Aktualności

« Back

ZARZĄDZENIE NR 10 Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R. w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 2 listopada 2021 roku

ZARZĄDZENIE NR 10

KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

w sprawie ustanowienia godzin dziekańskich na Wydziale Polonistyki 2 listopada 2021 roku

Na podstawie § 3 zarządzenia nr 239 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustanawiania i ogłaszania dni oraz godzin rektorskich i dziekańskich (Monitor UW z 2020 r. poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W porozumieniu z Dziekanem Wydziału Polonistyki i Radą Samorządu Studentów 2 listopada 2021 roku ustanawia się godziny dziekańskie od 8:00 do 20:00.

2. Godziny dziekańskie są godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla wszystkich kierunków studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki.

3. Posiedzenia organów kolegialnych odbywają się w zwykłym trybie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.