Aktualności

« Back

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczam najistotniejsze informacje dotyczące wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo (RNDJ):

- początek kadencji RNDJ: 1 stycznia 2021 r.
- nauczyciel akademicki to osoba zatrudniona na stanowisku badawczym, badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym.
- głosowanie będzie realizowane w 2 grupach, zgodnie z kategoriami członków RNDJ:

 1. nauczycieli akademickich profesorów i doktorów habilitowanych (do obsadzenia 25 mandatów).
 2. pozostałych nauczycieli akademickich (do obsadzenia 10 mandatów).

- wyniki głosowań będą podawane do wiadomości publicznej na stronie WLS (zakładka Wybory) w ciągu 24 godzin od momentu ich zakończenia.
- udział w głosowaniu mogą brać nauczyciele akademiccy, którzy wskazali przynależność do danej dyscypliny w oświadczeniu. Wymagane jest wskazanie dyscypliny jako dominującej lub 50% (w tym drugim przypadku WKW kontaktowała się z zainteresowanymi).
- kandydatem na członka RNDJ (bierne prawo wyborcze) może być osoba, która:

 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4.  nie była karana karą dyscyplinarną;
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 6. posiada wykształcenie wyższe - w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1;
 7. nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

- członkiem RNDJ może być nauczyciel akademicki, który wskazał przynależność do dyscypliny językoznawstwo w oświadczeniu.
- kandydat może zgłosić się sam lub zostać zgłoszony przez osobę należącą do tej samej grupy, co zgłaszany kandydat.
- niezależnie od sposobu zgłoszenia kandydat jest zobowiązany do dostarczenia skanu wypełnionej i podpisanej zgody na kandydowanie oraz oświadczenia o spełnianiu warunków biernego prawa wyborczego (formularze zgodnie z Uchwałą nr 60 UKW) w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska

Załączniki:

 • Ogłoszenie komisji skrutacyjnej RNDJ [PDF]
 • Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatur do RNDJ [PDF]
 • Ogłoszenie wyborcze RNDJ [PDF]
 • TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH [PDF]