AKTUALNOŚCI

« Back

STYPENDIA ZAGRANICZNE NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła ofertę stypendiów zagranicznych na rok akademicki 2018/2019 realizowanych w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej. Oferta oraz pełna informacja dostępne są na stronie Biura Spraw Studenckich: www.bss.uw.edu.pl (na dole strony ikonka „stypendia zagraniczne NAWA").
 
Pełną dokumentację, wyszczególnioną w wykazie NAWA wraz z pismem przewodnim Kierownika/Zastępcy Kierownika jednostki dydaktycznej należy złożyć w Biurze Spraw Studenckich UW w niżej podanych terminach dla poszczególnych krajów:
 
w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.:
Izrael
 
w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r.:
Armenia, Mongolia, Białoruś, Rumunia, Bułgaria, Serbia, Chiny, Słowacka, Chorwacja, Słowenia, Czechy, Turncja, Egipt, Ukraina, Grecja, Węgry, Kazachstan, Wietnam, Macedonia
 
w terminie do dnia 23 marca 2018 r.:
Japonia
 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ani Uniwersytet Warszawski nie pokrywają kosztów podróży do i z kraju odbywania stypendium. W związku z powyższym obowiązuje zasada składania przez studentów oświadczeń, że koszty podróży pokryją we własnym zakresie i nie będą ubiegać się o ich zwrot.
 
UWAGA! Kandydaci na stypendia NAWA powinni dołączyć do składanych przez siebie do BSS dokumentów pismo przewodnie podpisane przez prodziekana ds. studenckich lub prodziekan ds. współpracy z zagranicą (studenci filologii polskiej, bałtystyki, logopedii) albo dyrektora lub zastępcę dyrektora ds. studenckich instytutu (studenci ISZiP, IKP, IFK). 
Kandydaci proszeni są o przekazanie kopii wyłącznie pisma przewodniego do pani Marty Jaworek (dziekanat, pok. 120).
 
Pobierz: