egzaminacyjnej sesji zimowej w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Polonistyki, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Harmonogram dotyczy egzaminów przeprowadzanych dla studentów poszczególnych kierunków studiów organizowanych przez Wydział Polonistyki oraz egzaminów z przedmiotów ogólnouniwersyteckich oferowanych przez Wydział Polonistyki.

3. Harmonogram określa termin egzaminu, osobę lub osoby przyjmujące dany egzamin, formę przeprowadzenia egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia.

4. Forma egzaminu oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane do jego przeprowadzenia określone w harmonogramie obowiązują także w sesji poprawkowej semestru zimowego.

5. Termin przeprowadzenia egzaminu w sesji poprawkowej semestru zimowego, o ile nie został uwzględniony w harmonogramie sesji zimowej, zostanie podany do wiadomości studentów przez osobę przyjmującą egzamin ze stosownym wyprzedzeniem, nie później niż siedem dni przed datą przeprowadzenia egzaminu.

§ 2

1. Ustala się listę zajęć dydaktycznych, których zaliczenie końcowe w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 może odbyć się w trybie zdalnym, mimo że sylabus przewiduje zaliczenia w trybie stacjonarnym. Lista wraz z narzędziami przewidzianymi do przeprowadzenia poszczególnych zaliczeń stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach, wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD), dopuszcza się przeprowadzenie zaliczenia końcowego w formie zdalnej z przedmiotów nieuwzględnionych w załączniku nr 2. Prowadzący, po uzyskaniu zgody KJD, co najmniej na siedem dni przed zakończeniem zajęć informuje studentów o narzędziu informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia zaliczenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz