Aktualności

« Back

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia publiczna – zostanie objęty przepisami ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK).

PPK to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania, tworzony i współfinansowany przez osoby zatrudnione (pracowników i zleceniobiorców, którzy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym), pracodawców i państwo. Prywatne i imienne rachunki PPK będą zasilane wpłatami osób zatrudnionych, podmiotu zatrudniającego oraz wpłatą powitalną i dopłatami rocznymi od państwa.

PPK jest programem systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestnika PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. roku życia oraz na inne cele określone w ww. ustawie.

Osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK są podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu w Rzeczypospolitej Polskiej:

• pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę, mianowanie);

• osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.

Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK można złożyć od 1 stycznia 2021 roku. Deklarację:

1) w formie papierowej z własnoręcznym podpisem należy składać wyłącznie w:

  • BSP UW - pracownicy etatowi (umowa o pracę, mianowanie),  
  • Kwesturze UW - osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia,


2) w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

Uczestnik PPK, który złożył deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, może w każdym czasie złożyć podmiotowi zatrudniającemu – w formie pisemnej – wniosek o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

Wdrażanie PPK potrwa do 10 kwietnia 2021 roku.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie zamieszczonym na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdą Państwo na stronie: https://www.mojeppk.pl/dla-pracownika.html.

Komunikat Prorektora, prof. dr. hab. Sambora Gruczy: https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/komunikat-_ppk_21.12.2020_skan.pdf.