Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 11 Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R. w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia

ZARZĄDZENIE NR 11

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 24 LISTOPADA 2021 R.

w sprawie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie § 3 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Do trybu zdalnego czasowo przenosi się zajęcia prowadzone zasadniczo w trybie stacjonarnym na następujących kierunkach studiów I i II stopnia:

1) filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie;

2) filologia polska;

3) kulturoznawstwo – wiedza o kulturze;

4) logopedia ogólna i kliniczna;

5) sztuki społeczne.

2. W dotychczasowym stacjonarnym trybie i z uwzględnieniem postanowień wynikających z zarządzenia nr 8 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w semestrze zimowym na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki (DWPL z 2021 r. poz. 181) prowadzi się zajęcia na następujących kierunkach studiów:

1) filologia bałtycka;

2) filologia polskiego języka migowego;

3) slawistyka;

4) sztuka pisania.

            3. Zajęcia organizowane przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" prowadzone są w dotychczasowym trybie.

            4. Zajęcia ogólnouniwersyteckie organizowane na Wydziale Polonistyki, z zastrzeżeniem ust. 3, prowadzone są w trybie zdalnym.

            5. Lektoraty języków obcych nowożytnych dostępne w ofercie ogólnouniwersyteckiej (tzw. lektoraty żetonowe) organizowane na Wydziale Polonistyki prowadzone są w dotychczasowym trybie.

6. Przeniesienie do trybu zdalnego zajęć, o których mowa w ust. 1 i 4, następuje na okres 2 tygodni, tj. od 29 listopada 2021 roku do 12 grudnia 2021 roku.

7. Okres przeniesienia zajęć dydaktycznych do trybu zdalnego, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony na czas nieprzekraczający kolejnych 2 tygodni, czyli do 22 grudnia 2021 r.

§ 2

1. Zajęcia przeniesione na mocy niniejszego zarządzenia do trybu zdalnego powinny być prowadzone w sposób synchroniczny.

2. Wykłady prowadzone w trybie zdalnym synchronicznym powinny być udostępniane w trybie asynchronicznym.

3. W wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach dopuszczalne jest prowadzenie wykładów w trybie asynchronicznym.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia, które na mocy niniejszego zarządzenia są przeniesione do trybu zdalnego, może – po uzyskaniu zgody wszystkich osób uczestniczących w zajęciach – prowadzić je w formie stacjonarnej lub hybrydowej (tj. w bezpośredniej obecności części studentów i umożliwiając pozostałym zdalne uczestniczenie w zajęciach). Zgłoszenia takich zajęć należy przesłać najpóźniej do 1 grudnia 2021 roku na adres dziekan.polon@uw.edu.pl.

5. Możliwość określona w ust. 4 nie dotyczy zajęć, w których uczestniczy powyżej 40 osób.

6. Zajęcia dydaktyczne przewidziane do prowadzenia w trybie stacjonarnym mogą być okresowo prowadzone w trybie zdalnym wyłącznie za zgodą kierownika jednostki dydaktycznej (KJD) wyrażoną na uzasadniony wniosek prowadzącego zajęcia, tj. zgodnie z § 9 zarządzenia nr 111 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym (Monitor UW z 2021 r. poz. 222).

7. Aby zapewnić studentom możliwość właściwego uczestniczenia w zajęciach czasowo przeniesionych do trybu zdalnego na mocy niniejszego zarządzenia, nauczyciel prowadzący zajęcia powinien:

1) korzystać z odpowiednich narzędzi: Google Meet (G Suite), Zoom, platforma „Kampus", w szczególnie uzasadnionych przypadkach Microsoft Teams;

2) bezzwłocznie poinformować studentów grupy o narzędziu wybranym do prowadzenia zajęć;

3) przekazać studentom podstawowe informacje o zasadach korzystania z wybranego narzędzia, w szczególności poinformować o obowiązku komunikowania się za pośrednictwem kont i profili uniwersyteckich.

§ 3

1. Dopuszcza się, by w okresie czasowej zmiany trybu kształcenia na kierunkach studiów I i II stopnia organizowanych na Wydziale Polonistyki konsultacje i dyżury dydaktyczne odbywały się w trybie hybrydowym lub całkowicie zdalnie, w stałych i uprzednio ogłoszonych dniach i godzinach, z użyciem właściwych narzędzi elektronicznych (Google Meet, Zoom).

2. Osoby prowadzące dyżury dydaktyczne w trybie zdalnym na prośbę studentów powinny umożliwić im spotkanie się w trybie stacjonarnym.

§ 4

1. Egzaminy dyplomowe przeprowadza się na zasadach określonych w § 6 zarządzenia nr 112 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (Monitor UW z 2021 r. poz. 223):

1) egzamin dyplomowy przeprowadza się w trybie stacjonarnym;

2) KJD na wniosek kierującego pracą dyplomową może zdecydować o przeprowadzeniu egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym.

2. Lektoraty języków obcych nowożytnych, zajęcia ogólnouniwersyteckie, zajęcia wychowania fizycznego oraz zajęcia dydaktyczne prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny dla studentów kierunku logopedia ogólna i kliniczna odbywają się na zasadach określonych przez jednostki organizujące te zajęcia.

3. Praktyki kierunkowe i praktyki zawodowe odbywają się w trybie indywidualnie uzgadnianym między studentem, pracodawcą a powołanym przez KJD dla danego kierunku studiów opiekunem praktyk zawodowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.